Litteratur

Konstvetenskap A, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-25
Beslutad av: ÄmnesrĂĄdet i Konstvetenskap

I den här listan finns först kurslitteraturen för campuskursen och sedan kurslitteraturen för distanskursen.

Om inget annat anges avses hela böckerna. Referenslitteratur listar lästips för kurserna.


Obligatorisk kurslitteratur, övergripande för hela a-kursen, campus


Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, upplaga 2, Studentlitteratur, Lund, 2012

Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, 2:a rev. u., London: Laurence King, 2012

Olga Dysthe et al, Skriva för att lära, 2:a u., Lund: Studentlitteratur, 2011

Sören Kjörup, Människovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund, ny reviderad utgåva: 2009 (i urval)

Anna-Lena Lindberg (red.), Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser frĂĄn renässans till postmodernism, ePan, Stockholm, (1995) 2014 (i urval)  

 

Övergripande referenslitteratur för hela a-kursen, campus


Julian Bell, Mirror of the World: A New History of Art, Thames & Hudson, 2007

Steve Edwards, Fotografi – en introduktion, Raster, 2007

E.H. Gombrich, The Story of Art, Phaidon, 2006

Hugh Honour & John Fleming, A World History of Art, Laurence King, 2009

H.W. Janson, History of Art: The Western Tradition, Pearson, 2007

Fred S. Kleiner, Gardner’s Art Through the Ages: A Global History, Wadsworth, 2013

Marilyn Stokstad, Art History, Pearson, 2007

Lena Johannesson (red.), Konst och visuell kultur i Sverige, 1-2, Signum, 2007

Peter Cornell m.fl. (red.) Bildanalys, Uppslagsbok – teorier, metoder, begrepp, Gidlunds, 1999

Eric Fernie (red.), Art History and its Methods: A Critical Anthology, Phaidon, 2003

 

Introduktion till konstvetenskap, campus


Obligatorisk kurslitteratur

Dana Arnold, Konstvetenskap. En introduktion, Raster, 2006

James Elkins, Stories of Art, Routledge, 2002


Ytterligare digitala texter tillkommer

 

Referenslitteratur

Kjersti Bale, Estetik – en introduktion, Daidalos, 2010

Emma Barker (red.), Contemporary Cultures of Display, Open University, 1999

Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter, i urval av D. Broady o Palme, Symposion, 1993

Maria Carlgren et al (red.), Genuspedagogiska gärningar. Subversiv och affirmativ aktion, 2011

Lisa Cartwright & Marita Sturken, Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture, Oxford U.P., 2001

Konsten och konstbegreppet, E-J. Emt (red.), Kairos 1996

Cynthia Freeland, Konstteori – en introduktion, Raster 2006

Nicholas Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture, Routledge, London & New York, 2009

Sally Price, Primitive Art in Civilized Places, The Univ. of Chicago Press, 2001

Stallabrass, Art Incorporated: The Story of Contemporary Art (2004) alternativt Contemporary Art: A Very Short Introduction, Oxford, 2006

Sven-Olov Wallenstein, Bildstrider – föreläsningar om estetisk teori, AlfabetaAnamma, 2001

 

Tolkning, stil och tecken, campus

 

Obligatorisk kurslitteratur

Michael Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy, Oxford University Press, 1988

Veronica Sekules, Medieval Art, Oxford University Press, 2001

John Summerson, The Classical Language of Architecture, Thames & Hudson, 1980

 

Ytterligare digitala texter tillkommer

 

Referenslitteratur

Michael Baxandall, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures,

New Haven, London: Yale University Press, 1985

Hans-Olof Boström (red.), Tolv begrepp inom de estetiska vetenskaperna, Carlsson, 2000

E.H. Gombrich, Konst och illusion: En studie i bildframställningens psykologi, Rabén & Sjögren, 1968

Howard Hibbard, Bernini, Penguin, 1965

W.J.T. Mitchell, Iconology: Image, Text, Ideology, University of Chicago Press, 1986

W.J.T. Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, University of Chicago Press, 1994

Erwin Panofsky, Meaning in the Visual Arts, University of Chicago Press 1982

Erwin Panofsky, Three Essays on Style, red. Irving Lavin, MIT Press, 1995

Steen Eiler Rasmussen, Experiencing Architecture, MIT Press, 1964

Jan-Gunnar Sjölin (red.), Att tolka bilder, Studentlitteratur, 1998

Ian Sutton, Western Architecture: A Survey, Thames & Hudson, 1999

Heinrich Wölfflin, Konsthistoriska grundbegrepp: Stilutvecklingsproblem i nyare tidens konst, Svenska bokförlaget/Norstedts, 1957

 

Konst och identitet, campus


Obligatorisk kurslitteratur

Kristoffer Arvidsson, (red) Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet / Unbounded: The Eighteenth Century Mirrored by the Present, Skiascope 2016. https://goteborgskonstmuseum.se/publikationer/skiascope-8/

Jeff Werner & Thomas Björk, Blond och blåögd: Vithet, svenskhet och visuell kultur, Skiascope #6, 2014. http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:795315/FULLTEXT01.pdf

 

Ytterligare digitala texter tillkommer


Referenslitteratur

Sara Ahmed, Vithetens hegemoni, Tankekraft förlag, 2019

Eva-Lena Bengtsson & Werkmäster, Barbro, Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige, Nationalmuseum 2004

Martin A. Berger, Sight Unseen: Whiteness and American Visual Culture, Berkeley 2005

Martin Bernal, Svart Athena: den klassiska civilisationens afro-asiatiska rötter, Symposion, 1997

Tomas Björk, Bilden av ”orienten”: exotism i 1800-talets svenska kultur, Atlantis, 2011

Margareta Gynning, Det ambivalenta perspektivet: Eva Bonnier och Hanna Hirsch-Pauli i 1880-talets konstliv (Diss.), Stockholm: Bonniers 1999

Linda Nochlin, Representing Women, Thames & Hudson, 2019

Carina Rech, Becoming Artists: Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s (Diss.) Makadam, 2021

Le modèle noire de Gericault á Matisse. Musée d’Orsay et de l’Orangerie, Paris: Flammarion, Paris, 2019

 

Bildkult, bildbruk, bildstorm, campus


Obligatorisk kurslitteratur

Marie Fahlén (red.), Bildens kraft. Religion och samtida utmaningar, Studentlitteratur, 2014

W.J.T. Mitchell, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, The Univ. of Chicago Press, 2009

Ytterligare digitala texter tillkommer

 

Referenslitteratur

Ulf Abel, Ikonen. Den besjälade bilden: essäer och uppsatser om ortodox kyrkokonst, Artos, 2006

Hans Belting, Likeness and Presence: A history of the image before the era of art, Chicago, 1994

Robin Cormack, Byzantine Art, Oxford U.P, 1999

Diana Eck, Darsan: det gudomliga skĂĄdandet, Nya Doxa, 1996

David Freedberg, The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response, The Univ. of Chicago Press, 1989

Jonas Frykman & B. Ehn (red.), Minnesmärken – att tolka det förflutna och besvärja framtiden, Carlssons, 2007

Sergiusz Michalski, Public Monuments: Art in Political Bondage 1870-1997, Reaktion Books, 1998

Stephen Quirke & J. Spencer, The British Museum Book of Ancient Egypt, British Museum Press, 1992

Edward Said, Orientalism, Ordfront, 2000

Torgny Säve-Söderbergh, Egyptisk egenart: grundproblem i gammalegyptisk kultur, Uppsala, 1985


Här följer kurslitteraturen för distanskursen:


Om inget annat anges avses hela böckerna. Referenslitteratur listar enbart lästips för kurserna

 

Obligatorisk kurslitteratur, övergripande för hela a-kursen, distans


Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, 2:a rev. u., London: Laurence King, 2012

Olga Dysthe et al, Skriva för att lära, 2:a u., Lund: Studentlitteratur, 2011

Sören Kjörup, Människovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund, ny reviderad utgåva: 2009 (i urval)

Anna-Lena Lindberg (red.), Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser frĂĄn renässans till postmodernism, ePan, Stockholm, (1995) 2014 (i urval)  


Övergripande referenslitteratur för a-kursen, distans


Julian Bell, Mirror of the World: A New History of Art, Thames & Hudson, 2007

Steve Edwards, Fotografi – en introduktion, Raster, 2007

E.H. Gombrich, The Story of Art, Phaidon, 2006

Hugh Honour & John Fleming, A World History of Art, Laurence King, 2009

H.W. Janson, History of Art: The Western Tradition, Pearson, 2007

Fred S. Kleiner, Gardner’s Art Through the Ages: A Global History, Wadsworth, 2013

Marilyn Stokstad, Art History, Pearson, 2007

Lena Johannesson (red.), Konst och visuell kultur i Sverige, 1-2, Signum, 2007

Peter Cornell m.fl. (red.) Bildanalys, Uppslagsbok – teorier, metoder, begrepp, Gidlunds, 1999

Eric Fernie (red.), Art History and its Methods: A Critical Anthology, Phaidon, 2003

 

Introduktion till konstvetenskap, distans


Obligatorisk kurslitteratur

Dana Arnold, Konstvetenskap. En introduktion, Raster, 2006

James Elkins, Stories of Art, Routledge, 2002


Texter som nĂĄs via kursplattformen tillkommer.

 

Referenslitteratur

Kjersti Bale, Estetik – en introduktion, Daidalos, 2010

Emma Barker (red.), Contemporary Cultures of Display, Open University, 1999

Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter, i urval av D. Broady o Palme, Symposion, 1993

Maria Carlgren et al (red.), Genuspedagogiska gärningar. Subversiv och affirmativ aktion, 2011

Lisa Cartwright & Marita Sturken, Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture, Oxford U.P., 2001

Konsten och konstbegreppet, E-J. Emt (red.), Kairos 1996

Cynthia Freeland, Konstteori – en introduktion, Raster 2006

Nicholas Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture, Routledge, London & New York, 2009

Sally Price, Primitive Art in Civilized Places, The Univ. of Chicago Press, 2001

Stallabrass, Art Incorporated: The Story of Contemporary Art (2004) alternativt Contemporary Art: A Very Short Introduction, Oxford, 2006

Sven-Olov Wallenstein, Bildstrider – föreläsningar om estetisk teori, AlfabetaAnamma, 2001

 

Tolkning, stil och tecken, distans


Obligatorisk kurslitteratur

 Michael Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy, Oxford University Press, 1988

Veronica Sekules, Medieval Art, Oxford University Press, 2001

John Summerson, The Classical Language of Architecture, Thames & Hudson, 1980

 

Texter som nĂĄs via kursplattformen tillkommer.

 

Referenslitteratur

Michael Baxandall, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures,

New Haven, London: Yale University Press, 1985

Hans-Olof Boström (red.), Tolv begrepp inom de estetiska vetenskaperna, Carlsson, 2000

E.H. Gombrich, Konst och illusion: En studie i bildframställningens psykologi, Rabén & Sjögren, 1968

Howard Hibbard, Bernini, Penguin, 1965

W.J.T. Mitchell, Iconology: Image, Text, Ideology, University of Chicago Press, 1986

W.J.T. Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, University of Chicago Press, 1994

Erwin Panofsky, Meaning in the Visual Arts, University of Chicago Press 1982

Erwin Panofsky, Three Essays on Style, red. Irving Lavin, MIT Press, 1995

Steen Eiler Rasmussen, Experiencing Architecture, MIT Press, 1964

Jan-Gunnar Sjölin (red.), Att tolka bilder, Studentlitteratur, 1998

Ian Sutton, Western Architecture: A Survey, Thames & Hudson, 1999

Heinrich Wölfflin, Konsthistoriska grundbegrepp: Stilutvecklingsproblem i nyare tidens konst, Svenska bokförlaget/Norstedts, 1957

 

Konst och identitet, distans


Obligatorisk kurslitteratur

Kristoffer Arvidsson, (red) Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet / Unbounded: The Eighteenth Century Mirrored by the Present, Skiascope 2016. Bok eller Pdf

Jeff Werner & Thomas Björk, Blond och blåögd: Vithet, svenskhet och visuell kultur, Skiascope #6, 2014. Bok eller pdf. 


Texter som nĂĄs via kursplattformen tillkommer.

 

Bildkult, bildbruk, bildstorm, distans


Obligatorisk kurslitteratur

Diana Eck, Darsan: det gudomliga skĂĄdandet, Nya Doxa, 1996

W.J.T. Mitchell, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, The Univ. of Chicago Press, 2009 (de flesta kapitel)


Texter som nĂĄs via kursplattformen tillkommer.

 

Referenslitteratur

Martin Bernal, Svart Athena: den klassiska civilisationens afro-asiatiska rötter, Symposion, 1997

Tomas Björk, Bilden av ”orienten”: exotism i 1800-talets svenska kultur, Atlantis, 2011

Robin Cormack, Byzantine Art, Oxford U.P, 1999

Diana Eck, Darsan: det gudomliga skĂĄdandet, Nya Doxa, 1996

David Freedberg, The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response, The Univ. of Chicago Press, 1989

Jonas Frykman & B. Ehn (red.), Minnesmärken – att tolka det förflutna och besvärja framtiden, Carlssons, 2007

Sergiusz Michalski, Public Monuments: Art in Political Bondage 1870-1997, Reaktion Books, 1998

Stephen Quirke & J. Spencer, The British Museum Book of Ancient Egypt, British Museum Press, 1992

Edward Said, Orientalism, Ordfront, 2000