Litteratur

Estetik A, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-10
Beslutad av: ÄmnesrĂĄdet för estetik

Introduktion till estetiska studier

Finns tillgänglig på bibliotek och i bokhandel

Bale, Kjersti , Estetik: En introduktion, övers. Enel Melberg (Göteborg: Daidalos 2010)

Danius, Sara, Sjöholm, Cecilia & Wallenstein, Sven-Olov (red.), Aisthesis: Estetikens historia, del 1 (Stockholm: Thales, 2012). Texter i urval.

Lindberg, Anna-Lena (red.), Konst, kön och blick: Feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, 2. uppl. (Stockholm: Studentlitteratur, 2014). Texter i urval.

 

Tillgänglig online via Söderscholar

Hedlin Hayden, Malin & Snickare, Mårten (red.), Performativitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1 (Stockholm: Stockholm University Press, 2017). Texter i urval.


TillhandahĂĄlls av institutionen

 Banes, Sally, "Equality Celebrates the Ordinary//1993", i The Everyday: Documents of Contemporary Art, red. Stephane Johnstone (London: Whitechapel, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2008), s. 113-119

Bell, Clive, utdrag i Art (Createspace Independent Publishing Platform, 2013), s. 3-17

Cage, John, "Experimentell musik", i Om ingenting (Bonniers, 1966), s. 14-19 (PDF, ur Aisthesis 2, kommande)

Danto, Arthur, "Konstvärlden", i Kairos Vol. 1, "Konsten och konstbegreppet", s. 1-14 (Raster, 1996) (PDF, ur Aisthesis 2, kommande)

Duchamp, Marcel, "The Creative Act", s. 77-78 (PDF, ur Aisthesis 2 (kommande)

Emt, Ewa Jeanette, "Baumgarten och den moderna estetikens födelse", i Konsten och konstbegreppet (Stockholm: Konsthögsk. Raster, 1996), Skriftserien Kairos. s. 15-24

Fischer-Lichte, Erika, utdrag The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics, övers. Saskya Iris (London: Routledge, 2008), s. 11-23

Hanson, Karen, "Feminist Aesthetics" i The Routledge Companion to Aesthetics, 2nd edition, red. Berys Gaut och Dominic McIver Loupes (New York, Routledge, 2005), s. 557-568

Hiller, Susan, "Collaborative Meaning: Art as Experience//1982", The Everyday: Documents of Contemporary Art, red. Stephane Johnstone (London: Whitechapel, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2008), s. 186-190

Kaprow, Allan, “Manifest”, Minimalism och post-minimalism, Kairos nr 10, red. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm, Raster, 2005), s. 89-94

Ono, Yoko, "City Piece//1963", i The Everyday: Documents of Contemporary Art, red. Stephane Johnstone (London: Whitechapel, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2008), s. 113

Platon, ur Staten, Skrifter bok 10, övers. Jan Stolpe (Stockholm, Atlantis, 2000), 409-425

Piper, Adrian, ”Konst som katalys”, Konceptkonst, Kairos nr. 11, red. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm, Raster, 2006), s. 127-132

 

Sammanlagt ca 400 sidor (inklusive fotnoter)

Sammanlagt ca 70 sidor kursiv läsning

 

Litteratur sökuppgift

Scott Wallach, Joan, "French Feminists and the Rights of 'Man': Olympe de Gouge's Declarations", Oxford university press, History Workshop, Autumn, 1989, N. 28, s. 1-21

 

Referenslitteratur 

Beardsley, Monroe C., Aesthetics from classical Greece to the present. A short history (New York, The Macmillan Co.: 1975)

Gaut, Berys & McIver Loupes, Dominic, The Routledge Companion to Aesthetics, 2nd edition, red (New York, Routledge: 2005)

Kearney, Richard & Rasmussen, David, reds. Continental Aesthetics: Romanticism to Postmodernism: An Anthology, red. (Oxford: Blackwell Publishers, 2001)


Poetik

SW = Finns tillgänglig på Studiewebben

Aristoteles, Om diktkonsten, i Texter i poetik. FrĂĄn Platon till Nietzsche (Lund: Studentlitteratur, 1988) (SW).

Bale, Kjersti, Estetik: en introduktion (Göteborg: Daidalos, 2010), 184 [från ”Teknologi”]–193.

Burrow, Colin, Shakespeare and Classical Antiquity (Oxford: Oxford University Press, 2013), 21–50, 77-83

Castiglione, Baldassare, Boken om hovmannen (orig. 1528), bok 1, 79–97 (SW).

Greenaway, Peter, Prospero’s Books, 1991(film)

Halliwell, Stephen, Between Ecstasy and Truth: Interpretations of Greek Poetics from Homer to Longinus (Oxford: Oxford University Press, 2012), 343–367, boken finns som e-bok på biblioteket, Södertörns högskola.Homeros, Odysséen, övers. Erland Lagerlöf (Stockholm: Atlantis, [nyutgåva] 2012), elfte sången (SW)

Homeros, Odysséen, övers. Erland Lagerlöf (Stockholm: Atlantis, [nyutgåva] 2012), elfte sången (SW)

Horatius, Diktkonsten: Ars poetica (Partille: Åström, 1992), 30–41 (SW).

Longinos, Om litterär storhet (Göteborg: Anamma, 1997), 13–28, 31–36 (SW).

Loomba, Ania, Shakespeare, Race and Colonialism, s. 1-21, 161-168 (SW)

Melberg, Arne, ”Inledning”, i Aristoteles, Om diktkonsten (Göteborg: Anamma, 1994) (SW).

Mignolo, Walter D., The Darker Side of the Renaissance, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1995, s. vii-xxii. 1-25 (SW)

Ovidius, Metamorfoser (Stockholm: Natur och Kultur, 1961), 13–17 (SW). 

Montaigne, Michel de, ”Om kannibaler”; I Essayer. Bok 1, Atlantis, Stockholm, 1986 [SW].

Müller, Heiner, Hamletmaskinen, Göteborgs stadsteater, Göteborg, 1996 (SW).

MĂĽller, Heiner, Samlade misstag: samtal och intervjuer 1975-1993, B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1994 utdrag (SW)

Ovidius, Metamorfoser i Burrow, Colin, Shakespeare and Classical Antiquity, s. 128-132 (SW)

Platon, Skrifter, Bok 3: Staten, bok 10, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2003), 409–425 (SW).

Platon, Skrifter, Bok 1: Gästabudet, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2000), 210a–211d (SW).

Rancière, Jacques, Texter om politik och estetik, Propexus, Lund, 2006, kap: ”Introduktion till Vi vantrivs i estetiken” (SW)

Sapfo, ”Gudars like”, i Grekisk litteratur: Dikter och prosa (Stockholm: Norstedts, 1996), 109–112 (SW).

Shakespeare, William, Stormen (Stockholm: Ordfront, 2004.

Shakespeare, William, Vaughan, Virginia Mason. & Vaughan, Alden T., The tempest, Rev. ed., Bloomsbury Pub., London, 2011, s. 1-9, 62-73.

Shakespeare, William, Hamlet, [Ny utg.], Ordfront Förlag, Stockholm, 2003. Shakespeare, William, Hamlet, ed. Ann Thompson, London, 2016 [utdrag]

Shiner, Larry, The Invention of Art (Chicago: Chicago University. Press, 2001), 19–27 (SW).

Vergilius Maro, Publius, Aeneiden, bok 4, [Ny utg.], Natur & kultur, Stockholm, 2012, s. 75-94 (SW).

Wallenstein, Sven Olov, ”Hegels Shakespeare”; i Agora, nr 4, Olso: Agora & Aschehoug, 2018 (SW)


Kritik

Föreläsning 1: Introduktion • Kant, Immanuel. ”Svar på frågan: vad är upplysning?”, i Vad är upplysning?, Symposion, Stockholm, 1992.

Föreläsning 2: Kant och det kritiska projektet • Kant, Immanuel. Kritik av det rena förnuftet, Stockholm: Thales, 2004, s. 51–80.• Greenberg, Clement. ”Modernistiskt måleri”, i Kairos 1: Konsten och konstbegreppet, Raster, Stockholm, 1996. Finns också på engelska här: http://www.columbia.edu/itc/barnard/arthist/wolff/pdfs/week4_greenberg.pdf

Föreläsning 3: Hegel och Marx: kritik, historia, handling • Kojève, Alexander. ”Sammanfattande kommentarer till de sex första kapitlen av Andens fenomenologi”, i Anders Bartonek och Anders Burman (red.), Att läsa Hegel, Stockholm: Tankekraft, 2012. • Marx, Karl. ”Det alienerade arbetet”, i Filosofiska skrifter, Lund: Cavefors, 1978, s. 180–191. Finns också i andra utgåvor, och online här: https://www.marxists.org/svenska/marx/1844/40-d005.htm#h10 • Marx, Karl. ”Teser om Feuerbach”. Tillgänglig online här: https://www.marxists.org/svenska/marx/1845/03-d006.htm Föreläsning 4: Kritik och kolonialism • Buck-Morss, Susan. ”Hegel and Haiti”, Critical Inquiry, Vol. 26, No. 4. (Summer, 2000), s. 821-865. Tillgänglig här: https://platypus1917.org/wpcontent/uploads/readings/buckmorss_hegelhaiti2000.pdf • Mbembe, Achille. ”Introduction: The Becoming Black of the World” och “One: The Subject of Race”, i Critique of Black Reason, Durham: Duke University Press, 2017, s. 1–37.

Föreläsning 5: Kritik och kultur • Adorno, Theodor och Horkheimer, Max. ”Kulturindustrin”, i Upplysningens dialektik, Göteborg: Daidalos, 2012. Finns också på engelska här: https://analepsis.files.wordpress.com/2015/01/cultureindustry.pdf • Williams, Raymond. “Culture Is Ordinary” och ”The Idea of a Common Culture”, i Resources of Hope, London: Verso, 1989, s. 3–18 och 32–38. Tillgänglig här: https://uniteyouthdublin.files.wordpress.com/2015/01/resources_of_hope_culture.pdf

Föreläsning 6: Foucault: vad är kritik? • Foucault, Michel. ”What is Critique?”, i The Politics of Truth, Semiotext(e), New York, 1997. Tillgänglig här: https://monoskop.org/images/4/47/Foucault_Michel_The_Politics_of_Truth_2007.pdf Svensk översättning, “Vad är kritik?”, Fronesis, nr. 36–37, 2011.

Föreläsning 7: Butler och Spivak: kritik av Foucault • Butler, Judith. ”What is Critique? An Essay on Foucault’s Virtue”, i David Ingram (red), The Political: Readings in Continental Philosophy, London, Blackwell, 2002. Finns också tillgänglig här: http://eipcp.net/transversal/0806/butler/en • Spivak, Chakravorty Gayatri. ”Can the Subaltern Speak?” i Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader. Colombia University Press: New York, 1994. Finns även tillgänglig här: http://planetarities.web.unc.edu/files/2015/01/spivak-subalternspeak.pdf


Estetiska perspektiv 

Apperley, Thomas, “Glitch Sorting: Minecraft, Curation and the Postdigital”, i: Postdigital Aesthetics: Art, Computation and Design, David M. Berry & Michael Dieter red. (Palgrave MacMillan), s. 232–244. PDF Studiewebben.

Bale, Kjersti, “Konst och mening”, i: Estetik: En introduktion (Daidalos 2010), s. 121–140. Inköps/lånas.

Boetzkes, Amanda, ur “Introduction”, i: The Ethics of Earth Art (University of Monnesota Press 2010), urval. PDF Studiewebben.

Calleja, Gordon, “Immersion in Virtual Worlds”, i: The Oxford Handbook of Virtuality, Mark Grimshaw red. (Oxford University Press 2014), s. 223–235. PDF Studiewebben.

Danto, Arthur, “The Artworld”, i: Journal of Philosophy, vol. 61 (1964), s. 571–584. SöderScholar.

Dickie, George, “Defining Art”, i: American Philosophical Quarterly, vol. 6:3, s. 253–256. Söderscholar.

Dreyfus, Hubert L., “Heidegger’s Ontology of Art”, i: A Companion to Heidegger, Hubert L. Dreyfus och Mark H. Wrathall red. (Blackwell 2005), s. 407–419. SöderScholar.

Duncan, Isadora, ”Den stora källan” med introduktion, i: Aisthesis, del 1 (Thales 2012), s. 650–654Goodman, Nelson, “Ways of Worldmaking”, i: Ways of Worldmaking (Hackett Publishing Company 1978), s. 7–17. Inköps/lånas.

Elleström, Lars, ”The Modalities of Media: A Model for Understanding Intermedial Relations”, i Media Borders, Multimodality and Intermediality, red. Lars Elleström (Palgrave Macmillan 2010), s. 11–48.Gorbman, Claudia, “Narrative Film Music”, Yale French Studies, nr 60, 1980, s. 183–203. SöderScholar.

Gumbrecht, Hans Ulrich, “The Weight of Thomas Mann’s Venice”, i: Atmosphere, Mood, Stimmung (Stanford University Press 2012), s. 72–81. PDF Studiewebben.

Held, Klaus, â€śThe Possibilities and Limits of Coming to an Understanding Between Cultures”, konferenspaper, övers. James M. Thomson, s. 1–13. PDF Studiewebben.

Hayot, Eric, ur “Aspects of Worldedness”, i: On Literary Worlds, (Oxford University Press 2012), urval. PDF Studiewebben.

Rietveld, Hellegonda C., “Journey to the Light? Immersion, Spectacle and Mediation”, i: Dj Culture in the Mix: Power, Technology, and Social Change in Electronic Dance Music, Bernardo Attias et al red. (Bloomsbury 2013), s. 79–97. PDF Studiewebben.

Hutcheon, Linda, ur ”Beginning to Theorize Adaption: What? Who? Why? How? Where? When?” i: A Theory of Adaption (Routledge 2006), urval. PDF Studiewebben.

Krauss, Rosalind, “Sculpture in the Expanded Field”, October, vol. 6, 1979, s. 30–44. SöderScholar.

Mann, Thomas, “Döden i Venedig”, flera utgåvor. Inköps/lånas.

Mitchell, Donald, ur Benjamin Britten: Death in Venice (Cambridge University Press 1987), urval. PDF Studiewebben.

Olsson, Cecilia, ”Den förträngda kroppen: Anteckningar kring förhållandet mellan dans och music”, i: Notera tiden: 8 essäer om ljudkonst, dans & estetik, Erik Wallrup red. (Kungl. Musikaliska akademien 1996), s. 31–56. PDF Studiewebben.

Ryan, Marie-Laure, “Texts, Worlds, Stories: Narrative Worlds as Cognitive and Ontological Concept”, i: Narrative Theory, Literature, and New Media: Narrative Minds and Virtual Worlds (Routledge 2015), s. 11–28. PDF Studiewebben.

Sheets-Johnstone, Maxine, ”On Movement and Objects in Motion: The Phenomenology of the Visible in Dance”, The Journal of Aesthetic Education, vol. 13, nr 2 1979, s. 33-46. SöderScholar.

Wallrup, Erik, “From Mood to Tone: Arnold Schoenberg’s Musical Worlds”, Danish Musicology Online, 2016, pp. 123–144. Länk.

Wolf, Mark J. P., “Worlds”, i: The Routledge Companion to Video Game Studies (Routledge 2013), s. 125–13. PDF Studiewebben.

Yacavone, Daniel, “Towards a Theory of Film Worlds”, Film Philosophy, vol. 12, nr 2 2008, s. 83–108. Länk.