Litteratur

Sociologi C, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-28
Beslutad av: Ämnesr√•d i sociologi

Moment 1: Sociologisk analys: Teori och empiri

Obligatorisk litteratur:

Elias, Norbert. 1999. Etablerade och outsiders: en sociologisk studie om grannskapsproblem. Lund: Arkiv.

Layder, Derek. 1998. Sociological Practice: Linking Theory and Social Research. London: Sage.

Papakostas, Apostolis. 2009. Misstro, tillit och korruption. Lund: Studentlitteratur.

Stinchcombe, Arthur. 2005. The logic of Social Research. Chicago: Chigago University Press.

Tilly, Charles. 2000. Beständig ojämlikhet. Lund: Arkiv.

Referenslitteratur:

Swedberg, Richard (2012): Theorizing in sociology and social sciences. Artikel i Theoretical sociology.

Moment 2: Avancerade kvalitativa och kvantitativa metoder

Kvalitativt spår

Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2., [utök. och aktualiserade] uppl. Stockholm: Liber.

Berg, Bruce Lawrence & Lune, Howard (2014). Qualitative research methods for the social sciences. 8. ed. Harlow: Pearson.


Kvantitativt spår

Edling, Christofer & Hedström, Peter (2003). Kvantitativa metoder: grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur.

Navarro, Danielle J. & Foxcroft, David R. (2019, Version 0.70). Learning Statistics with Jamovi: a Tutorial for Psychology Students and Other Beginners. (DOI: https://doi.org/10.24384/hgc3-7p15, boken finns på http://learnstatswithjamovi.com)

 

Referenslitteratur

Brante T, Andersen H & Korsnes O (2001). Sociologiskt lexikon. Stockholm: Natur och Kultur.

 

Övrigt

Artiklar som läggs ut (eller länkas till) på Studiewebben under kursens gång kan tillkomma.


Moment 3: C-uppsats

Obligatorisk litteratur:

Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter (2014). Att skriva en bra uppsats. 3., omarb. uppl. Lund: Liber.

Trost, Jan (2014). Att skriva uppsats med akribi. 4., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur:

Brante T, Andersen H & Korsnes O (2001). Sociologiskt lexikon. Stockholm: Natur och Kultur.