Litteratur

Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-15
Beslutad av: Programrådet för socionomprogrammet

Andersson, E. & Mattsson, T. (red). (2022). Teorier för socialt arbete, del 1, strukturell ojämlikhet och samhällen i förändring. Malmö: Gleerups (232 s.).

Andersson, E. & Mattsson, T. (red). (2022). Teorier för socialt arbete, del 2, normalitet, förkroppsligad erfarenhet och motstånd. Malmö: Gleerups (216 s.).

Goffman, E. (2020). Stigma: den avvikandes roll och identitet. Lund: Studentlitteratur. (195 s.).

Mattsson, T. (2021). Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. Malmö: Gleerups. (280 s.).

Ståhl, J, (2006). Försäkringskassan + byråkrati = sant. En studie om Försäkringskassans organisation i förhållande till Webers idealtyp byråkrati. Magisteruppsats, Lunds universitet.

Ytterligare några korta texter kan tillkomma.