Litteratur

Pedagogik B, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-04
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i Pedagogik

Delkurs 1 Pedagogik som förÀndring: relationer och praktiker

Obligatorisk litteratur


Böcker:

Aspelin, J., & Persson, S. (2011). Om relationell pedagogik. Malmö: Gleerups.

Herbart, J. F. 1776-1841. (2016). SCIENCE OF EDUCATION. WENTWORTH Press. (sid. 78 – 93)

Kaijser, L., & Öhlander, M. (2011). Etnologiskt fĂ€ltarbete. Lund: Studentlitteratur.

Masschelein, J., & Simons, M. (2013). In Defence of the School. A Public Issue. E-ducation, Culture & Society Publishers. Valda delar. 

Wright, M. von. (2000). Vad eller vem?: en pedagogisk rekonstruktion av G.H. Meads teori om mÀnniskors intersubjektivitet. Daidalos, Göteborg. Valda delar.


Klassikerkompendium: 

Buber, M., Norell, M., & Norell, C. (2013). Jag och du. Ludvika: Dualis. (15 sidor)

Mead, G. H., & Arvidson, P. (1976). Medvetandet, jaget och samhÀllet: frÄn socialbehavioristisk stÄndpunkt. Uppsala: Argos. (15 sidor)


Artiklar:

Colnerud, G. (2006). Nel Noddings och omsorgsetiken. Utbildning och Demokrati, 15, 31–41.

Frelin, A. (2013). Att hantera lĂ€raryrkets komplexitet(er) – en grund för professionalitet? Utbildning och Demokrati, 22(1), 7–27.

Noddings, N. (2012). The caring relation in teaching. Oxford Review of Education, 38(6), 771–781. https://doi.org/10.1080/03054985.2012.745047

von Wright, M. (2002). Det relationella perspektivets utmaning (Vol. sid. 9-20, pp. 9–20). Statens skolverk. Retrieved from http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:414200


Referenslitteratur:


Hansson, B. (2011). Skapa vetande: vetenskapsteori frÄn grunden. Lund: Studentlitteratur AB.


Delkurs 2 Pedagogikens förutsÀttningar: teori och policy


Litteratur:

Biesta, G. (2011). God utbildning i mätningens tidevarv. Stockholm: Liber (Valda delar)

Broady, D. (2007). Den dolda lĂ€roplanen. Krut. Kritisk utbildningstidskrift, 127 (3) (sid. 5–93) 

Masschelein, J., & Simons, M. (2013). In Defence of the School. A Public Issue. E-ducation, Culture & Society Publishers. Valda delar. 

Boréus, K. & Bergström, G. (2012). Textens mening och makt: metodbok i samhÀllsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. (Valda delar)

Dahlberg, G. & Moss, P. (2005). Ethics and Politics in Early Childhood Education. London: Routledge. (valda delar)

Dewey, J. (2009). Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos. (valda delar, via kursplattform)

Foucault, M. (2004). Övervakning och straff: fĂ€ngelsets födelse. Arkiv Förlag. (valda delar, via kursplattform)

Wahlström, N (2016) LÀroplansteori och didaktik. Andra uppl. Malmö: Gleerup Utbildning AB (Valda delar)


Övrigt: 

Aktuella lÀroplaner; Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Landahl, J. (2011). Ljudet av auktoritet: Den tysta skolans uppgÄng och fall. Scandia, 83(1), 11-35.


Uppsökandet av en vetenskaplig artikel inom fÀltet tillkommer.


Film: Politik och passion pÄ Fogelstad


Referenslitteratur:

Hansson, B. (2011). Skapa vetande: vetenskapsteori frĂ„n grunden. Lund: Studentlitteratur. 

Linde, G. (2012). Det ska ni veta! En introduktion till lÀroplansteori. Lund: Studentlitteratur.
Delkurs 3 Pedagogiska utmaningar: globalisering och social rÀttvisa


Delkursen ges pÄ engelska om det finns anmÀlda utbytesstudenter. Svenska studenter kan i sÄdant fall vÀlja mellan svenskt och engelskt alternativ dÀr detta anges i listan men eftersom seminarierna dÄ Àr pÄ engelska kan det vara lÀttare att ocksÄ ha litteraturen pÄ engelska.


Obligatorisk litteratur/Obligatory literature:


Böcker/books:

Bauman, Zygmunt. (2000). Globalisering / Globalization - The human consequences (urval)

BorĂ©us, Kristina & Bergström, Göran. (2012). Textens mening och makt: metodbok i samhĂ€llsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. (valda delar)/ Fairclough, Norman (2003/2019) Analysing Discourse – Textual Analysis for Social Research. Rutledge (selection)

Freire, Paulo (1979/2017). Pedagogy of the oppressed. London: Penguin Classics. (160 sidor)/ Freire, Paulo (xxxx). Pedagogik för förtryckta. (valda delar)

Said, Edward. W. (2000). Orientalism Stockholm: Ordfront förlag.

Tacher J., Ingram, N. Burke, C. & Abrahams, J. (2016). Bourdieu, the next generation. The development of Bourdieu®s intellectual heritage in contemporary UK sociology. Valda delar – finns som elektronisk resurs

Young, Marion (2009) Globala utmaningar – Krig, sjĂ€lvbestĂ€mmande och global rĂ€ttvisa. Tankekraft förlag (243 sidor) / Global challenges: War, Self-determination and responsibility for justice

Öhman, Johan (2008): Environmental ethics and democratic responsibility – A pluralistic approach to ESD. In Johan Öhman (ed.) Values and Democracy in Education for Sustainable Development: Contributions from Swedish Research: Environmental Ethics and Responsibility, pp 17–32. Malmö: Liber.

 

Artiklar/Articles:

Ambrose, A. (2020). To Belong ot Not? In Lund, S. (ed.) Immigrant Incorporation; Education and the Boundaries of Belonging, p. 41-64 (finns som elektronisk resurs).

Ladson – Billings, Gloria (1998) “Just what is critical race theory and what's it doing in a nice field like education?” International Journal of Qualitative Studies in Education, 11(1), 7-24.

Mohme, Gunnel (2014) “Samira doesn't live here any more. Somali-Swedes' mobility as a transnational practice.” Nordic Journal of Migration Research, vol 4, nr 3, 118-125

Moss, P. (2015). There are alternatives! Contestation and hope in early childhood education. Global Studies of Childhood, 13

von Brömssen, K. & Rodell Olgaç, C. (2010). Intercultural education in Sweden through the lenses of the national minorities and of religious education. Intercultural Education Vol. 21, Nr 2 April, 121-135.


Artikel om narrativ metod i forskningsfÀltet tillkommer / An article on narrative methods within the research field is to be added by the instructor)


Valbara (vÀlj en av nedanstÄende) / Selectable - choose one of the following)


Anderstaf, S., Lecusay, R. & Nilsson, M. (accepted). “Sometimes We Have to Clash”: How preschool teachers in Sweden engage with dilemmas arising from cultural diversity and value differences. Intercultural Education.

Aman. Robert. (2014). Impossible Interculturality? Education and the Colonial Difference in a Multicultural World. Linköping Studies in Behavioural Science No. 182. Linköping University

Bang, M., Faber, L., Gurneau, J., Marin, A., & Soto, C. (2016). Community-based design research: learning across generations and strategic transformations of institutional relations toward axiological innovations. Mind, Culture, and Activity, 23(1), 1–14.

Nussbaum, Martha Craven (2010). Not for profit: why democracy needs the humanities. New ed. Princeton, N.J.: Princeton University Press

Roma Rights 2015: Nothing About Us Without Us? Roma Participation in Policy Making and Knowledge Production. Finns som pdf: http://www.errc.org/cms/upload/file/roma-rights-2-2015-nothing-about-us-without-us.pdf (valda delar, s. 3-10, 33-71,83-86)

Rodell Olgac, Christina (2006). Den romska minoriteten i majoritetssamhĂ€llets skola – FrĂ„n hot till möjlighet. Stockholm: HSL Förlag. (201 s) Finns som pdf: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:189317/FULLTEXT01.pdf

Rodell Olgaç, C. (2013). Education of Roma in Sweden – an interplay between policy and practice. I Hornberg, Sabine & BrĂŒggemann, Christian (Hrsg.), Die Bildungssituation von Roma in Europa. Studien zur International und Interkulturell Vergleichenden Erziehungswissenschaft 16. MĂŒnster: Waxmann. (197-213)

Sharif, Hassan (2017). ”HĂ€r i Sverige mĂ„ste man gĂ„ i skolan för att fĂ„ respekt”: NyanlĂ€nda ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning. Diss. Uppsala: Uppsala universitet

Spring, Joel. (2008). Globalization of Education. An introduction. London: Routledge.

Connell, R & Pearse, R. (2015) Om genus. Bokförlaget Daidalos. / Connell, R & Pearse, R. (2014) ”Gender In World Perspektives” Polity Press. 

Ärlemalm-HagsĂ©r, E. (2014). Participation as ‘Taking Part In’: Education for Sustainability in Swedish Preschools. Global Studies of Childhood, 4(2), 101–114.


100 sidor tillkommer, tillhandahÄlls av lÀraren /100 pages will be added by the teacher


Delkurs 4 SjÀlvstÀndigt vetenskapligt arbete

Obligatorisk litteratur


Hansson, Bengt. (2011). Skapa vetande: vetenskapsteori frÄn grunden. Lund: Studentlitteratur.

Hartman, Sven G. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. 1. utg. Stockholm: Natur och kultur

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: StudentlitteraturÅsberg, Rodney. (2001). ”Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen. Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik” i Pedagogisk Forskning i Sverige 2001 Ă„rg. 6 nr 4 s 270–292 issn 1401-6788, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet (pdf pĂ„ kursplattformen) 

VetenskapsrÄdets forskningsetiska principer (finns pÄ webben).


Ytterligare litteratur kan tillkomma i samrÄd med lÀraren max 100 sidor


Referenslitteratur


Erikson, Martin G. (2009). Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Harvardsystemet (finns pÄ kurswebben)

Karlsson, Ola (red.) (2017). Svenska skrivregler. FjĂ€rde upplagan Stockholm: Liber 

Leth, Göran och Thurén, Torsten (2000). KÀllkritik för Internet, rapport 177 frÄn Styrelsen för psykologiskt försvar. HÀmtas gratis frÄn nÀtet. Sök pÄ titeln; finns via flera lÀnkar.

Strömqvist, Siv (2019). Uppsatshandboken, 7e upplagan. Lund: Studentlitteratur..

Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus (2011) Etnologiskt fĂ€ltarbete. Lund: Studentlitteratur. (126 s.)