Litteratur

Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-29
Beslutad av: Programrådet för Magisterprogrammen inom offentlig rätt

Obligatorisk litteratur


Reichel, God förvaltning i EU och i Sverige. Jure (Huvudboken)

Hettne, Rättsprinciper som styrmedel. Norstedts Juridik

Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder. Norstedts juridik

Bernitz, Europarättens genomslag. Norstedts juridik

Marcusson (red.), Offentligrättsliga principer. Iustus förlag

Åhman, Grundläggande rättigheter och juridisk metod, Norstedts Juridik

Kanska, Klara, Towards Administrative Human Rights in the EU. Impact of the Charter of Fundamental Rights, European Law Journal, vol. 10, n. 3, 2004

Collins, Lynda, Environmental Rights for the Future? Intergenerational Equity in the EU, RECIEL 16 (3) 2007, (http://ssrn.com/abstract=1455917

Artiklar tillkommer


Referenslitteratur

Nilsson, Introduktion till EU:s miljörätt. Santèrus Förlag

Lebeck, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, Studentlitteratur

Hettne, Eriksson, EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk rättstillämpning Norstedts juridik

Seerden (eds), Administrative law of the European union, its member states and the United States.