Litteratur

Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-18
Beslutad av: Ämnes- och programr√•det f√∂r socialt arbete och Socionomprogrammet

Andersen, Heine - Kaspersen, Lars B (red.) (2007): Klassisk och modern samhällsteori. Lund: Studentlitteratur

Bernler, G & Johnsson, L (2001), häftad utgåva 2020. Teori för psykosocialt arbete. Natur och Kultur.

Goffman, Erving (1963) Stigma: den avvikandes roll och identitet. (finns flera utgåvor på svenska). 175 s.

Habel, Ylva. 2008. Filmen Vita myror som postkolonial kritik. I TV-pionjärer och fria filmare: en bok om Lennart Ehrenborg, Tobias Janson & Malin Wahlberg (red), Stockholm: Statens ljud och bildarkiv, 2008, Vol. S. 261-277: ill., s. 261-277

Mattsson, Tina (2. Uppl, 2015). Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis. Malmö: Gleerups Utbildning, 2015: 232 s.