Litteratur

Arkivvetenskap C, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-25
Beslutad av: ÄmnesrĂ„d för arkivvetenskap, dnr 1907-2.1.1-2021

Delkurs 1, 1001: Teori och metod, 7,5 hp

Edquist, Samuel, Att spara eller inte spara [Elektronisk resurs] De svenska arkiven och kulturarvet 1970-2010, 1, Institutionen för ABM, Uppsala universitet, Uppsala, 2019

Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: Hur du lyckas med din uppsats, Lund: Studentlitteratur, 2012. 134 s. (delar av boken, resten på delkurs 3).

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (Finns i SöderScholar)

Guillemin, Marilys & Gillam, Lynn Ethics, Reflexivity, and "Ethically Important Moments" in Research. Qualitative Inquiry, 04/2004, Vol.10(2), pp.261-280. (Finns i SöderScholar)

Iacovino Livia, Multi-Method Interdisciplinary Research In Archival Science: The Case Of Recordkeeping, Ethics And Law, Archival Science (2004) 4: 267-286 (Finns i SöderScholar).

McKee A. Heidi and Porter, E. James, The Ethics of Archival Research. College Composition and Communication, 2012, Vol.64(1), p.59-81 (Finns i SöderScholar)

MÄnson, Per (red.), Moderna samhÀllsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker, 9. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015

Pickard, Alison Jane, Research methods in information, 2:a uppl., London: Facet, 2013. 384 sidor.

Sutton, Robert I. and Staw, Barry M., What Theory is Not. Administrative Science Quarterly, Vol. 40, No. 3. (Sep., 1995), pp. 371-384 (Finns i SöderScholar).

Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Upplaga 3, Liber, Stockholm, 2019


Delkurs 2 (Valbar kurs, 1002 eller 1003):


Delkurs 2 (1002) Tematisk fördjupning

Castells, Manuel, The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society, Oxford: Oxford University Press, 2001, s. 1-282.

Clanchy, M.T. From Memory to Written Record: England 1066-1307, 3:e uppl., Oxford: Blackwell Publishing, 2008, s. 1-334.

Posner, Ernst, Archives in the Ancient World, Harvard University Press, 1972, 305 s.

Yates, JoAnne, Control Through Communication: The Rise of System in American Management, Baltimore: John Hopkins University Press, 1993, s. 1-275.


Delkurs 2 (1003) Praktik

Kallberg Maria, Archivists: A Profession in Transition? Professions & Professionalism, 2012, Vol.2(1)

Garaba, Francis, Dodos in the archives: rebranding the archival profession to meet the challenges of the twenty-first century within ESARBICA, Archives and Records, 17 April 2015, p.1-10

Orrman, Eljas, The Archives and the archival profession in the Nordic countries, Histoire et littérature de l"Europe du Nord-Ouest, 07/12/2012, Issue 36, pp.231-238

Hoy, Marian Professional development and competency standards: unravelling the contradictions and maximising opportunities: Available at: http://www.ica-sae.org/Marian%20Hoy%20ICA%20Congress%202004%20paper.pdf

Fredriksson, Berndt 2010, "Certifiering - en utveckling av arkivarieprofessionen: rapport frÄn Belgobargruppen", Arkiv, samhÀlle och forskning 2010:1, s. 71-78.

Sjögren, Carina 2012, Mentorskap", Arkiv 2012:3, s. 23-25.

von Sydow, Rikard Friberg 2012, "Diplomerad arkivarie: har den tyska modellen en framtid i Sverige?", Arkiv 2012:2, s. 12-13.

Åström, Karin 2002, "Arkivarieyrket - frĂ„n vĂ„rdare och vĂ€ktare till förmedlare", i Av kĂ€rlek till arkiv. Festskrift till Erik Norberg, red. Kerstin Abukhanfusa, Skrifter utgivna av Riksarkivet 20, Stockholm: Riksarkivet, s. 82-88.


Delkurs 3, Uppsats (1004):

Ekengren, Ann-Marie & Jonas Hinnfors, Uppsatshandbok: Hur du lyckas med din uppsats, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 1-134

Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2014 (Finns pÄ Södertörnbibliotek).

Pickard, Alison Jane, Research methods in information, 2:a uppl., London: Facet, 2013. 384 sidor.

Edling, Christofer & Hedström Peter, Kvantitativa metoder, GrundlÀggande analysmetoder för samhÀlls- och beteendevetare, Studentlitteratur, Lund, 2003.