Litteratur

Filosofi A inom PPE-programmet, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-07
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i filosofi

Delkurs: Politisk filosofi (lÀrare: Hans Ruin, Anders Bartonek)

De tre sista delkurserna samlÀses med Filosofi A.

 

Köpa/lÄna:

Burman, Anders, Dissensus: Drömmar och mardrömmar i demokratins idĂ©historia, Stockholm: Natur & kultur, 219 s.

 

Studiewebben:

Acemoglu & Robinson, Why Nations fail: the origins of power, prosperity and poverty (New York Crown, 2012) [Preface, Chapt 1 + 15, finns elektroniskt pÄ SH]

”American declaration of independence” (1776, s ss)

Hannah Arendt, MÀnniskans villkor: Vita activa, övers. J. Retzlaff (Göteborg: Röda bokförlaget, 1986), ss. 47-61.

Hannah Arendt, ”Vad Ă€r frihet?”, i Mellan det förflutna och framtiden, övers. A Persson (Göteborg: Daidalos, 2004), ss 157-184.

Benhabib, S., JÀmlikhet och mÄngfald. Demokrati och medborgarskap i en global tidsÄlder, övers. Sven-Erik Torhell. Daidalos, 2004, i urval ca 20 s.

Etienne de la BoĂ©tie. Avhandling om frivillig underkastelse eller Mot envĂ€lde. [Stockholm]: Ersatz; 2017.

Wendy Brown, ”Freedom’s Silences”, Edgeworks (Princeton: Princeton UP, 2009), ss 83-97.

AimĂ© CĂ©saire. ”Om kolonialismen” i Postkoloniala studier (konstfack) Konstfack. Stockholm: Raster; 2002.

Thomas Hobbes, Leviathan, övers. E. Backelin (Göteborg: Daidalos 2004), kap 13, 14, 17, 18, ca 25ss.

”Declaration against slavery” (Philadelphia, 1833, 4 ss)

FN förklaring om de mÀnskliga rÀttigheterna, 7ss.

Foucault, Michel: Övervakning och straff (Lund: Arkiv 2003), s. 159-183, 24 s.

Kant, I.,”Svar pĂ„ frĂ„gan: Vad Ă€r upplysning?”, övers. Joachim Retzlaff, i Vad Ă€r upplysning? Kant, Foucault, Mendelssohn, Heidegren, utg. Brutus Östling. Symposion, 1992, s. 27-36 (pdf). 

Kant, I., Om den eviga freden, övers. Alf W. Johansson. Daidalos, 2018, i urval ca 10 s. (pdf) 

John Locke, Andra avhandlingen om styrelseskicket, övers. E. Backelin (Göteborg: Daidalos, 1996), kap 2-5, ca 25 ss.

Marx, Karl & Engels, Friedrich: Kommunistiska manifestet (Linköping: Nixon 2004), hela boken, 45 s.

Karl Marx. LĂ€sning om Timon av Aten

John Stuart Mill, ur Om frihet, övers. A Ahlberg (Stockholm: Natur & kultur 1984), ss. 9-22.

Mouffe, Chantal: Om det politiska (HĂ€gersten: Tankekraft 2008), s. 9-28 och 35-39, 23 s.

Jean-Luc Nancy. Nancy J. After Fukushima [Elektronisk resurs] the equivalence of catastrophes. New York: Fordham University Press; 2015.

Olympe de Gouge (Marie Gouze), ”Förklaring om kvinnans rĂ€ttigheter”, 6 ss.

Platon: Staten, övers. J Stolpe (Stockholm: Atlantis 2003), bok 1, 42ss.

Rousseau, Jean-Jacques: Om samhĂ€llsfördraget eller StatsrĂ€ttens grunder, övers. S-Å Heed & J Stolpe (Stockholm: Natur & kultur 2009), bok 1, ca 20ss.

Schuback, Marcia SĂĄ Cavalcante. â€œDet enas brĂ€cklighet” i: Tid för Europa: gemenskap, minne, hop

Schumpeter, Joseph: Om skapande förstörelse och entreprenörskap (Stockholm: Norstedts 2008), s. 33-57, 24s.

Shiva, Vandana: Krig om vattnet. Plundring och profit (Ordfront 2003), 36-57, 21 s.

Smith, Adam: Den osynliga handen. Adam Smith i urval (Stockholm: Timbro 2007), kap 1-2 i WoN, 18 s.

Wollstonecraft, M., ur Till försvar för kvinnans rĂ€ttigheter, övers. Inger Ingemark. Ordfront förlag, 2018, i urval ca 20 s. 

 

Rekommenderad referenslitteratur:

Aristoteles, Politiken, Kapitel 1, övers. K. Blomqvist (Lund: Paul Åströms förlag, 1995).

Hannah Arendt. ”Expansion and the Philosophy of Power” in: The Sewanee Review.

Vol. 54, No. 4 (Oct. - Dec., 1946), pp. 601-616.

https://www.jstor.org/stable/27537695?seq=1#metadata_info_tab_contents.

Hannah Arendt. ”Vi, flyktingar” i GlĂ€nta 2.14 (Göteborg).

Beckman & Mörkenstam, Politisk teori (Stockholm: Liber, 2016).

Peter Hallberg, Maria Jansson, Ulf Mörkenstam (red.), Tretton texter i politisk teori [NiccolĂČ Machiavelli, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Edmund Burke, Mary Wollstonecraft, Karl Marx, Friedrich Engels, John Stuart Mill, Joseph Schumpeter, Robert Nozik, Robert Dahl, Carole Pateman] (Malmö : Liber, 2009).

Will Kymlicka, Modern politisk filosofi : en introduktion, övers. S. HĂ€ggqvist (Nora : Nya Doxa, 1995).

Maria Wendt Höjer & Cecilia Åse, Politikens paradoxer : en introduktion till feministisk politisk teori (Lund : Academia adacta, 1999).

Stefan Jonsson (red.), Samtida politisk teori (Stockholm: Tankekraft, 2015).

Svante Nordin, Politisk filosofi Det politiska tÀnkandets historia (Lund : Studentlitteratur, 2017).

Robert E. Goodin and Philip Pettit (eds.), Contemporary political philosophy : an anthology (Hoboken, NJ : John Wiley & sons, 2019.

Julian Reiss, Philosophy of Economics. A contemporary introduction (London: Routledge, 2013).

Backhous, Roger, The Penguin History of Economics (London: Penguin, 2002).

 

Ytterligare kortare texter kan förekomma. 


Delkurs: Logik (lÀrare: Sven-Olov Wallenstein, Johan Sehlberg)

SamlÀsning med kursen Filosofi A.


Studiewebben:

Aristoteles, ur Metafysiken och De Interpretatione, i Filosofin genom tiderna, 10 sid.

Artikel om Aristoteles logik i Stanford Encyclopedia of Philosophy eller Internet Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-logic/ 

eller http://www.iep.utm.edu/aris-log/ (SEPh Ă€r lite snĂ„rigare, IEPh mer tillgĂ€nglig, och jag följer mer IEPh i förelĂ€sningen). 

Leibniz, ”En dialog”, i Valda skrifter, 5 sid.

G H von Wright, Logik, filosofi och sprĂ„k (LFS), ”Leibniz och kalkylens idĂ©â€, 9 sid.

Kant, Inledning till Transcendentala Logiken, i Kritik av det rena förnuftet, 25 sid.

Frege: ”Om mening och betydelse”, i Skrifter i urval, 23 sid.

LFS, ”Den filosofiska semantiken”, 15 sid.

Wittgenstein, ur Tractatus Logico-Philosophicus, 20 sid.

Ur Filosofiska undersökningar, Förord, §§ 1-23 och §§ 89-133, 22 sid.

LFS, kap. ”Den senare Wittgenstein”, 15 sid.

Heidegger, Vara och tid § 31-34, 29 sid. 

Quine, ”Empirismens tvĂ„ dogmer”, i Filosofin genom tiderna, 25 sid.

Bra sammanfattning av mĂ„nga idĂ©er: https://www.the-tls.co.uk/articles/public/van-quine-science-philsoophy/ 

Robert J. Fogelin, ”The Logic of Deep Disagreements”, i InformaI Logic VoI. 25, No.l (2005), 9 sid. 

Andrea Nye, Words of Power: A Feminist Reading of the History of Logic (Routledge 2020 [1. utg. 1990]), kap 8, ca 15 s.

 

Delkurs: Etik (lĂ€rare: Ulrika Björk, Carl Cederberg)

SamlÀsning med kursen Filosofi A.


Köpa/lÄna:

Beauvoir, Simone, För en tvetydighetens moral, övers. Mats Rosengren (Göteborg: Daidalos, 2018), 219 s.

Platon, utdrag ur Sokrates försvarstal, GÀstabudet och Faidon, i Skrifter, bok 1, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2000), s. 17-21, 31-45, 273-282 och 181-196 (alt. motsvarande utdrag ur Filosofin genom tiderna, 1. Antiken, medeltiden, renÀssansen).

Sofokles, Antigone, övers. Jan Stolpe (Lund: Ellerströms, 2003, 2013), 56 s. alt. Björn Collianders översÀttning i De grekiska tragedierna (Stockholm: Vertigo, 2005), s. 123-139.

 

Studiewebben:

Arendt, Hannah, ”TĂ€nkande och moraliska övervĂ€ganden: en förelĂ€sning”, i Tanke, kĂ€nsla, identitet, red. Ulla M. Holm, Eva Mark & Annika Persson (Göteborg: Anamma, 1997), s. 41-76, 41 s.

Aristoteles, Nikomachiska etiken, övers. Charlotta Weigelt (Stockholm: Thales, manuskript), bok 1, 2, 6 och 8, ca 50 s.

Kant, Immanuel, ”Svar pĂ„ frĂ„gan: Vad Ă€r upplysning?”, i Vad Ă€r upplysning? Kant, Foucault, Habermas, Mendehlsson, Heidegren, övers. Ulf Peter Hallgren (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings förlag Symposion, 1992), 10 s.

Kant, Immanuel, ur GrundlÀggning av sedernas metafysik, övers. Joachim Retzlaff, i Filosofin genom tiderna. 1600-talet och 1700-talet, utg. Konrad Marc-Wogau (Stockholm: Thales, 1996), 15 s.

Mill, John Stuart, utdrag ur Utilitarism, övers. Joachim Retzlaff (Göteborg, Daidalos, 2003), 15 s.

 

Ytterligare litteratur pÄ omkring 60 sidor tillkommer.

 

Delkurs: Metafysik (lÀrare: Charlotta Weigelt, Marcia Sà Cavalcante Schuback)

SamlÀsning med kursen Filosofi A.


Studiewebben:  

Adamson, Peter, Filosofi i den islamiska vĂ€rlden: en filosofihistoria utan luckor, övers. Jim Jakobsson (Stockholm: Thales, 2019), urval, ca 15 sidor.  

Anselm, ur Proslogion, övers. Konrad Marc-Wogau, Filosofin genom tiderna I (Stockholm: Thales, 1991), s. 343-346.

Aristoteles, Metafysiken, övers. Charlotta Weigelt (manuskript), bok VI.1-2, bok VII.1-3, 7-8, 17, bok IX.1, 6, 8-9.

Butler, Judith, Genustrubbel (Göteborg: Daidalos 2007), s. 49-63.

Conway, Anne, The Principles of the most Ancient and Modern Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), kap. II-II, VII, s.153-164, 191-219.

Descartes, RenĂ©, ”Betraktelser över den första filosofin”, Valda skrifter, övers. Konrad Marc-Wogau (Stockholm: Natur och Kultur, 1998), s. 91-117.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Andens fenomenologi (Stockholm: Thales, 2008), s. 57-63, 102-112 (Förord, Inledning).

Heidegger, Martin, Vara och tid, övers. Jim Jakobsson (Göteborg: Daidalos, 2013), s. 17-35 (§§1-5).

Husserl, Edmund, övers. Jim Jakobsson, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi (Stockholm: Thales, 2004), s. 107-138 (ur Fundamentalbetraktelsen).

Kant, Immanuel, ur Kritik av det rena förnuftet, övers. Jeanette Emt (Stockholm: Thales, 2004), s. 51-108 (Förord A + B, Inledning A + B).

Leibniz, Gottfried Wilhelm, ur Valda skrifter (Natur och Kultur 1990), s. 73-89. 

Nietzsche, ”Om sanning och lögn i utommoralisk mening”, Samlade skrifter band 2 (Eslöv: Symposion, 2005), s. 503-514.

Outlaw, Lucius, ”Toward a Critical Theory of ‘Race’”, D. T. Goldberg (red.), Anatomy of Racism (Minneapolis & London: University of Minnesota Press, 1990), s. 58-82.

Parmenides, ”Om naturen”, övers. Jim Jakobsson, Kris 49-50 (1996): 45-55.

Platon, Staten, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2003/2013), s. 293-298, 409-420 (bok VII.514a-518c, bok X.595a-602c).

Quine, Willard van Orman, ”On what there is”, From a Logical Point of View (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1953), s. 1-19.

Tufail, Ibn, Hayy ibn Yaqzan: den sjĂ€lvlĂ€rde filosofen, övers. Ö. LĂ„ng (Furulund: Alhambra, 2001), s. 7-14, 36-88.

Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, övers. Anders Wedberg (Stockholm: Thales, 1992), s. 37-46, 118-122.