Litteratur

EU, den svenska staten och företagandets villkor, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-24
Beslutad av: Ämnesr√•d i juridik

EU-rättens grunder, 7,5hp


Vilka delar av böckerna, som ingår, framgår av föreläsningsschemat. När det står att endast en mindre del ska läsas innebär detta att du lika väl kan läsa den på biblioteket.

För all kurslitteratur gäller senaste upplagan av boken!


Lagbok. Den svarta lagboken g√§ller i f√∂rsta hand, men den bl√• g√•r ocks√• bra. OBS! Även f√∂r lagboken anv√§nds den senaste upplagan/uppdateringen.

Bernitz, m.fl. Finna rätt, Norstedts juridik (Huvudbok, hela boken)

Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, Norstedts juridik.(Huvudbok, hela boken)

Warnling Conradson, W., Vad √§r r√§tt?, Nordstedts Juridik (Boken anv√§nds √§ven i andra delkurser)

Von Essen, Bohlin, Warnling Conradson, Förvaltningsrättens grunder, Norstedts Juridik AB(ca 50 sidor, men boken används även i andra delkurser)

Rydberg Welander red., Skoglund, Staaf, Zanderin, Kommunalrätt: en introduktion för professionsutbildningar, Liber (ca 50 sidor, men boken används även i andra delkurser)

Strömberg/Lundell, Handlingsoffentlighet och sekretess, Studentlitteratur (Huvudbok, hela boken, används även i andra delkurser)

Regeringskansliet,"Offentlighet och sekretess hos det allmänna" Finns på nätet under www.regeringskansliet.se - sök: under publikationer och informationsmaterial (hela)

Wahlgren/Warnling-Nerep/Wrange, Juridisk skrivguide, Norstedts juridik


Rättsfall och vetenskapliga artiklar tillkommer.

Stenciler kan därutöver delas ut av lärarna.


Referenslitteratur:

Nilsson, Juridiken: en introduktion till rättsvetenskapen, Jure.

Hydén, Hydén, Rättsregler, Studentlitteratur

Lehrberg, Praktisk juridisk metod,I.B.A Institutet för bank och affärsjuridik AB

Strömberg, Lundell, Allmän förvaltningsrätt.

Bohlin, Kommunalrättens grunder. Norstedts juridik.

Rejmer, A. m fl Juridisk metodbok - för socialarbetare och andra offentliganställda, Stockholm: Norstedts Juridik


Staten och företagandets villkor, 22,5 hp


Vilka delar av böckerna, som ingår, framgår av föreläsningsschemat. När det står att endast en mindre del ska läsas innebär detta du lika väl kan läsa den på biblioteket.

För all kurslitteratur, inkl. lagboken gäller senaste upplagan av boken!


Lagbok. Den svarta lagboken g√§ller i f√∂rsta hand, men den bl√• g√•r ocks√• bra. OBS! Även f√∂r lagboken anv√§nds den senaste upplagan.

Bernitz, m.fl., Finna rätt, Nordstedts juridik (Huvudbok, Hela boken)

Bohlin, Warnling Conradson, Förvaltningsrättens grunder, Norstedts Juridik AB

Isenstam, Juridik för inspektörer, Studentlitteratur (Huvudbok, Hela boken)

Rydberg Welander red, Skoglund, Staaf, Zanderin, Kommunalrätt: en introduktion för professionsutbildningar, Liber

Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder Stockholm: Norstedts juridik(Huvudbok, Hela boken)

H√•kan Gabinus G√∂ransson, Naiti Del Sante, Diskrimineringslagen, Norstedts Juridik

Isenstam, Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, Studentlitteratur

Bengtsson, Speciell Fastighetsrätt, Miljöbalken Iustus förlag.

Arbetsmiljöverket (Annika Helberg), Arbetsmiljölagen, även som e-bok Konkurrensverket,

Upphandlingsreglerna - en introduktion (Publikation se www. kkv.se)

Nordell, Marknadsrätten. En introduktion Norstedts juridik.

Hiort af Ornäs Leijon, En introduktion till skatterätten - inkomstskatt, moms, sociala avgifter, förfarande och internationell beskattning, Liber

Wahlgren/Warnling-Nerep, Wrange, Juridisk skrivguide, Nordstedts juridik

Proposition 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag

SOU 2009:22 En ny alkohollag

Prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning (Lag om skydd mot olyckor)

Prop. 2005/06:51 Transport av farligt gods

SOU 2015:5 En ny svensk tullagstiftning, (Betänkande av Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen)

Läs: Sammanfattningen samt främst avsnitt 3, Tullunionen. Länk http://www.regeringen.se/contentassets/f53054f0f7ef4e32bc8b3ff3379c62f1/en-ny-svensk-tullagstiftning-sou-20155


Rättsfall och vetenskapliga artiklar tillkommer.

Stenciler kan därutöver delas ut av lärarna


Referenslitteratur:

Konkurrensverket,Miljökrav i offentlig upphandling (Publikation se www. kkv.se)

Hellners, Malmqvist, Förvaltningslagen: med kommentarer. Norstedts Juridik

Warnling Conradson, En introduktion till förvaltningsrätten, Norstedts Juridik AB

Strömberg/Lundell, Allmän förvaltningsrätt. Liber-Hermods

Bohlin, Kommunalrättens grunder. Norstedts juridik


Övrigt material:

Information om EU (www.eu-upplysningen.se, www.eu.int) Information om lagstiftning kan ni hitta även på Myndigheternas hemsidor, som t.ex. Kommentar till alkohollagen finns på Folkhälsoinstitutets hemsida