Litteratur

Arkivvetenskap A, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-25
Beslutad av: ÄmnesrĂ„d för arkivvetenskap, dnr 1907-2.1.1-2021

Delkurs 1 (1001): Introduktion till arkivvetenskapen, 7,5 hp


Appelquist, Jan, Dokumenthantering i informationsförvaltningen: en handbok, Andra upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2020

 

Burell, Mats & Sjögren, Carina, Information i verksamhet och arkiv: regler och standarder med digitalt perspektiv, Föreningen för arkiv & informationsförvaltning, [Stockholm], 2018. Kap. 1, TillgĂ€nglig pĂ„ internet.


Dingwall, Glenn, ”Trusting Archivists: The Role of Archival Ethic Codes in Establishing Public Faith”, The American Archivist, vol. 67, spring / summer 2004, s. 11–30. TillgĂ€nglig pĂ„ internet.


Duchein, Michel, ”Theoretical Principles and Practical Problems of Respect des Fonds in Archival Science”, Archivaria 16, 1983, s. 64–82. TillgĂ€nglig pĂ„ internet.


MacNeil, Heather & Eastwood, Terry (red.), Currents of archival thinking, Second edition., Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, Santa Barbara, California, 2017. I urval.


Forssell, Anders & Ivarsson Westerberg, Anders, AdministrationssamhÀllet, Lund: Studentlitteratur, 2014, 267 s.

 

Larsson, Ewa, MĂ„ste jag diarieföra det hĂ€r?: en handbok om regler och rutiner i Ă€renderegistrering, Tredje upplagan, uppdaterad 2019, SKL Kommentus AB, Stockholm, 2019. Kap. 1.


Lindh, Björn, ”Ny internationell etikkod för arkivarier”, Arkiv, samhĂ€lle och forskning, 1998:1, s. 57–60. TillgĂ€nglig pĂ„ internet.


SOU 2019:58 HĂ€rifrĂ„n till evigheten – En lĂ„ngsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv s. 133–187. TillgĂ€nglig pĂ„ internet.


”The Management of Public Sector Records: Principles and Context”, red. Michael Roper & Laura Millar, International Council on Archives & International Records Management Trust (1999), s. 1–54. TillgĂ€nglig pĂ„ internet.


Thomassen, Theo, ”A First Introduction to Archival Science”, Archival Science 2001:1, s. 373–385. TillgĂ€nglig pĂ„ internet.


Summa: ca 750 sidor.Delkurs 2 (1002): Arkivredovisning och dokumenthantering, 7,5 hp


Appelquist, Jan, Dokumenthantering i informationsförvaltningen: en handbok, Stockholm: Norstedts juridik, 2012. 100 sidor.


Damelio, Robert, The Basics of Process Mapping, 2:a uppl., Cambridge, Mass.: Productivity Press, 2009. 183 sidor.


Duff, Wendy M. & Verne Harris, "Stories and Names: Archival Description as Narrating Records and Constructing Meanings", Archival Science (2002), s. 263-285. TillgÀnglig pÄ internet.


Flynn, Sarah J. A. "The Records Continuum Model in Context and its Implications for Archival Practice", Journal of the Society of Archivists, 2001, Vol. 22 (1), s. 79-93.


"Förteckna arkiv innan eller efter leverans till regionarkivet", version 1.0, 2014-01-16, Regionarkivet, Region SkÄne. 14 sidor. TillgÀnglig pÄ internet.


Gilliland-Swetland, Anne J., "Introduction to metadata: Setting the stage", 2000. Internetresurs, 12 sidor.


Grass, Martin & Andersson, Stellan, Arkivera rÀtt! En kortfattad handledning för föreningsarkiv, Stockholm: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 1999, sÀrskilt s. 10-20. TillgÀnglig pÄ internet.


GrÀnström, Claes, "Problem rörande allmÀnna arkivschemat", Arkiv, samhÀlle och forskning 18 (1976), s. 25-38. TillgÀnglig pÄ internet.


Hansen, Lars Erik & Karen Anderson, "Records continuum model - vad Àr det?", Arkiv, samhÀlle och forskning 2010:2, s. 58-61.

"Information Management Assessment: A review of good practice from the IMA programme, 2008-14", The National Archives [Storbritannien], 2014. TillgÀnglig pÄ internet. 37 sidor.


ISAAR(CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families, Second Edition, International Council of Archives (ICA), Canberra, 2004, s. 5-31. TillgÀnglig pÄ internet.


ISAD(G): General International Standard Archival Description, 2nd edition, Adopted by the Committee on Descriptive Standards, Stockholm, Sweden, 19-22 September 1999, International Council of Archives (ICA), Ottawa 2000. (urval) TillgÀnglig pÄ internet.


Larsson, Ewa, MÄste jag diarieföra det hÀr?: en handbok om regler och rutiner i Àrenderegistrering, Tredje upplagan, uppdaterad 2019, SKL Kommentus AB, Stockholm, 2019 157 sidor


McKemmish, Sue, "Yesterday, Today and Tomorrow: A Continuum of Responsibility", 1997. TillgÀnglig pÄ internet. Ca 15 sidor.


RA-FS 2008:4 = Föreskrifter om Àndring i Riksarkivets föreskrifter och allmÀnna rÄd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter. TillgÀnglig pÄ internet. (5 s.)


Redovisa verksamhetsinformation: VÀgledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning, Skrifter för offentlig förvaltning 2012:1. TillgÀnglig pÄ internet. (48 sidor)


StÄhl, Martin, "Processer som metadata - en utvÀrdering av den nya arkivredovisningen", Arkiv 2015:1, s. 8-10.


SvÀrd, Proscovia, "Information culture in three municipalities and its impact on information management amidst e-government development", IFLA Journal vol. 40 (2014), nr 1, s. 48-59. TillgÀnglig pÄ internet.


Thorn, Marie 2014, "FrÄn ax till limpa - hur har det gÄtt med den nya arkivredovisningen?", Arkiv 2014:1, s. 23-25.


"UpprÀttande av arkivförteckning - ordna och förteckna handlingar enligt allmÀnna arkiv- schemat", VÀgledning - SamrÄdsgruppen för kommunala arkivfrÄgor, 2013. TillgÀnglig pÄ internet. Ca 16 sidor.


Yeo, Geoffrey, "Debates About Description", i Eastwood, Terry & Heather McNeal (red.), Currents of Archival Thinking, Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010, s. 89-114.


Ytterligare artiklar och resurser kan tillkomma, som Àr fritt tillgÀngliga pÄ internet. Dessa presenteras senast vid delkursens start.


Summa: ca 900 sidor.Delkurs 3 (1003): Informationsarkitektur, 7,5 hp


Bush, Vannevar, "As we may think", The Atlantic, July 1945. TillgÀnglig pÄ internet. Ca 25 sidor.


Evernden, Roger & Elaine Evernden, Information First: Integrating Knowledge and Information Architecture for Business Advantage, Oxford Elsevier Butterworth-Heinemann, 2003, s. 1-198.


Gerovitch, Slava, "Internyet: why the Soviet Union did not build a nationwide computer network", History and Technology, Vol. 24, No. 4, December 2008, s. 335-350. TillgÀnglig pÄ internet.


"Greening information management", projektrapport (2010), TillgÀnglig pÄ internet. 54 sidor.

Morville, Peter & Rosenfeld, Louis, Information architecture for the World Wide Web, 2:a uppl., O"Reilly Media 2002, s. 3-15 (kapitel 1). TillgÀnglig pÄ internet.


Rowley, Jennifer & Hartley, Richard, Organizing knowledge: An introduction to Managing Access to Information, 4:e uppl eller senare., Aldershot: Ashgate, 2008, s. 3-389.


Ytterligare artiklar och resurser kan tillkomma, som Àr fritt tillgÀngliga pÄ internet. Dessa presenteras senast vid delkursens start.


Summa: ca 700 sidor.Delkurs 4 (1004): Arkiven och informationsvÀrderingen, 7,5 hp


Arkivhandbok för public service-bolagen - HÀrifrÄn till framtiden, förf. av Carina Sjögren & Börje Sjöman (2004). TillgÀnglig pÄ internet. 73 sidor


Bevarande och gallring av brottmÄlshandlingar, Memo - Riksarkivets otryckta skrifter nr 4, 1998. 121 s. Information om tillgÀnglighet ges vid kursstart.


Booms, Hans, "Society and the Formation of a Documentary Heritage", Archivaria 24 (1987) s. 69-107. TillgÀnglig pÄ internet.


Couture, Carol, "Archival Appraisal: A Status Report", Archivaria 59 (2005), s. 83-107. TillgÀnglig pÄ internet.


Gidlöf, Leif & Clemensson, Per (red.), Gallra rÀtt!, Stockholm: NÀringslivets arkivrÄd, 1986. 29 s. BestÀlls frÄn NÀringslivets arkivrÄd liksom E-gallra rÀtt nedan.


Handlingsoffentlighet utan handlingar? Rapport frÄn ett seminarium i Stockholm den 7 mars 2003, Skrifter utgivna av Riksarkivet 21, Stockholm: Riksarkivet, 2004. 75 s. BestÀlls frÄn Riksarkivets webbutik.


Hildebrand, Emil, "Om den s.k. ursprungsprincipens tillÀmpning vid ordnande af offentliga arkiv", Meddelanden frÄn Svenska Riksarkivet 1903, s. 85-92. Information om tillgÀnglighet ges vid kursstart.


Höfker, Daniel, Hanna Ilander & Niklas Norée, E-gallra rÀtt, Stockholm: NÀringslivets arkivrÄd, 2013, 48 sidor. BestÀlls frÄn NÀringslivets arkivrÄd.


ICA: Manual on Appraisal (Draft), 2005. TillgÀnglig pÄ internet. 25 s.

Kristiansson, Göran, "LÄngsiktigt bevarande av digital arkivinformation", Rapport till Arkivutredningen Arkiv för Alla, SOU 2002:78, s. 183-234. TillgÀnglig pÄ internet.


Menne-Haritz, Angelika, "Access - The reformulation of an archival paradigm", Archival Science 1:1 (2001) 57-82. TillgÀnglig pÄ internet.


Om gallring - frÄn utredning till beslut, Riksarkivet Rapport 1999:1. TillgÀnglig pÄ internet. 23 s.


RA-FS 2009:1 - Riksarkivets föreskrifter och allmÀnna rÄd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). TillgÀnglig pÄ internet. 11 s.


RA-FS 2009:2 - Riksarkivets föreskrifter och allmÀnna rÄd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). TillgÀnglig pÄ internet. 12 s.


Ridener, John, From Polders to Postmodernism: a concise history of archival theory, Duluth, Minn.: Litwin Books, 2009, s. xi-xix och 1-161.


Runardotter, Mari, Hugo Quisbert, Jörgen Nilsson, Ann HÀgerfors & Anita Mirijamdotter, "The Information Life Cycle - Issues in Long-term Digital Preservation", 2005. TillgÀnglig pÄ internet. 19 s.


Samuels, Helen W., "Improving our disposition: Documentation Strategy", Archivaria 33 (1991-1992), s. 125-140. TillgÀnglig pÄ internet.


Schwartz, Joan M. & Cook, Terry, "Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory", Archival Science 2:1-2 (2002), s. 1-19. TillgÀnglig pÄ internet.


Sjögren, Carina, "Det viktiga urvalet - bevarande och gallring", i Sven Bodin m.fl., Dokumenthantering i företag och organisationer - en kvalitetsfrÄga, Stockholm 2000, s. 63-72. Information om tillgÀnglighet ges vid kursstart.


Swain, Ellen D., "Oral History in the Archives: Its Documentary Role in the Twenty-first Century", The American Archivist 66:1 (2005), s. 139-158. TillgÀnglig pÄ internet.


Tschan, Reto, "A comparison of Jenkinson and Schellenberg on appraisal", The American Archivist, No. 2, Vol. 65, 2002, s. 176-195. TillgÀnglig pÄ internet.


Wallot, Jean-Pierre & Normand Fortier,"Archival science and oral sources", i Robert Perks & Alistair Thomson (red.) The Oral History Reader, London and New York: Routledge, 1998, s. 365-378. Information om tillgÀnglighet ges vid kursstart.


Rekommenderad bredvidlÀsning:

Waldemarson, Ylva, "Politiska makthavare och historisk kÀlla", Arkiv, samhÀlle och forskning nr 2, 2007, s. 8-25. TillgÀnglig pÄ internet.


Exemplifierande resurser och övningsmaterial tillkommer. Dessa presenteras senast vid delkursens start.


Summa: ca 850-900 sidor.