Litteratur

Medieteknik C, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-05
Beslutad av: Ämnesr√•det f√∂r medieteknik

Obligatorisk litteratur
Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik. Upplaga 5. Studentlitteratur. 2015. ISBN: 9789144110622. 311 sidor

Alvehus, Johan, Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2013

Samt vetenskapliga artiklar