Litteratur

Retorik B, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.: VT2021
Beslutsdatum: 2020-11-25
Beslutad av: Ämnes- och programrĂĄdet för retorik

Retorikens idéhistoria 7,5 hp

Obligatorisk litteratur

Aristoteles (2012 [eller nyare]). Retoriken. ÖdĂĄkra: Retorikförlaget. [236 s.]

Augustinus. (2006). Tolkning och retorik: De doctrina christiana. SkellefteĂĄ: Artos [urval c. 30 s.].

Averroës. (1977). Three short comments on Aristole’s ”Topics”, ”Rhetoric”, and ”Poetics”. Albany NJ.: SUNY s. 57-78 [21 s.].

Benjamin, Walter. (2013). Språkfilosofiska texter. Göteborg: Daidalos s.39-52 [13 s.]

Bizzell, Patricia & Herzberg, Bruce. The Rhetorical Tradition: Readings from Classical Times to the present. Boston: Bedford books [urval c. 15 s.].

Campbell, George. (1963). The Philosophy of Rhetoric. Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press, s.1-7, 27-34 [14 s.].

Cicero (2008). Om talaren, Bok 1. Översättning med inledning och kommentarer av Birger Bergh. ÖdĂĄkra: Retorikförlaget. [117 s.]

Foucault, Michel (1993). Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag. Symposion. [59 s.]

Kant, Immanuel. (2003). Kritik av omdömeskraften. Stockholm: Thales, s.161-195 [34 s.]

Lunsford, Andrea A. (red., 1995), Reclaiming Rhetorica: Women in the Rhetorical Tradition, London: Pittsburgh Press. [Urval om ca 100 s.]

MacDonald, Michael J. (2017). The Oxford Handbook of Rhetorical Studies. New York, NY: Oxford University Press [urval c.100 s.]

Machiavelli, NiccolĂł. (2012). Fursten. Stockholm: Atlantis. [Urval c. 50 s.]

Okänd. The lady’s rhetorick. [urval c. 20 s.]

Platon (2001). ”Faidros”. I: Skrifter 2. Översättning Jan Stolpe. Stockholm, Atlantis. [71 s.]

de Pizan, Christine. (2017). Kvinnostaden. Stockholm: Ersatz [c. 100 s.].

Ricoeur, Paul. (1988). FrĂĄn text till handling: En antologi om hermeneutik. Stockholm/Stehag: B. Östlings bokförlag Symposion s.29-64 [35 s.]

Ramus, Petrus. (1986). Arguments in rhetoric against Quintilian. Dekalb, Ill.: Northern Illinois University, s.83-97 [15 s.].

Sofisterna (2017). Översättning, kommentarer och förord av Dimitrios Iordanoglou. Stockholm: Ruin. [253 s.]

Vickers, Brian (1988). In Defense of Rhetoric. Oxford: Clarendon Press. Kap. 1–5. [293 s.]

Yates, Frances A. (1992). The Art of Memory. London: Pimlico. S. 17–134. [118 s.]

Elektroniskt kompendium: ”Retorik B. Källtexter till retorikens idéhistoria”. Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola.

Primärtexter

Ad Herennium. Bok 3, utdrag. [4 s.]

Aristoteles: Den nikomachiska etiken, kapitel 6. [25 s.]

Aristoteles: Om sofistisk vederläggning, utdrag. [2 s.]

Aristoteles: On Memory and Reminiscence, utdrag. [7 s.]

Aristoteles: Politiken. Bok 1, utdrag. [1 s.]

Aristoteles: Politiken. Bok 3, utdrag. [1 s.]

Augustinus: Bekännelser, utdrag. [3 s.]

Cicero: De oratore, bok II, utdrag. [1 s.]

Gadamer, Hans-Georg (1997). ”Om förståelsens cirkel” I: Sanning och metod. I urval och översättning av Arne Melberg. Göteborg: Daidalos, s. 137-147. [11 s.]

Geoffroy de La Tour Landry: En bok till mina döttrar, utdrag. [6 s.]

Goebbels: ”Speech at Nuremberg Rally”. [7 s.]

Hitler, Adolf (2010). Mein Kampf. En uppgörelse, utdrag om krigspropaganda. Övers. Anders Quiding. Göteborg: Hägglund. [10 s.]

Isokrates: Antidosis, utdrag. [4 s.]

Klemperer, Victor (2006). "Dagboken från första året” I: LTI: tredje rikets språk: [lingua Tertii imperii]: en filologs anteckningsbok. Göteborg: Glänta, s. 36-42 och 57-69. [21 s.]

Lenngren, Anna Maria (1798). ”Några ord till min k. Dotter, i fall jag hade någon”. Stockholms Posten 25 april 1798.

Melanchthon, Philip. ”The Praise of Eloquence”, utdrag. [14 s.]

Nietzsche, Friedrich. ”Om sanning och lögn i utommoralisk mening”. Övers. Margaretha Holmqvist. I: Samlade skrifter 2. Stockholm: Stehag, Symposion. [12 s.]

Plutarchos: ”Konsten att lyssna” I: Rhetorica Scandinavica. Nr 14/2000. [12 s.]

Quintilian: Institutio oratoria, The "Art" of Memory, utdrag. [5 s.]

The Institutio oratoria of Quintilian with an English translation by H. E. Butler, vol. IV, Book 12, Chapter 1-5, p. 352-409. The Loeb Classical Library, London/Cambridge, Massachussets 1968. [29 s.]

Sekundärtexter

Bengtson, Erik (2019). The Epistemology of Rhetoric : Plato, Doxa and Post-Truth. Diss. Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, utdrag. [40 s.]

Burke, Kenneth (1997). ”Retoriken i Hitlers ’Min kamp’”. Övers. Peter Søeberg. I: Rhetorica Scandinavica. Nr 4/1997. [21 s.]

Barbara Cassin (2016). ”Ontologi/logologi”. Rhetorica Scandinavica 71/72, s. 17–20. [4 s.]

Cassirer, Ernst (1948). ”Den moderna politiska mytens teknik”. I: Myten om staten. Stockholm: Natur och kultur, s. 296–320. [25 s.]

Öberg, Lisa (2009). Seminarium – Institution, samtalsform, scen och socialisering. Stockholm: Södertörns högskola. [15 s.]

Öhrberg, Ann (2014). Samtalets retorik: belevade kulturer och offentlig kommunikation i svenskt 1700-tal. Höör: Brutus Östlings bokförlag Symposion, utdrag. [11 s.]

Totalt ca 1400 s.


Retorikens fält 7,5 hp

Obligatorisk litteratur

Austin (1955/1962), How to Do Things with Words, London: Oxford University Press, s. 1–24. [24 s.]

Belaval, Yvon (1993), ”Om retorikens idé”, Res publica 24, s. 63-74 [11 s.]

Bengtson, Erik, (2015), ”Vad är retorikvetenskap? Strömningar, utmaningar och en arbetsdefinition” i Förledd och förtjust: Andra generationens retorikvetare tar ordet, red. Erik Bengtson & Frida Buhre, Huddinge, Södertörns högskola, s. 15–28. [14 s.]

Black, Edwin (1970), “The Second Persona”, Quarterly Journal of Speech 56, no. 2 (April 1, 1970), s. 109–119. [11 s.]

Black, Edwin. 1978. Rhetorical Criticism: A Study in Method. Madison, WI.: University of Wisconsin Press, s. 1-35 [35 s.]

Burke, Kenneth (1951), ”Rhetoric – old and new”, The Journal of General Education, s. 202-209 [8 s.]

Butler, Judith (2017 [1997]), ”Introduktion. Om lingvistisk sårbarhet”, Rhetorica Scandinavica 76, s. 12–21. [10 s.]

Butler, Judith, (2002), ”What is Critique? And essay on Foucault’s virtue”, i The Political: Readings in Continental Philosophy, London: Basil Blackwell. [15 s.]

Charland, Maurice (1987), ”Constitutive Rhetoric: The Case of the Peuple Québécois”, Quarterly Journal of Speech 73:2 (maj 1987), s. 133–150. [18 s.]

Foss, Sonja K. & Gill, Ann (1987), ”Michel Foucault’s Theory of Rhetoric as Epistemic”, The Western Journal of Speech Communication 51 (Fall 1987), s. 384–401. [18 s.]

Gaonkar, Dilip P. (1990), ”Object and method in rhetorical criticism: from Wichelns to Leff and McGee”, Western Journal of Speech Communication, s. 290-316 [26 s.]

Grue, Jan & Kjeldsen, Jens (2011), ”The Study of Rhetoric in Scandinavia” i Scandinavian studies in rhetoric: Rhetorica Scandinavica 1997–2010, red. Grue & Kjeldsen, ÖdĂĄkra. Retorikförlaget, s. 7–38. [32 s.]

Harpine, William D. (2004), ”What Do You Mean, Rhetoric Is Epistemic?”, Philosophy and Rhetoric, vol. 37 no. 4, s. 335–352. [18 s.]

Jasinski, James. 2001. ”The status of theory and method in rhetorical criticism”, Western Journal of Communication, 65:3, s. 249-270. [21 s.]

Laclau, Ernesto (2007), On populist reason, London: Verso, s. 3-20 [17 s.]

Leff, Michael C. & Ebony A. Utley (2004), ”Instrumental and Constitutive Rhetoric in Martin Luther King Jr.’s ’Letter from Birmingham Jail’”, Rhetoric & Public Affairs 7:1 (våren 2004), s. 37–51. [15 s.]

Lunsford, Andrea A. & Lisa S. Ede (2014), ”Om distinktioner mellan klassisk och modern retorik”, övers. Anders Eriksson, Rhetorica Scandinavica 68, s. 15–30. [16 s.]

Perelman, Chaïm (1993), ”Retorik och filosofi”, Res publica 24, s. 53-62 [9 sidor]

Vatz, Richard E. (1973) "The Myth of the Rhetorical Situation", Philosophy and Rhetoric, vol. 6 no. 3, s. 154–161. [8 s.]

Warnick, Barbara (2004), ”The Ethos of Rhetorical Criticism”, i Hyde, Michael J., The Ethos of Rhetoric, Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, s. 56–74. [18 s.]

Wichelns, Herbert A. (1925), ”The Literary Criticism of Oratory”, i Drummond, A. M., Studies in rhetoric and public speaking in honor of James Albert Winans, New York, NY: The Century Company, s. 181-217 [36 s.]

Villadsen, Lisa Storm (2002), ”Dyre ord, men hvad dækker de? Teori, metode og model i retorisk kritik”, Rhetorica Scandinavica 23, s. 6–20. [15 s.]

Totalt ca 400s.

Dessutom väljs och läses ca tio retorikvetenskapliga artiklar (totalt ca 250 s.) i samråd med kursens lärare.

Referenslitteratur

Hellspong, Lennart (2014), Forskningsuppsatsens retorik, Lund: Studentlitteratur.

Kjørup, Søren (2009 [eller nyare]), Människovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, Lund: Studentlitteratur.

Svenska akademiens ordlista över svenska språket (2006 [eller nyare]), 13. uppl. [eller nyare] Stockholm: Svenska akademien.

Svenska skrivregler (2008 [eller nyare]), Stockholm: Liber.


Retorisk kritik III 7,5 hp

Amossy, Ruth. 2001. Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology. Poetics Today 1 March 2001; 22 (1): 1–23. [23 s.]

Benestad HĂĄgvar, Yngve. 2019. News Media’s Rhetoric on Facebook, Journalism Practice: 13:7, s. 853-872 [19 s.]

Bengtson, Erik. 2013. Den mytiska argumentationsbasen: Roland Barthes mytbegrepp i retorisk argumentationsteori, Rhetorica Scandinavica 62, s. 38–56. [19 s.]

Chandler, Daniel. 2017. Semiotics: The Basics, 3 edn, London: Routledge, s. 1–175 [175 s.]

van Eemeren et al. (red.). 2017. The Pragma-Dialectical Theory of Argumentation, kap. 10, I: Handbook of Argumentation, Dordrecht et al.: Springer, s. 517–600 [83 s.]

Gabrielsen, Jonas. 2014. Topisk kritik. I: Retorikkens aktualitet: grundbog i retorisk kritik, København: Hans Reitzels Forlag, s.141-165. [25 s.]

Henry, David & Burkholder, Thomas J.: Criticism of Metaphor. I: Rhetorical Criticism: Perspectives in Action, red. Jim A. Kuypers, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2 edition, 2016. Kapitel 9. [21 s.]

Hietanen, Mika. 2015. Topikernas teori och praktik. I: Retorik och lärande: Kunskap – bildning – ansvar (Vol. 1, s. 117–136). Lund: Lunds universitet. [20 s.]

Kjørup, Søren. 2004. Semiotik, Lund: Studentlitteratur 2004, s. 9–36. [28 s.]

Munger, Kevin. 2019. All the News That’s Fit to Click: The Economics of Clickbait Media. Political Communication: 12, s. 1-22 [22 s].

Olsson, Tobias 2017. Sociala medier och politisk mobilisering. I: Sociala medier - Vetenskapliga perspektiv, Malmö: Gleerups 2017, s. 83–96 [14 s.]

Shane, Tommy. 2018. The Semiotics of Authenticity: Indexicality in Donald Trump’s Tweets. Social Media + Society. July-September: 1–14. [14 s.]

Stålhammar, Mall. 1997. Metaforernas mönster i fackspråk och allmänspråk. Stockholm: Carlsson. 7–183. [177 s.]

Viklund, Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, Otto (red.) 2014. Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys. ÖdĂĄkra: Retorikförlaget, s. 35–99, s. 245–301.[125 s.]

Wolrath Söderberg, Maria (2017). Aristoteles retoriska toposlära. En verktygsrepertoar för fronesis. Huddinge: Södertörns högskola, s. 29-52. [24 s.]

[Totalt: 789 s.]


Uppsats 7,5 hp

Obligatorisk litteratur

Agnafors, Marcus & Levinsson, Magnus (2019). Att tänka uppsats. Det vetenskapliga arbetets grundstruktur. Malmö: Gleerups.

Ca 200 sidor text väljs i samråd med handledaren.

Tillkommer ca 50 sidor text om referenshantering och formalia, enligt anvisning frĂĄn delkursansvarig.

Referenslitteratur

Hellspong, Lennart (2014). Forskningsuppsatsens retorik. Lund: Studentlitteratur.

Kjørup, Søren (2009). Människovetenskaperna. Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2008 [eller nyare[). Att skriva en bra uppsats. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. [eller nyare] Malmö: Liber.

Svenska akademiens ordlista över svenska språket. (2006 [eller nyare]), 13. uppl. [eller nyare] Stockholm: Svenska Akademien.

Svenska skrivregler (2008 [eller nyare]). Stockholm: Liber.