Litteratur

Kulturvetenskapliga metoder, etnologi, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-05
Beslutad av: Ämnesr√•det i Etnologi, D.nr. 1795-2.1.1-2021

Alvesson, Mats & Kaj Sköldberg 1994 (eller senare utgåva): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. kapitel 1 och 2, 56 s.

Gray, Ann 2002: Research Practice for Cultural Studies. Ethnographic Methods and Lived Cultures. London: Sage. 215 s. Elektronisk resurs åtkomlig via Ebrary (http://bibl.sh.se/infosok/ebrary.asp).

Patton, Michael Quinn 2002: Qualitative Research & Evaluation Methods. London: Sage. s. 230-247 samt kapitel 9. (Kan lånas på institutionen).

Pink, Sarah 2013: Engaging the Senses in Ethnographic Practice Implications and Advances. I: The Senses & Society Vol. 8, nr 3, s. 261-267. (Finns som PDF)

Pink, Sarah 2008: Mobilising Visual Ethnography: Making Routes, Making Place and Making Images. I: Forum: Qualitative social research, vol. 9 nr 3.
(https://monoskop.org/images/f/ff/Pink_Sarah_2008_Mobilising_Visual_Ethnography.pdf)

Extra litteratur för den intresserade:

Boolsen, Merete Watt 2007: Kvalitativa analyser. Forskningsprocess, människa, samhälle. Malmö: Gleerups. 187 s.