Litteratur

Arkivvetenskapligt projekt och praktik, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2023-11-29
Beslutad av: ÄmnesrĂĄd för arkivvetenskap

Delkurs 1: Arkivpedagogik, 7,5 hp


* Arkiv för alla. Betänkande från Arkivutredningen. SOU 2002:78. (I urval ca. 40 s)

Awebro, K. (2004). Arkivpedagogik –med ett mĂĄngkulturellt perspektiv. I: Lahdenperä P. (Red). (2004). Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, s. 99–117. (18 sidor)

Burman, A. (2019). Pedagogikens idéhistoria: Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år, Lund: Studentlitteratur. (ca 130 sidor i urval)

Busk, H. (2022). Minnesjägarna: handbok i samtidsdokumentation. [Östersund]: Svenska arkivförbundet. (96 sidor)

* Donaldson, D. R. (2019). Trust in Archives – Trust in Digital Archival Content Framework. Archivaria, 88 (Fall 2019), s. 50–87. (37 sidor)

Elmgren, M. & Henriksson, A-S. (2016). Universitetspedagogik. Lund: Studentlitteratur, s. 17-45. (28 sidor)

* Gilliland, A. J. (2011). Neutrality, social justice and the obligations of archival education and educators in the twenty-first century. Archival Science, 2011 (11), s. 193–209. (16 sidor.)

* Gilliland, A. J. och Halilovich, H. (2017). Migrating memories: transdisciplinary pedagogical approaches to teaching about diasporic memory, identity and human rights in archival studies. Archival Science, 2017 (17), s.79–96. (18 sidor)

* Hosar, M. (Red.) (2016). #arkividag: relevans, medvirkning, dialog. [Oslo]: ABM-media AS, https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/730/581 (i urval ca. 60 sidor).

* Hurley, G. (2016). Community Archives, Community Clouds: Enabling Digital Preservation for Small Archives. Archivaria, 81 (Spring 2016), s. 129-150. (21 sidor)

* Iacovino, L. (2010). Rethinking archival, ethical and legal frameworks for records of Indigenous Australian communities: a participant relationship model of rights and responsibilities. Archival Science, 2010 (10), s. 353–372. (19 sidor)

* Kalfatovic, M. R. et al (2008). Smithsonian Team Flickr: a library, archives, and museums collaboration in web 2.0 space. Archival Science, 2008 (8), s. 267–277. (10 sidor)

Kjellman, U. (2009). Digitalisering som standardisering. Verktyg i konciperingen av kulturarv. I: Lund, Andersen, Christensen mfl (Red) (2009). Digital formidling af kulturarv. København : Multivers, s. 219–238. (19 sidor)

* Laitinen, N. (2019). En tillbakablick pĂĄ ett lyckat arkivpedagogiskt projekt. Arkiv, 2/2019, s. 6­–9. (4 sidor)

Lundström, C. och Sjögren, E. (2001) (eller senare). Historia på riktigt: arkivpedagogik i praktiken, Lund : Skånes arkivförbund. (172 sidor)

* Maliniemi, K. (2009). Public records and minorities: problems and possibilities for Sámi and Kven. Archival Science, 2009 (9), s. 15–27. (12 sidor)

* Mason, K. M. och Zanish-Belcher, T. (2007). Raising the Archival Consciousness: How Women's Archives Challenge Traditional Approaches to Collecting and Use, Or, What's in a Name?. Library Trends 2007, vol 56, nr 2 (Fall), s. 344–359. (15 sidor)

* Ploom, L. och Månsson, O. (2003). Arkiv angår alla. Arkiv, samhälle och forskning, Nr. 2, Svenska arkivsamfundet, Stockholm, s. 89–93. (4 sidor)

* Roussain, J. (2020). Pedagogue in the Archive: Reorienting the Archivist as Educator. Archivaria, 2020 (Fall, 90), s. 70-111 (41 sidor).

*Riksantikvarieämbetet (2020). Skolan och kulturarvet: regeringsuppdrag att kartlägga och främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna, Stockholm: Riksantikvarieämbetet, s. 4–25 och 47–51. (25 sidor)

* Åström Iko, K. (2003). I allmänhetens tjänst: Arkivverket, tillgängliggörandet och brukarna. Arkiv, samhälle och forskning, nr.1 Svenska arkivsamfundet, Stockholm, s. 18–37 (19 sidor)

Totalt ca 870 sidor

* = Finns som elektronisk resurs


Delkurs 2: Arkivvetenskaplig praktik, 15 hp


Föreslagen litteratur, annan relevant litteratur kan med fördel användas.


Fredriksson, B. (2010). Certifiering - en utveckling av arkivarieprofessionen: rapport från Belgobargruppen. Arkiv, samhälle och forskning 2010:1, s. 71-78.

Lundqvist, L. (2014). Registrator - ett yrke i förvandling. Arkiv 2014:1, s. 7-8.

Meija, A. (2014). Från registrator till dokumentcontroller - om en ändrad roll. Arkiv 2014:3, s. 22-23.

Sjögren, C. (2012). Mentorskap. Arkiv 2012:3, s. 23-25.

von Sydow, Rikard Friberg (2012). Diplomerad arkivarie: har den tyska modellen en framtid i Sverige?. Arkiv 2012:2, s. 12-13.

Åström, K. (2002). Arkivarieyrket - frĂĄn vĂĄrdare och väktare till förmedlare. I: red. Abukhanfusa K. (Red.) (2002) Av kärlek till arkiv. Festskrift till Erik Norberg. Stockholm: Riksarkivet, s. 82-88.

Ytterligare artiklar och resurser kan tillkomma, som är fritt tillgängliga på internet. Dessa presenteras i samband med delkursens start.

Summa: ca 100-150 sidor.


Delkurs 3: Projektarbete, 7,5 hp


Colbjørnsen T., Brenna B., Edquist S (2022). Curating collections in LAMs. I: Hvenegaard Rasmussen, C., Rydbeck, K., & Larsen, H. (Eds.). (2022). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective (1st ed.). Routledge.

Watt, A. (2014). Project management. BCcampus.

Ytterligare artiklar och resurser kan tillkomma, som är fritt tillgängliga på internet. Dessa presenteras i samband med delkursens start.