Litteratur

Komparativ offentlig rätt, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-24
Beslutad av: Ämnesr√•d i juridik

För all kurslitteratur gäller senaste upplagan av boken!

Vilken den senaste upplagan är kan du se på nätet under www.sh.se - biblioteket


Bernitz, m.fl., Finna rätt; Norstedts Juridik.

Bogdan, Komparativ rättskunskap

Hellners, Malmqvist, Förvaltningslagen: med kommentarer. Norstedts Juridik

Jonsson Cornell (red). Komparativ konstitutionell rätt. Iustus förlag

Lindholm, J., Derlén, M., Naarttijärvi, M. Konstitutionell rätt, Wolters Kluwer

Förlag

Marcusson (red.), Offentligrättsliga principer. Iustus förlag

Sandgren Claes, R√§ttsvetenskap f√∂r uppsatsf√∂rfattare: Ämne material, metod och argumentation, Norstedts juridik

Strömberg/Lundell, Allmän förvaltningsrätt. Studentlitteratur AB

Åhman, Grundl√§ggande r√§ttigheter och juridisk metod, Norstedts Juridik

Larsson Torvald, Domstolspr√∂vning av f√∂rvaltningsbeslut ‚Äď Svensk, dansk och √∂sterrikisk r√§tt i komparativ belysning, Ak. Avh. Lunds Universitet, 2020


Lagtexter

Rättsfall och vetenskapliga artiklar tillkommer.


Stenciler delas ut av lärare


Referenslitteratur:

Eka, Hirschefeld, Jermsten, Starrsjö. Regeringsformen -med kommentarer, Karnov Grupp

Bohlin, Kommunalrättens grunder. Norstedts juridik.

Åhman (red). De Lege √•rsbok, 2014: Regeringsformen 40 √•r 1974-2014, Justus

Bull, Sterzel, Regeringsformen, en kommentar, Pocket universitet

Mellbourne (red). Författningskulturer, Sekel bokförlag

Brown, Bell, French Administrative Law, Oxford

Engelbrekt, Nergelius, New Directions in Comparative Law, Edward Elgar Publishing

Glenn, Legal Traditions of the World, Oxford University Press

Nergelius, Komparativ statsrätt, Norstedts Juridik.

Nergelius, Svensk statsrätt, studentlitteratur

Petersson, Rättsstaten, frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik, Norstedts Juridik.

Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd, Svenskt rätt i ett komparativt perspektiv, Norstedts Juridik

Rose-Ackerman & Lindseth (Author), Comparative Administrative Law (Research Handbooks in Comparative Law); Edward Elgar Publishing Ltd

Raymond Youngs English French & German Comparative law (Cavendish Publishing Limited) (www.cavendishpublishing.com)

Seerden (eds), Administrative law of the European union, its member states and the United States.

Willem Heringa, Constitutions compared, An Introduction to Comparative Constitutional Law.

Singh, German Administrative Law in Common Law Perspective, Springer

Zweigert K and Kötz H, An introduction to comparative law, Oxford University Press