Litteratur

Skrivande för högskolestudier, 15 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-20
Beslutad av: Program- och ämnesråd för svenska

Ask, Sofia (2005a). ”Akademisk skriftspråkskompetens i praktiken”. I: Lindgren, Maria (red.). Den skrivande studenten. Idéer, erfarenheter och forskning från Textverkstaden vid Växjö universitet. Rapporter från Växjö universitet. (12 s.) [Tillgänglig elektroniskt] 

Ask, Sofia (2005b). ”Röster i övergången – studenter om skrivandet i högre utbildning”. I: Lindgren, Maria (red.). Den skrivande studenten. Idéer, erfarenheter och forskning från Textverkstaden vid Växjö universitet. Rapporter från Växjö universitet. (15 s.) [Tillgänglig elektroniskt] 

Bergman, Lotta & Olsson Jers, Cecilia (2014). Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel. Högre utbildning 4(1), s. 35–47. 

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Blückert, Ann (2005). ”Juridiklärares skrivhandledning och pm-kommentarer som vägledning in i en språklig praktik”. I: Svenskans beskrivning 28, Örebro universitet. (8 s.) [Läggs ut på läroplattformen] 

Blåsjö, Mona & Wittek, Line (2017). Skrivande i professionsutbildningar – forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter. I: Erixon, Per-Olof & Olle Josephson (red.). Kampen om texten. Examensarbetet i lärarutbildningen. Lund: Studentlitteratur. (24 s.) [Läggs ut på läroplattformen] 

Dimitrievski, Nick (2014). Akademiska för nybörjare – vägar till ett juridiskt skriftspråk i juridikutbildningen. Juridisk tidskrift 2013/2014, häfte 4, s. 755–775. (21 s.) [Läggs ut på läroplattformen]  

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Løkensgard Hoel, Torlaug (2011). Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur. (200 s.) 

Magnusson, Jenny (2011). Att undervisa om analys – modeller och effekter. I: Bihl, Björn, Andersson, Peter & Lötmarker, Lena (red.) (2013). Svenskans beskrivning 32. Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13–14 oktober 2011. Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet. (10 s.) [Läggs ut på läroplattformen] 

Näslund, Harry (1996). ”Med viss reservation – om garderingar i vetenskapligt språk”. I: Elmevik, Lennart (red.) m.fl., Språk & stil – tidskrift för svensk språkforskning 6. Uppsala: Swedish Science Press. (8 s.) [Läggs ut på läroplattformen] 

Rahm, Henrik (2008). ”Var finns problemen? En pilotundersökning om lärarstuderandes (o)förmåga att skriva resonerande”. I: Nordman, Marianne (red.). Svenskans beskrivning 29. Förhandlingar vid Tjugonionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Vasa den 4–5 maj 2007. Vasa: Svensk-österbottniska samfundet. (7 s.) [Läggs ut på läroplattformen] 

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2018). Att skriva en bra uppsats. 4. omarb. uppl. Lund: Liber. (100 s. i urval) 

Schött, Kristina, Hållsten, Stina, Moberg, Bodil & Strand, Hans (2015). Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber. 

Sköldvall, Kajsa, Rising, Charlotte & Danielsson, Maria (2017). ”Får man säga att det känns hopplöst?” Polisstudenter möter det akademiska skrivandet. I: Malmbjer, Anna (red.). Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Södertörn Studies in Higher Education (7). Huddinge: Södertörns högskola. [Läggs ut på läroplattformen] 

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.