Litteratur

Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2020
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-05-28
Beslutad av: √Ąmnesr√•det f√∂r f√∂retagsekonomi

Samhälle, marknad och företagande

Broberg, Oskar, Svenskt näringsliv i omvandling. Från 1980 till våra dagar. Falun: Dialogos förlag, senaste upplagan.

Lindblom, Charles E., Marknad och samhälle, SNS Förlag, Stockholm, senaste upplagan.

Schön, Lennart, Vår världs ekonomiska historia Del 2: Den industrialiserade tiden, Studentlitteratur, senaste upplagan.

Styhre, Alexander, Byråkrati: teoretiker, kritiker och försvarare, Alexander Styhre och Liber AB, Malmö, senaste upplagan.

Artikel, Douglass North, The Paradox of the West.Ekonomisk vetenskap och metodlära

Brunsson N. (senaste upplagan) Företagsekonomins frågor. SNS Förlag.

Bryman, A. & Bell, E. (senaste upplagan) Företagsekonomiska forskningsmetoder. (kap. 1-4, 6-10, 13-14, 18-19, 22, 24-25, 27)

Chalmers, A. (senaste upplagan) Vad är vetenskap egentligen? 3., omarb. uppl. Bokförlaget Nya Doxa. kap 1-10

Eriksson, L. T &, Hultman, J. (senaste upplagan). Kritiskt tänkande. 2. uppl. Malmö: Liber.Redovisning och beskattning

Arvidsson, Carrington och Johed, Den nya affärsredovisningen, Liber, senaste upplagan.

Arvidsson, Carrington och Johed, Den nya affärsredovisningen - övningsbok, Liber Ekonomi, senaste upplagan.

Gröjer, J-E, Grundläggande redovisningsteori, Studentlitteratur senaste upplagan

Johansson och Leonardi, Seminariekompendium till Redovisning och beskattning, Södertörns högskola

Bilagan till Arvidsson, Carrington och Johed, Den nya affärsredovisningen, Liber, senaste upplagan.


Referenslitteratur som rekommenderas till alla studenter

Arvidsson, Carrington och Johed, Den nya aff√§rsredovisningen ‚Äď L√∂sningar till √Ėvningsbok; Liber Ekonomi, senaste upplagan.


Ekonomistyrning

Andersson, G., & Funck, E. K. (senaste upplagan). Ekonomistyrning: beslut och handling. Studentlitteratur AB.

Andersson, G., & Funck, E. K. (senaste upplagan). Ekonomistyrning: beslut och handling -övningsbok. Studentlitteratur AB.