Litteratur

Etnologi A, inriktning kulturell mÄngfald i Europa, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-22
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i etnologi, Dnr. 4138-2.1.1-2023

Delkurs A1: Kulturella perspektiv, 7,5 hp

  

Agnidakis, Paul, 2018: Etnologi – kontinuitet och anpassning av ett kulturvetenskapligt Ă€mne, I: RIG – Kulturhistorisk tidskrift. Nr 1 2018, s.1-18 (17 sidor)

  

Ambjörnsson, Fanny, 2016: Vad Àr queer? Stockholm: Natur och kultur, (216 sidor).

  

BodĂ©n, Daniel, Fröhlig, Florence, Gunnarsson, David, Zackariasson, Maria, 2020. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 29, no 1-2, p. 4-21, 39-96, (74 sidor).  

TillgĂ€nglig online: https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/forskning/kp/kp-nr-1-2-2020---for-webben.pdf 

  

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, 1996: Vardagslivets etnologi. Reflexioner kring en kulturvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur. (191 sidor).

  

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, 2001: Kulturanalyser. Malmö: Gleerups s. 15–45, 145 – 170, (55 sidor). 

 

Ehn, Billy, 1993: Etnicitet: symbolisk konstruktion av gemenskap. I: Ehn, Billy (red.): Kultur och erfarenhet. Aktuella teman i svensk etnologi. Stockholm: Carlsson s. 65–93, (28 sidor).

  

Hastrup, Kirsten, 2010. Kultur - den flexibla gemenskapen. Lund: Studentlitteratur (kapitel 1-5) (omkring 100 sidor). 

 

Lilja, Agneta, 1999:2: Kollektiva beskrivningar och individuella berĂ€ttelser. I: Bergquist, Magnus & Birgitta Svensson: Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner. Lund: Studentlitteratur, s. 115–134, (19 sidor).

  

Lindelöf, Karin S. & Woube, Annie, 2019: I tjejers spĂ„r – för framtids segrar. Om tjejlopp och villkor för kvinnors motionsidrottande. Göteborg & Stockholm: Makadam (253 sidor).

  

Lundgren, Anna Sofia, 2009: ”Störning pĂ„ Holland Park Avenue” I: Arvastson, Gösta & Billy Ehn (red.) Etnografiska observationer. Lund: Studentlitteratur, (16 sidor)

  

Runfors, Ann, 2012: Toleransens intoleranta baksida. 18 svenska ungdomars verklighet. (Forum för levande historia skrift 14:2012), (88 sidor) TillgĂ€nglig digitalt: https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/skriftserie-14-toleransens-intoleranta-baksida.pdf 

  

Totalt: ca 1057 sidor.  

  

Kortare texter/kÀlltexter kan tillkomma enligt lÀrares anvisning.

  

  

Delkurs A2: Europeiska samhÀllstyper och livsformer, 7,5 hp

 

Bergman, Sven, 2011: Fertilty Tourism: Circumventive Routes That Enable Access to Reproductive Technologies and Substances. I: Signs Vol. 36 No 2. The University of Chicago Press., s. 280–289, (11 sidor).

  

Bourke, Joanna, 1994: Working-Class Cultures in Britain 1890-1960. Gender, Class and Ethnicity. London & New York: Routledge ISBN 0-415-098898-X. s. 170-213, (43 sidor)

  

Fielding, Andrew Davies & Steven (Eds.). Manchester: Manchester University Press, s. 49-73, (24 sidor). 

 

Fielding, Steven, 1992: A separate culture? Irish Catholics in Working-Class Manchester and Salford, 1890-1939. I: Workers’ Worlds. Cultures and Communities in Manchester and Salford, 1880-1939. Davies, Andrew & Fielding, Steven (Eds.). Manchester: Manchester University Press, s. 23-48, (25 sidor).  

 

Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, 1979: Den kultiverade mÀnniskan. Malmö: Gleerups. (229 sidor).

  

Götlind, Anna & KÄks, Helena, 2014; Mikrohistoria. En introduktion för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur, s. 9-90, 109- 130, 151- 214, (164 sidor).

  

Hellspong, Mats & Löfgren, Orvar, 1974/1994: Land och stad. Malmö: Gleerups förlag, ocksĂ„ tillgĂ€nglig pĂ„: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:659874 (343 sidor).  

 

Jönsson, Lars-Erik 2003. ”Hem, kvinnor och barn: norm och vetande i sociala myndigheters hembesök i efterkrigstidens Sverige” I: Rig, Vol. 86, nr 3. s. 142-154. (13 sidor).

  

Lindqvist, Mats, 1994: Klasskamrater. Om industriellt arbete och kulturell formation 1880-1920. Stockholm: Carlssons, s. 128-147, (19 sidor).

 

Lund, Kristina 2011. ”The communal laundry. A Swedish story”. I: Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. (10 sidor)

 

Löfgren, Orvar & Willim, Robert (red.) 2005: Magic, culture and the new economy. New York: Berg. S. 1-19, 57-73, 117-131, (49 sidor).  

 

Lövkrona, Inger 1999. “Hierarki och makt – den förmoderna familjen som

genusrelation”. I: Meurling, B, Lundgren & Lövkrona: Familj och kön. Etnologiska perspektiv. Lund:  Studentlitteratur, s 19-34,

15 sidor (finns i pdf)

 

Petersen, Anja, 1999: Fotografiet som etnologisk berÀttelse. I: Bergquist, Magnus & Svensson, Birgitta: Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner. (15 sidor)

  

Tebbut, Melanie, 1992: Women’s Talk? Gossip and “women’s words” in working-class Communities, 1880-1939. I: Workers’ Worlds. Cultures and Communities in Manchester and Salford, 1880-1939.   

Åström, Lissie (2002). SkĂ€rvor av kvinnoliv: borgerligt kvinnoliv speglat genom en grupp kvinnors nedtecknade berĂ€ttelser om sig sjĂ€lva för varandra under Ă„ren 1896-1937. Uppsala: Etnologiska avd., Univ. (108 sidor)

  

I samrĂ„d med lĂ€raren tillkommer egen vald litteratur anknuten till arkivuppgiften, (ca 50 sidor).  

  

Totalt: ca 1160 sidor.   

 

 

Delkurs A3: Kultur, migration, transnationalism, 7,5 hp

 

Berg, Linda, 2007: InterNacionalistas: identifikation och frĂ€mlingskap i svenska solidaritetsarbetares berĂ€ttelser frĂ„n Nicaragua. Diss. UmeĂ„: UmeĂ„ universitet. s. 88-213,(125 sidor). 

 

Engblom, Rikard, 2022. Integration i ord och handling. I: Zackariasson, Maria, Öhlander, Magnus & Pripp, Oscar (red.): Polarisering och samexistens. Kulturella förĂ€ndringar i vĂ„r tid. UmeĂ„: BorĂ©a s. 127-154 (27 sidor).

  

Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria och Thörn, HÄkan, 1999: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och "det mÄngkulturella samhÀllet". En introduktion till postkolonial teori. I: Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria och Thörn, HÄkan (red): Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mÄngkulturella samhÀllet. Nora: Nya Doxa. s. 13-53 (40 sidor)

  

Frankenberg, Ruth, 2000: White Women, Race Matter: The Social Construction of Whiteness I: Back, Les & Solomos, John (red.): Theories of Race and Racism: A Reader. London: Routledge, s. 447-461. http://site.ebrary.com/lib/sodertorn/docDetail.action?docID=10017837 (14 sidor)

  

Gustafson, Per, 2007: Ett transnationellt perspektiv pÄ migration. I: Olsson, Erik (red): Transnationella rum: diaspora, migration och grÀnsöverskridande relationer. UmeÄ: Boréa. S 15-42 (27 sidor)

  

Lindqvist, Beatriz, 2008: Östersjöns Bangkok? En transnationell sexmarknad, I: Lindqvist. Beatriz & Lindqvist, Mats 2008: NĂ€r kunden Ă€r kung – Effekter av en transnationell ekonomi. Kapitel 6—9. 155-247, (92 sidor)

  

Lukkarinen Kvist, Mirjaliisa, 2006: Tiden har haft sin gĂ„ng: hem och tillhörighet bland sverigefinnar i MĂ€lardalen. Linköping: Tema Äldre och Ă„ldrande, Institutionen för samhĂ€lls- och vĂ€lfĂ€rdsstudier, Linköpings universitet. (Metodkapitel/delar kan lĂ€sas översiktligt). http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2%3A22330 (278 sidor) 

 

Lundström, Catrin, 2007: Svenska Latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. Kap 1, 4-8, 10 (Omkring 100 sidor)

  

Mattsson, Katarina & Pettersson, Katarina (2007) Crowning Miss Sweden—National Constructions of White Femininity, I: NORA—Nordic Journal of Women's Studies, 15:4, 233-245, Internet: https://doi.org/10.1080/08038740701646747 (14 sidor) 

 

Molina, Irene. 2005: Rasifiering. I: de los Reyes, Paulina och Kamali, Masoud (red.): Bortom Vi och Dom: Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2005: 41, s. 95-112 http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2005/06/sou-200541/ (18 sidor) 

 

Pripp, Oscar, 2005: Den segregerande vĂ€lviljan – kultur som makt. I: Öhlander, Magnus (red.): Bruket av kultur: Hur kultur anvĂ€nds och görs socialt verksamt. Lund: Studentlitteratur. s. 73-90. (17 sidor)

  

Pripp, Oscar & Öhlander, Magnus (2008). Fallet Nogger black: antirasismens grĂ€nser. Stockholm: Agora (109 sidor). 

 

Runfors, Ann 2011: Att ges plats och att ta plats: om kulturaliserade urbana rum, unga mĂ€n och konstruktion av hemhörighet. I: Larsson, Bo och Svensson, Birgitta (red.) Andra Stockholm – Liv, plats och identitet i storstaden. Stockholm: Stockholmia förlag. (omkring 20 sidor)

  

Silow Kallenberg, Kim & Erika Sigvardsdotter (2019) ”Om Sverige, svenskhet och de Andra i samhĂ€llsorientering för nyanlĂ€nda”, I: Arkiv. Tidskrift för samhĂ€llsanalys, nr 11, s. 71–96. doi: https://doi.org/10.13068/2000-6217.11.3 (30 sidor)

  

Film:  

Östlund, Ruben [Regi], Play, 2011: Stockholm: AB Svensk Filmindustri  

  

Total ca. 911 sidor

  

  

Delkurs A4: BerÀttad kultur, 7,5 hp

 

Apo, Satu, 1995. Folksagan ur kvinnoperspektiv: dyrkas den Stora Modern eller fĂ„r Snövit sparken? I: Herranen, Gun (red.) Sagorna finns överallt. Perspektiv pĂ„ folksagan i samhĂ€llet: NIF Publications no 28, Åbo. s. 133–154, (22 sidor).

  

Arvidsson, Alf 1999. Folklorens former. Lund: Studentlitteratur. (ca 150 sidor i urval). 

 

Becker, Karin, 1995. Medierna och de rituella processerna. I: Klein, Barbro (red.): Gatan Ă€r vĂ„r! Ritualer pĂ„ offentliga platser. Stockholm: Carlssons s. 241–273, (33 sidor).

  

BodĂ©n, Daniel, 2020. Witnesses of social decay – ‘ordinary people’, right wing populism and social media, I: DĂŒmling & Springer [Eds]. The ,,common people“ of populism – narratives, images, motifs / Schweizerisches Archivs fĂŒr Volkskunde, Sonderheft/ Special Issue, hg. v.), (20 sidor). 

 

Bula, Dace, 2001. Narrated Life Experience and Collected Items: Field Study of Popular Beliefs. I: Wolf Knuts, Ulrika (red.) Input & Output. The Process of Fieldwork, Archiving, and Research in Folklore. NNF Publications 10. Åbo. s. 59–74, (16 sidor). 

 

Cardigos, Isabel, 1996. Female Model, Male Worldview: An Analysis of Two Portugese Fairytales. I: Petzoldt, Leander (red.) Folk Narrative and World View. Frankfurt. s. 133–144, (11 sidor).

 

Engman, Jonas (1999). Rituell process, tradition och media: socialdemokratisk första maj i Stockholm. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 1999 (200 sidor). 

 

Gustafsson, Lotten, 2002. Medeltidskartor och minnespolitik. I: Eriksen, Anne m.fl. (red.) Historien in pĂ„ livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Lund: Nordic Academic Press. s. 31–45, (15 sidor).

  

Handler, Richard & Linnekin, Jocelyn, 1984. Tradition, genuine or spurious? Journal of American folklore 97, 1984. s. 273–290, (17 sidor). E-artikel. https://pdfs.semanticscholar.org/dc6b/1d8ba43aeaef90d6fa6b93c20a0c3bf06339.pdf 

 

Heimo, Anne & Kaarina Koski 2014. Internet Memes as Statements and Entertainment. I: Folklore Fellows’ Network. Nr. 44. S. 412. (9 sidor)

  

Holbek, Bengt & Swahn Jan-Öjvind 1995. Inledning i Herranen, Gun (red.) Sagorna finns överallt: perspektiv pĂ„ folksagan i samhĂ€llet. Stockholm: Carlsson. s. 11-25 (15 sidor). 

 

Ingridsdotter, Jenny 2020. “Waffles with Dulce de Leche. Swedishness and Heritage Practices in Northeast Argentina”. I: Ethnologia Scandinavica, Vol. 50, 2020. (s. 145-168, 23 sidor).

   

Jansson, Hanna. 2006. The Phantom of the Matrix. PopulĂ€rkulturella skĂ€mt och intertextuell kompetens pĂ„ Internet. I Kulturella perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift. Nr 3 2006. (ca 15 sidor). 

 

Kaivola-BregenhĂžj, Annikki, Barbro Klein & Ulf Palmenfelt (red.) 2006. Narrating, Doing, Experiencing. Nordic folkloristic perspectives. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. S. 6-29; 79-100 (46 sidor)

  

af Klintberg, Bengt 2015. Glitterspray och 99 andra klintbergare. Stockholm: Atlantis. (Ca 15 sidor i urval). 

 

af Klintberg, Bengt 2015. Svenska folksĂ€gner. [Ny utg.] Stockholm: Norstedt ca s. 9-98 + 50 valfria sidor (ca 140 sidor.) 

 

Lilja, Agneta & Skott Fredrik 2017. Halloween - omstridd och omhuldad. Utgiven av Insitutet för sprĂ„k och fokminnen. Sid 7-96 (ca 90 sidor.) 

 

Nikolic, Dragan, 2012. Tre stĂ€der, tvĂ„ broar och ett museum. Minne, politik och vĂ€rldsarv i Bosnien. Lund, s. 103-155, (52 sidor). E-bok. 

 

Reinius, Lotten Gustafsson 2008. Elden eller evigheten? Tidsskrift for Kulturforskning, 7(4)  

TillgÀnglig online: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/545/540

  

Selberg, Torunn, 2002. Tradisjon, kulturarv og minnespolitikk. Å iscensette, vandre i og fortelle om fortiden. I: Eriksen, Anne m.fl. (red.) Historien in pĂ„ livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Lund: Nordic Academic Press, s. 9–28, (20 sidor).

  

Shuman, Amy & Carol Bohmer 2004. Representing Trauma: Political Asylum Narrative. I Journal of American Folklore, vol 117, nr 466, s. 394-414. (21 sidor). E-artikel. 

 

WaldĂ©n, Susanne 2014. Den kultiverade fyllan. Spiritus. Webbpublikation, Spritmuseum. s 1-26 (26 sidor) E-artikel. http://spritmuseum.se/wp-content/uploads/2013/03/Susanne-Walden-Kultiverade-fyllan.pdf  

  

Totalt: ca 962 s.

  

Kortare texter/kĂ€lltexter kan tillkomma enligt lĂ€rares anvisning.