Litteratur

Statsvetenskap A, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-12
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i Statsvetenskap

 

Delkurs 1, Politiska Idéer

Badersten, Björn och Jakob Gustavsson (2015), Vad Àr statsvetenskap? Om undran inför politiken, 2:e uppl. (Malmö: Studentlitteratur).

 

Heywood, Andrew (2012), Political Ideologies (New York: Palgrave Macmillan).

 

Machiavelli, NiccolĂČ (2009 [1513]), Fursten (Stockholm: Natur & Kultur).

 

Marx, Karl och Engels, Friedrich (2004 [1848], Kommunistiska manifestet (Linköping: Bokförlaget Nixon).

 

Carbin, Maria m.fl. (red.) (2009), Texter i samtida politisk teori (Malmö: Liber).

 

Mörkenstam, Ulf (m.fl. red.) (2009) Tretton texter i politisk teori (Solna: Liber).

 

Platon (2003), Staten (Stockholm: Atlantis) (eller valfri utgÄva pÄ valfritt sprÄk).

 Delkurs 2, Politiska system

Ekman, Joakim, Jonas Linde och Thomas Sedelius (2014) Demokratiseringsprocesser (Lund: Studentlitteratur).


Hague, Rod, Martin Harrop och John McCormick (2019) Comparative Government and Politics (London and New York: Palgrave).

 

Möller, Tommy (2019) Svensk politisk historia: Strid och samverkan under tvÄhundra Är, (4e upplagan) Lund: Studentlitteratur.


Tallberg, Jonas (2021) EUs politiska system (8e upplagan) Lund: Studentlitteratur

 

Fler artiklar och kapitel tillkommer

 

 

Delkurs 3, Offentlig förvaltning

Obligatorisk litteratur

Dahlström, Carl red. (2018). Politik som organisation: Förvaltningspolitikens grundproblem. 6e upplagan. Lund: Studentlitteratur.


Jacobsson, Bengt, Pierre, Jon & Sundström, Göran (red.) (2019). GranskningssamhÀllet. Lund: Studentlitteratur.


Norén Bretzer, Ylva (2017) (tredje upplagan). Sveriges politiska system, Lund: Studentlitteratur (300 sidor).


Premfors, Rune, Ehn, Peter, Haldén, Eva & Sundström Göran (2009). (andra upplagan), Demokrati & byrÄkrati, Lund: Studentlitteratur (370 sidor).


Statskontoret (2014). Svensk förvaltning i ett internationellt perspektiv. (Finns fritt tillgÀnglig via Statskontorets hemsida)


Referenslitteratur (rekommenderad litteratur som inte Àr obligatorisk)


Castillo, Daniel, (2009). Statens skiftande förhÄllande till omgivningen, i Statens förÀndrade grÀnser En studie om sponsring, korruption och relationen till marknaden, Stockholms universitet, akademisk avhandling. (Finns pÄ Diva: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:275847/FULLTEXT01.pdf )


Montin, Stig, (2015) "FrĂ„n tilltrobaserad till misstrobaserad styrning - Relationen mellan stat och kommun och styrning av Ă€ldreomsorg", Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. Årgang.


Pettersson, Olof (2018) Den offentliga makten. 5 uppl. Studentlitteratur


Wallman LundÄsen, Susanne (2015), Aktörer inom lokalt beslutsfattande i Bohlin, Nyhlén, Olausson (red.), Lokalt beslutsfattande. Lund: Studentlitteratur AB.

 

 

 

Delkurs 4, Internationell Politik

Gustavsson, Jakob och Jonas Tallberg (2021). Internationella relationer (fjÀrde upplagan).

Studentlitteratur.

 

Mearsheimer, John J. (2010). “The Gathering Storm: China’s Challenge to US Power in Asia”,

Chinese Journal of International Politics, 3:4, 381–396.

 

Nye, Joseph S (2010). “American and Chinese Power after the Financial Crisis”, Washington

Quarterly, 33:4, 143–153.

 

Turner, Oliver (2013). “‘Threatening’ China and US Security: The International Politics of

Identity”, Review of International Studies, 39:4, 903–924.