Litteratur

Retorik A, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-19
Beslutad av: Ämnes-och programrĂĄdet för retorik

Delkurs: Retorikens grunder I 7,5 hp

Obligatorisk litteratur:

Ad Herennium. (2009). 3. Uppl. eller senare. ÖdĂĄkra: Retorikförlaget, s. 92–101. [10 s.]

Carlsen, Sine & Juel, Henrik (2009). Mundtlighedens Magi – retorikkens didaktik, filosofi og læringskultur. Danmark: Handelshøjskolens Forlag. S. 23–53. [30 s.]

Eriksson, Anders (2017). Retorikens grunder. Lund: Lunds universitet. S. 9–78, 95–124, 141–165. [122 s.]

Hall, Judith A & Gunnery, Sarah D. 2013. ”Gender differences in nonverbal communication” I: Hall, Judith A. Nonverbal communication. Berlin: De Gruyter Mouton, s. 639–662. [24 s.]

Holst, Lena (2012). Skriv bättre texter: en ny metod i fem steg. [Ny utg.] Stockholm: Forum [131 s.]

Kjeldsen, Jens E. (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. S. 73–100. [28 s.]

Lindqvist, Janne (2016). Klassisk retorik för vår tid. 2., rev. uppl. eller senare. Lund: Studentlitteratur. S. 15–360. [346 s.]

Mral, Brigitte. 2010. ”Attitydyttringar som retoriska medel”. Rhetorica Scandinavica, nr 56, s. 6–29. [24 s.]

Rydstedt, Rudolf (1993). Retorik. Lund: Studentlitteratur, s. 133–144 [12 s.] Tillgänglig på Internet: https://dokodoc.com/queue/retorik-rudolf-rydstedt.html

Schmid Mast, Marianne & Cousin, Gaëtan. 2013. ”Power, dominance, and persuasion” I: Hall, Judith A. Nonverbal communication. Berlin: De Gruyter Mouton, s. 613–630. [18 s.]

Totalt: 745 sidor

Ytterligare ca 100 sidor kan tillkomma.


Delkurs: Retorikens grunder i teori och praktik II 7,5 hp

Obligatorisk kurslitteratur

Ad Herennium (2005 [eller nyare]), ÖdĂĄkra: Retorikförlaget. [Urval om ca 80 s.]

Aristoteles (2012), Retoriken, övers. Johanna Akujärvi, ÖdĂĄkra, Retorikförlaget. [Urval om ca 100 s.]

Bitzer, Lloyd F. (1968), "The Rhetorical Situation", Philosophy and Rhetoric 1, no.1, s.1-14. [15 s.]

Eriksson, Anders (2017), Retorikens grunder, Lund: Studia Rhetorica Lundenisa. [Urval om ca 75 s.]

Herrick, James A (2005 [eller nyare]), The History and Theory of Rhetoric: an Introduction. 3 ed. [eller nyare], Boston: Allyn and Bacon. [ca 250 s.]

Kjeldsen, Jens, E. (2008 [eller nyare]), Retorik idag: introduktion till modern retorikteori, Lund: Studentlitteratur, kap. 1-3. [ca 65 s.]

Kohrs Campbell, K. (2003) "Kvinnorörelsens retorik: en oxymoron", Rhetorica Scandinavica, nr.27, s. 10-33. [14 s.]

Lunsford, Andrea A. & Lisa S. Ede (2014), "Om distinktioner mellan klassisk och modern retorik", övers. Anders Eriksson, Rhetorica Scandinavica 68, s. 15-30. [16 s.]

Lunsford, Andrea A. (red., 1995), Reclaiming Rhetorica: Women in the Rhetorical Tradition, London: Pittsburgh Press, s. 9-23, 53-92, 117-136, 227-245. [Urval om 94 s.]

Mral, Brigitte (1999 [eller nyare]), Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker frĂĄn Aspasia till Ellen Key, Nora: Nya Doxa. [238 s.]

Platon (2000), "Gorgias", Skrifter, 1. 2. uppl. Stockholm: Atlantis (447a-461; 481d-527e). [120 s.]

Rosengren, Mats (1998), "Doxa och den nya retorikens kunskapssyn", Rhetorica Scandinavica, nr 8., 10-17. [8 s.]

Vatz, Richard E. (1973) "The Myth of the Rhetorical Situation", Philosophy and Rhetoric, vol. 6 nr. 3, s. 154-161. [8 s.]

Ytterligare artiklar och texter om ca 50 sidor tillkommer, däribland något tal eller källtext ur följande:

Esseveld, Johanna & Larsson, Lisbeth (red.) (2017). Kvinnopolitiska nyckeltexter. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur.

Totalt ca 1200 sidor.

Referenslitteratur

Conley, Thomas (1990 [eller nyare]), Rhetoric in the European Tradition, London: University of Chicago Press.

Lindqvist, Janne (2016 [eller nyare]), Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur.

Kennedy, George (1994 [eller nyare]), A New History of Classical Rhetoric, Princeton: Princeton University Press.

Vossius, Gerhardus Johannes (1990), Elementa rhetorica eller retorikens grunder, översatt och utgiven av Stina Hansson, Meddelanden 5, Göteborg: Göteborgs universitet. Litteraturvetenskapliga institutionen. Tillgänglig på https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19624/1/gupea_2077_19624_1.pdf.


Delkurs: Retorisk kritik I 7,5 hp

Obligatorisk litteratur:

Agnafors, Marcus & Levinsson, Magnus (2019). Att tänka uppsats: Det vetenskapliga tänkandets grundstruktur. Malmö: Gleerups [101 s.]

Björnsson, Gunnar m.fl. (2009). Argumentationsanalys, 2:a utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur [ca 70 s.]

Gomard, Kristen (1999). "Kön och hierarki I politiska tv-debatter". I: Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2, s. 4-16 [13 s.]

Jørgensen, Charlotte & Onsberg, Merete (2008). Praktisk argumentation: grundbok i retorisk argumentation. Åstorp: Retorikförlaget [135 s.]

Mendelson, Michael (2012). Many Sides: A Protagorean Approach to the Theory, Practice and Pedagogy of Argument. Dordrecht; London: Kluwer Academic Publishers, s. xi-xxv. [14 s.]

Wallgren Hemlin, Barbro (2001). Om viktning av argument. "Overall pĂĄ!" (PĂĄ studiewebben)

Wolrath Söderberg, Maria och Wormbs, Nina, 2019, Grounded - beyond "flygskam", Fores [70s.]

 

Elektronisk resurs:

Jonasson, Ditte, Amnérus, Diana, Flock, Ulrika, Rosell Steuer, Pernilla & Testad, Gunnel (2007). Härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker

http://www.jamstallt.se/docs/ENSU%20bekraftartekniker.pdf [9 s.]

 

Referenslitteratur:

Foss, Sojna K. & Griffin, Cindy L. (2016 [1995]). ”Beyond persuasion: A proposal for an invitational rhetoric”. I: Porrovecchio, M., & Condit, Celeste Michelle. (2016). Contemporary rhetorical theory: A reader (2.nd ed.). New York: The Guilford Press, s. 77–88. [12 s.]

 

Hellspong, Lennart (2013). Argumentationens retorik: handbok. Lund: Studentlitteratur [352 s.]


Delkurs: Retorisk kritik II 7,5 hp

Obligatorisk litteratur                                              

 

Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2019). Källkritik! journalistik i lögnens tid. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur, kap. 4–5, s. 69–123. [54 s.]

Hietanen, Mika. 2016. "Kritisk bildanalys" I: Sporrong, Elin & Westin Tikkanen, Karin (red.). Kritiskt tänkande: i teori och praktik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, kapitel 4, s. 87–107. [21 s.]

Kuypers, Jim A. (red.) (2016). Rhetorical criticism: perspectives in action. 2. ed. Lanham. MD: Rowan & Littlefield. Cirka 100 s. enligt lärarens anvisningar.

Ledin, Per & Machin, David (2020). Introduction to multimodal analysis. Second edition London: Bloomsbury Academic. S. 1–217. [217 s.]

Mral, Brigitte, Gelang, Marie & Bröms, Emelie (2016). Kritisk retorikanalys: text, bild, actio. ÖdĂĄkra, Sverige: Retorikförlaget. S. 10–158. [149 s.]

Viklund, Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, Otto (red.) (2014). Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys. ÖdĂĄkra: Retorikförlaget. Cirka 100 s. enligt lärarens anvisningar.

 

Totalt cirka 640 sidor

 

Därutöver tillkommer enligt lärarens anvisningar cirka 200 sidor artiklar, utdrag och exempelanalyser med relevans för den retorikkonferens som avslutar delkursen.