Litteratur

Medie- och kommunikationsvetenskap A, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-22
Beslutad av: ÄmnesrĂĄdet MKV

OBS! Litteraturlistan är inte korrekt gällande formalia för en referenslista.


Under kursen används dessa böcker kontinuerligt:

Bengtsson, Stina, Göran Bolin, Michael Forsman, Peter Jakobsson, Sofia Johansson & Per Ståhlberg (2022) Medielandskap och mediekultur: En introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholm: Liber. (252 s.)

Bengtsson, Stina, Staffan Ericson & Fredrik Stiernstedt (red.) (2020) Medievetenskapens idĂ©traditioner, Lund: Studentlitteratur (396 s.) 


Delkurs 1: Medielandskapet


Litteratur att köpa/låna/läsa online

Bengtsson, Stina, Göran Bolin, Michael Forsman, Peter Jakobsson, Sofia Johansson & Per Ståhlberg (2022) Medielandskap och mediekultur: En introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholm: Liber. (252 s.)

Bengtsson, Stina, Staffan Ericson & Fredrik Stiernstedt (red.) (2020) Medievetenskapens idĂ©traditioner, Lund: Studentlitteratur 


 • Introduktion (7 s.) 
 • Anne Kaun, “JĂĽrgen Habermas: Borgerlig offentlighet (1962)” (14 s.)
 • Lars Lundgren, “James Carey: A Cultural Approach to Communication (1975)” (13 s.)
 • Per StĂĄhlberg, “Benedict Anderson: Den föreställda gemenskapen (1983)” (14 s.)


Mosco, Vincent (2009) The Political Economy of Communication. (utdrag, s. 1–81) (81 s.)

Weibull, Lennart & Ingela Wadbring (2020, 2:a upplagan) Det svenska medielandskapet: Traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens, Stockholm: Liber. (314 s.)

 

Texter tillgängliga via Studiewebben

Carlsson, Ulla (2016) “Medie- och informationskunnighet, demokrati och yttrandefrihet”, i Oscar Westlund (red.) Människorna, medierna och marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring, SOU 2016:30, s. 487–514. (27 s.)

Carey, James (1988/1992) “A cultural approach to communication”, i Communication as Culture: Essays on Media and Society, London: Routledge, s. 13–23. (11 s.)

Dyer, Richard (1994) “Världens ljus: Den vita rasen och filmbilden”, i Filmhäftet, vol. 22(3): 13–22. (10 s.)

Habermas, Jürgen (1962/1984/2003) Borgerlig offentlighet: kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället, Lund: Arkiv förlag. (urval, 10 s.)

Lee, Micky (2011) “A feminist political economy of communication”, Feminist Media Studies, 11(01): 83–87. (5 s.)

Löfgren, Orvar (1991) ”Medierna i nationsbygget: Hur press, radio och TV gjorde Sverige svenskt”, i Ulf Hannerz (red.) Medier och kulturer, Stockholm: Carlssons, s. 85–120. (36 s.)

McLuhan, Marshall (1964/2001) Media, Stockholm: Pocky (översättning Richard Matz) (urval: s. 14, 18–20, 22–25, 36–38, 76–77). (13 s.)

Wadbring, Ingela & Annika Bergström (2019) ”Medieanvändningen och dess mekanismer”, i Michael Karlsson & Jesper Strömbäck (red.) Handbok i journalistikforskning, Lund: Studentlitteratur, s. 365–378. (14 s.)


Referenslitteratur till kartläggningsuppgift

Ohlsson, Jonas (red.) (senaste upplagan) Nordicom-Sveriges Mediebarometer, Göteborgs universitet: Nordicom.

Svenskarna och internet (senaste upplagan). Stockholm: Internetstiftelsen. (ca 300 s.)

Medieutveckling (webbresurs med flera samlade rapporter) Stockholm: Myndigheten för Radio och TV. https://www.mprt.se/medieutveckling


Delkurs 2: Medierna i samhället

Film

Citizen Kane (1941)


Litteratur att köpa/låna/läsa online

Bengtsson, Stina, Staffan Ericson & Fredrik Stiernstedt (red.) (2020) Medievetenskapens idétraditioner, Lund: Studentlitteratur


 • Fredrik Stiernstedt, ”Herbert Schiller: Mass Communication and American Empire (1969)” (14 s.)
 • Sven Ross, ”Paul F. Lazarsfeld & Robert K. Merton: Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action (1948)” (16 s.)
 • Sven-Olov Wallenstein, ”Max Horkheimer & Theodor W. Adorno: Kulturindustri: Upplysning som massbedrägeri (1944)” (14 s.)
 • Göran Bolin, ”Jean Baudrillard: Requiem pour les media (1971)” (11 s.)


Flew, T., Martin, F.R. (eds) (2022). Digital Platform Regulation: Global Perspectives on Internet Governance. Palgrave Macmillan, Cham. (läses i urval, ca. 75 sidor)

Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2012). Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur. (läses i urval, ca 175 s.)

Pickard, Victor (2020). Democracy without journalism. Confronting the misinformation society. Cambridge: Cambridge University Press (läses I sin helhet, 248 sidor)

 

Texter tillgängliga via Studiewebben

Baudrillard, Jean (1971/1981) Requiem for the Media. I: Jean Baudrillard: For a Critique of the Political Economy of the Sign. St. Louis: Telos, 164–184. (20 s.)

Bolin, G., & Kunelius, R. (2023). The return of propaganda: Historical legacies and contemporary conceptualisations. Nordic Journal of Media Studies, 5(1), 1–16. https://doi.org/10.2478/njms-2023-0001 (16 sidor)

Brock, M., & Askanius, T. (2023). Raping turtles and kidnapping children: Fantasmatic logics of Scandinavia in Russian and German anti-gender discourse. Nordic Journal of Media Studies, 5(1), 95–114. https://doi.org/10.2478/njms-2023-0006 (20 sidor)

Downey, J., Titley, G., & Toynbee, J. (2014). Ideology critique: the challenge for media studies. Media, Culture & Society, 36(6), 878–887. (9 s.)

Enzensberger H M (1970) Constitutents of a theory of the media. https://monoskop.org/images/c/c2/Enzensberger_Hans_1970_Constituents_of_a_Theory_of_the_Media.pdf (36 s.)

Hanna, Thomas & Michael Brennan (2020). “There’s No Solution to Big Tech Without Public Ownership of Tech Companies,” Jacobin, 21 december. https://www.jacobinmag.com/2020/12/big-tech-public-ownership-surveillance-capitalism-platform-corporations (2 s.)

Horkheimer, Max & Theodor Adorno (1944/1996) ”Kulturindustri: Upplysning som massbedrägeri”. I: Upplysningens dialektik. Göteborg: Daidalos, s. 137–185 (48 s.)

Jakobsson, P. & Stiernstedt, F. (2018). Naturalizing Social Class as a Moral Category on Swedish Mainstream Television. Nordicom Review, 39(1): 81-94. (13 sidor)

Lazarsfeld, Paul F & Robert K Merton (1948/1957) Mass communication, popular taste and organized social action. I Bernard Rosenberg & David Manning White (red): Mass culture. The popular arts in America, New York: The Free Press, s 457–473. (16 sidor)

Nord, Lars & Wadbring, Ingela (2021). Ett steg framåt, två steg tillbaka – reflektioner kring svenska medieutredningar. I: Truedsson, L (2021) Snigeln och haren: Så kan mediepolitiken komma ikapp medieutvecklingen. Stockholm: Institutet för mediestudier, s. 25–35. https://mediestudier.se/wp-content/uploads/2021/08/Ett-steg-framat-tva-steg-tillbaka.pdf (10 sidor)

Schiller, Herbert (1969) Mass communication and American empire. New York: Augustus M. Kelley (18 sidor)

Thompson, John B. (2001) Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos, s 21–29 (8 sidor).


Delkurs 3: Medier och meningsskapande


Litteratur att köpa/låna/läsa online

Bengtsson, Stina, Staffan Ericson & Fredrik Stiernstedt (red.) (2020) Medievetenskapens idétraditioner, Lund: Studentlitteratur


 • Stina Bengtsson, “Janice Radway: Reading the romance (1984) (14 s.) 
 • Anders Burman & Magnus Rodell, ”Fredric Jameson: Postermodernismen eller senkapitalismens kulturella logik (1984)” (14 s.)
 • Johan Fornäs, ”Stuart Hall: Kodning och avkodning (1973)”, (15 s.)
 • Sofia Johansson, ”Laura Mulvey: Visuell lust och narrativ film (1975) (15 s.)
 • Espen Ytreberg, ”Erving Goffman: Jaget och maskerna (1059) (13 s.)
 • Patrik Åker, ”Roland Barthes: Det ljusa rummet (1980) (16 s.)


Fornäs, Johan (2012). Kultur. Stockholm: Liber (112 s.)

Radway, Janice (1984). Reading the Romance. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press (306 s.)

 

Texter tillgängliga via Studiewebben

Bengtsson, S., & Johansson, S. (2022). The Meanings of Social Media Use in Everyday Life: Filling Empty Slots, Everyday Transformations, and Mood Management. Social Media+ Society, 8(4). (10 s.)

Bolin, Göran (2001). Masskommunikation: Historia och kulturell värdebildning. Huddinge: Mediestudier vid Södertörns högskola, 2001:1. (30 s.)

Bolin, Göran (2008). ”Bildspråk och berättarform: Narrativa framställningar i multimediala miljöer”. I: Mats Ekström (red.) Mediernas språk. Malmö: Liber, 40–60. (20 s.)

Carey, James W. (1989/2009). Reconceiving “Mass” and “Media”. Utdrag ur Communication as Culture (Revised Ed). New York & London: Routledge. s. 57–63. (6 s.)

Goffman, Erving (2020). Självframställning i vardagslivet. (urspr. Jaget och maskerna, 1959) Lund: Studentlitteratur. Utdrag, s. 49–63. (15 s.)

Hall, Stuart (1980). ”Encoding/Decoding”. I: Thornham, Bassett & Marris (2009) Media Studies: A Reader, Third Edition. New York University Press, 28–38. (11 s.)

Hämäläinen, Nora (2019). Är Trump postmodern? En essä om sanning och populism. Helsinki: Förlaget. Utdrag, s. 1–15. (15 s.)

Jameson, Fredric (1986). ”Postmodernismen eller Senkapitalismens kulturella logik”. I: Löfgren, Mikael & Anders Molander (red.) Postmoderna tider? Stockholm: Norstedts, s. 261–275. (15 s.)

Johansson, Sofia (2017). ”Vad är meningen med dem egentligen?” Celebritetskultur i vardagen. I: Forslid, T. et al. (red.) Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani. Lund: Mediehistoriskt arkiv, 35. 73–91. (17 s.)

Mulvey, Laura (1975). Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen, 16(3): 6–18 (13 s.)

Said, Edward (1978/1993). Orientalism (svensk översättning: Hans O. Sjöström). Stockholm: Ordfront. Urval, s. 3–17. (15 s.)


Texter avsedda för studenternas specialiseringar

Dyer, Richard (1979) “The Role of Stereotypes”. I: Thornham, Bassett & Marris (2009) Media Studies: A Reader, 3rd Ed. New York University Press, 206–212. (7 s.)

Hall, Stuart; Chas Critcher; Tony Jefferson; John Clarke; Brian Roberts (1978/2013). ”Preface to the Second Edition” (9 s.) samt ”Introduction to the First Edition” (4 s.), i: Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order, 2nd Ed. Houndmills: Palgrave Macmillan.

hooks, bell (1992). “The Oppositional Gaze: Black Female Spectators”. I: Thornham, Bassett & Marris (2009) Media Studies: A Reader, Third Edition. New York University Press, 462–470. (9 s.)

Meyrowitz, Joshua (1985). No Sense of Place: The impact of Electronic Media on Social Behavior. New York & Oxford: Oxford University Press (utdrag: s. 1–7, 307–313) (14 s.)


Referenslitteratur, tillgänglig via Studiewebben

Arnold, Matthew (1869/1994). Culture and Anarchy: An essay in political and social criticism (edited by Samuel Lippman). New Haven & London: Yale University Press (utdrag, s. 3–9) (6 s.)

Barthes, Roland (1977) ”The photographic message”. I: Image–Music–Text. London: Fontana, s. 15–31. (17 s.)

Forslid m.fl. (2017) “Introduktion” i Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani. Lund: Mediehistoriskt arkiv, 35. (s. 9–28) (19 s.)

Hall, Stuart (2013). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage. (utdrag, s. 20–35) (15 s.)

Hoggart, Richard (1957/1958). The uses of literacy: Aspects of working-class life with special reference to publications and entertainment. Harmondworth: Penguin (utdrag, s. 27–33) (6 s.)

Kilomba, Grada (2010) Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism, 2nd Ed. Münster: Unrast Verlag (utdrag, s. 40–51) (11 s.)

Mirzoeff, Nicholas (2009) ”The Fetish and the Gaze”. I: An Introduction to Visual Culture, 2nd Ed. London & New York: Routledge (s. 169–175) (7 s.)

Williams, Raymond (1958/1993). Culture and society: Coleridge to Orwell. London: The Hogarth Press. (utdrag, s. 295–305) (10 s.)


Delkurs 4: Medieteknologier i förändring


Litteratur att köpa/låna/läsa online

Andrejevic, Mark (2019) Automated Media. London: Routledge. Kapitel 1-3, (74 sidor) 

Bengtsson, Stina, Staffan Ericson & Fredrik Stiernstedt (red.) (2020) Medievetenskapens idétraditioner, Lund: Studentlitteratur


 • Linus Andersson, ”Walter Benjamin: Konstverket i reproduktionsĂĄldern (1941) (15 s.) 
 • Staffan Ericson, “Raymond Williams: TV: Teknik och kulturell form (1974) (16 s.)
 • Ingrid Forsler, ”Marshall McLuhan: The medium is the Massage (1967) (14 s.)

                             

Bolter, Jay David, & Grusin, Richard (2000). Remediation: Understanding New Media. Cambridge: MIT Press. (del 1: Theory. Ca 80 s)

Bucher, T. (2018). If... then: algorithmic power and politics. New York: Oxford University Press. S. 19-92 (ca 75 s)

McLuhan, Marshall (1964/2013). Understanding media: The extensions of man. Berkeley: Ginko Press. S.13-46 (ca 30 s)

Sharma, Sarah & Singh, Rianka (eds.) (2022) Re-Understanding Media: Feminist extensions of Marshall McLuhan Durham: Duke university press (s. 1-35, 98-118) (34+20 s.)

Williams, Raymond (1975/2001) TV: Teknik och kulturell form. Lund: Arkiv förlag (s. 9-29) (20 s.)

Wärnestål, P (2023) AI-drivna tjänster och medier. I Berg, Engberg & Leckner (red): Tekniska mediestudier: En introduktion till metoder och teknologier. Lund: Studentlitteratur (30s)


Texter tillgängliga via Studiewebben

Benjamin, Walter (1969). “Konstverket i reproduktionsåldern” Tillgänglig på https://www.marxists.org/svenska/benjamin/1936/konstverket.htm (ca 35 s)

Durham Peters, John (2015) Infrastructuralism. I: Näser-Lather, M. & Neubert, Christoph (eds) Traffic: Media As Infrastructures and Cultural Practices. Leiden: BRILL. (s.31-49) (18s)

van Dijck, J. (2014). ”Datafication, Dataism and Dataveillance: Big Data between Scientific Paradigm and Ideology”. Surveillance & Society, 12(2), 197-208. (12 s)

Gitelman, Lisa (2006): ”Introduction: media as historical subjects”. I: Always Already New: Media, History and the Data of Culture, Cambridge: Massachusetts, The MIT Press, s 1-22. (22 s)

Jarlbrink et.al (2019) Mediernas Historia. Lund: Mediehistoriskt arkiv. (Utdrag: FrĂĄn Elektriska medier till och med Massmedier som industri, s. 142-183, 194-212, 219-228) (68s)

Mattern, Shannon (2017). Code and clay, data and dirt: five thousand years of urban media. University Of Minnesota Press. (s. xvii – xxxi) (25s)

Mattern, Shannon (2013). “Infrastructural Tourism”, Places Journal (s. 1–21.) (20s)

McLuhan, Marshall (1967) The medium is the Massage. London: Penguin Books (s. 26-45) (19 s)

Melody, William H. (1981.) “Introduction.” In Culture, Communication, and Dependency: The Tradition of H. A. Innis, edited by William H. Melody, Liora Salter, and Paul Heyer, 3–11. Norwood, NJ: Ablex Publishing (8s)

Mosco, Vincent (2019) The smart city in a digital world. Bingley: Emerald Publishing (Utdrag: Kapitel 1-3, s. 1-85, 85s)

Parikka, Jussi (2021). ”Gräva”. Glänta, 2.21 (s. 93-97)

Parks, Lisa (2009). ”Around the Antenna Tree: The Politics of Infrastructural Visibility”, Flow, 9: 1–9. (10s)

Parks, Lisa (2015). ’Stuff You Can Kick!’: Toward a Theory of Media Infrastructures. I: Svensson P and Goldberg DT (eds) Between Humanities and the Digital, Cambridge, MA: MIT Press (s. 355–373, 18s)