Litteratur

Turismvetenskap A, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-17
Beslutad av: Ämnesr√•det f√∂r Turismvetenskap

Introduktionskurs i turism, 7,5 högskolepoäng

Kurslitteratur:

Jarrick, A. & Josephson, O. (Senaste upplagan). Från tanke till text: en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur. Weaver D. & Lawton L. (senaste upplagan). Tourism Management. John Wiley & Sons Australia.

Artikelsamling (Digitala länkar presenteras i kursbeskrivningen);

1. Svensk Turism (2010). Nationell strategi ‚Äď h√•llbar tillv√§xt f√∂r f√∂retag och destinationer i svensk bes√∂ksn√§ring

2. Ett land att besöka (2017). SOU 2017:95

3. Sverigeturismen i regionerna, R 2007:09, RTS och Nutek

4. Turismens begreppsnyckel (2016). Tillväxtverket.


Referenslitteratur:

Kamfjord, G. (2003). Turism och affärsresande, Stockholm: Sellin & Partner.

Steene, Anders. Turism - om att sälja drömmar. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan. C:a 135 sidor. ISBN 978-91-44-08656-9


Turistisk kunskap och metod, 7,5 högskolepoäng

Kurslitteratur:

Alvehus, J. (senaste upplagan), Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok, Stockholm: Liber.

Eliasson, A. Kvantitativ från början, senaste uppl. Lund: Studentlitteratur.

Hjerm, Mikael ,Lindgren , Simon & Nilsson, Marko, Introduktion till samh√§llsvetenskaplig analys Malm√∂: Gleerups

Hellspong, Lennart, Konsten att tala, Övningsbok, 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, Lars Torsten (senaste upplagan) Kritiskt tänkande, Stockholm: Liber AB, senaste upplagan.

JAMOVI-kompendium; Användarråd, övningar och inlämningsuppgifter

Thur√©n, Thorsten (senaste upplagan), Vetenskapsteori f√∂r Nyb√∂rjare , senaste upplagan, Malm√∂: Liber.


Referenslitteratur:

Angelöw, Bosse, Konsten att lyckas med sina studier, senaste upplagan, Natur och Kultur.

Hellspong, Lennart, Konsten att tala, senaste upplagan, Lund: Studentlitteratur.

Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, senaste uppl., Lund: Studentlitteratur.

Rienecker Lotte Problemformulering, senaste upplagan Malmö: Liber.

 

Integrerad kommunikation och turism, 7,5 högskolepoäng

Kurslitteratur:

Andersson, Barbro (2014), Kompendium i Relationsmarknadsföring, Turismvetenskap, Södertörns högskola, PDF på studiewebben.

Demargne, Vincent (senaste upplagan), Kriterier för analys av hemsida, Medieteknik, Södertörns högskola, PDF på studiewebben.

Larsson, LarsÅke (2014 eller senaste upplaga), Till√§mpad kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur.

Rienecker, Lotte (2016 eller senaste upplaga), Problemformulering, Liber.

SOU (2017), Ett land att besöka- En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Utvalda kapitel. PDF på studiewebben.

Svensk Turism AB (2016), Halvtidsanalys ‚ÄĚNationell strategi f√∂r svensk bes√∂ksn√§ring‚ÄĚ- s√• √∂kar vi tempot och kraftsamlar inf√∂r 2020. PDF p√• studiewebben.

Visit Sweden (2018), Besöksnäringens målgruppsguide: Vem ska vi prata med? PDF på studiewebben.

Visit Sweden (2018), Trendrapport 2018. PDF på studiewebben.

Visit Sweden (2008), Kommunikationsguide, PDF på studiewebben.


Referenslitteratur:

Bergström, Bo (2017 eller senaste upplaga), Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam, information och profil, ISBN-13: 9789173318372, Carlsson bokförlag.

Eriksson, Peter (2017 eller senaste upplaga), Planerad Kommunikation: Strategiskt ledningsstöd i företag och organisationer, Studentlitteratur AB.

Tillväxtverket Rapport 0036, Kommunicera turism på nätet, PDF på studiewebben.


Turismens historia, 7,5 högskolepoäng

Kurslitteratur:

Emmelin, Lars et al., Planera för friluftsliv. Natur, samhälle, upplevelser, Carlssons 2010, kapitel 1 (s. 26-39)

Fazlhashemi, Mohammad: ‚ÄĚMonolog √∂ver kulturm√∂ten tv√• v√§sterl√§ndska kvinnors reseskildringar om Orienten‚ÄĚ, i Eskilsson, L & Fazlhashemi, M (red): Reseber√§ttelser. Id√©historiska resor i sociala och geografiska rum. Carlssons f√∂rlag 2001, s 177-200.

Grinell, Klas, Att s√§lja v√§rlden ‚Äď omv√§rldsbilder i svensk utlandsturism, G√∂teborg 2004. (270 s.) Urval. http://www.grinell.se/Att_salja_varlden.Grinell.pdf

Kolbe, Wiebke & Gustavsson, Anders (red.), Turismhistoria i Norden, Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, Uppsala, 2018 (Urval.)

Nilsson, Jan Henrik, Hotellens och krogarnas framv√§xt, Örebro universitet, 2016. (ca 150 s.) http://www.ism.lu.se/sites/ism.lu.se/files/j_h_nilsson_hotellens_och_krogarnas_framvaxt.pdf

Zuelow, Eric G. E., A history of modern tourism, 1. ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire, 2016

Artikelkompendium