Litteratur

Medie- och kommunikationsvetenskap B, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-25
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i Medie- och kommuikationsvetenskap

Delkurs 1, Medievetenskapliga arbetsformer 

Totalt antal sidor: 197 s + skrivguiden 

Abu-Lughod, Lila. (2005/2020). Dramas of nationhood: the politics of television in Egypt. Chicago: University Press. (ett urval, 74 sidor) 

BildtgÄrd, Torbjörn och Tielman-Lindberg, Sanna (2008). Hur man gör litteraturöversikter. Institutionen för socialt arbete: Socialhögskolan. (s 7-30)

Danius, Sara (2013) Den blĂ„ tvĂ„len. Konsten att göra saker och ting synliga, Stockholm: Albert Bonniers Förlag (ett urval, 77 sidor) 

Jarrick, Arne och Olle Josephsson (1996) FrĂ„n tanke till text. Lund: Studentlitteratur. (ett urval, 15 sidor) 

Ohlsson, J., Lindell, J., & Arkhede, S. (2017). A matter of cultural distinction: News consumption in the online media landscape. European Journal of Communication, 32(2), 116-130. (14 s) 

Skrivguiden.se: http://skrivguiden.se/ 

Stiernstedt, F., & Jakobsson, P. (2017). Watching reality from a distance: class, genre and reality television. Media, Culture & Society, 39(5), 697-714. (17 s) 

 

Delkurs 2, Medievetenskapliga metoder 

Medieetnografi 

Totalt antal sidor: 188 s 

 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. (275 s. men de lĂ€ser ett urval av ca 150)  

Berg, Matthias and DĂŒvel, Caroline (2012). Qualitative media diaries: an instrument for doing research from a mobile media ethnographic perspective, Interactions: Studies in Communication & Culture, 3 (1), pp 71-89. (18 s) 

Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). Ethnography: Principles in practice. London: Routledge. (kap. 1; ca 20 s) (Finns som e-bok pĂ„ biblioteket) 

 

Kvantitativa metoder och stora datamĂ€ngder 

Totalt antal sidor: 349 

 

Barmark, Mimmi & Göran Djurfeldt (2016) Statistisk verktygslĂ„da â€“ att förstĂ„ och förĂ€ndra vĂ€rlden med siffror. Lund: Studentlitteratur. (198 sidor) 

boyd, danah & Crawford, Kate (2012) “Critical Questions for Big Data”. Information, Communication & Society, 15:5, p. 662-679. 

Hanneman, Robert A. & Mark Riddle (2005) ”10. Centrality and power” i Introduction to social network methods. Riverside, CA: University of California. (gratis online-resurs) http://www.faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/C10_Centrality.html 

Macnamara, J R (2005) “Media content analysis: its uses, benefits and best practice methodology”. Asia Pacific Public Relations Journal, Vol. 6, No. 1, 2005: 1-34 

ThurĂ©n, Torsten (2004). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. (urval 100 sidor)  

 

 Representation och tolkning 

Totalt antal sidor: ca 340 sidor 

Barthes, Roland (1964/2016). Bildens retorik, Stockholm: Faethon. (60 s)   

Bordwell, David (1985/1990). Narration in the Fiction Film, London: Routledge. (s 48-62) 

Cawelti, J.G. (1976). "The formula of the classical detective story” i Adventure, mystery, and romance: formula stories as art and popular culture. Chicago: Univ. of Chicago Press. (chapt. 4, s 80-98)  

 Chouliaraki, Lilie (2006). The spectatorship of suffering [Elektronisk resurs]. London: SAGE Publications, kap. 1, 4, 5, 6 & 7. (18 s) 

Creeber, G., Miller, T. & Tulloch, J. (red.) (2015). The television genre book. (3rd edition). (Elektronisk resurs) London: Palgrave. ("Introduction: What is genre?", s 1-15, plus ca 25 sidor urval kring relevant genre)  

Dayan, Daniel & Elihu Katz (1992). Media events. The live broadcasting of history [Elektronisk resurs]. Cambridge, MA & London: Harvard University Press, s. 1-15 + urval (50 s) 

Fairclough, Norman (1995). Media Discourse, London: Arnold. (s 53-68) 

Hall, Stuart (2013). “The work of representation”, i Hall, Stuart, Jessica Evans & Sean Nixon, Sean (eds.) (2013) Representation. London: SAGE. (60 s) 

Poe, Edgar Allan (1844/2005). ”Det stulna brevet”. Samlade noveller 1. UmeĂ„: H:ström Text och kultur, s 163-181 (18 s). 

Sumin Zhao, Emilia Djonov and Theo van Leeuwen (2014). “Semiotic technology and practice: a multimodal social semiotic approach to PowerPoint”. Text&Talk 34(3): 349 – 375. 

 

Todorov, Tzvetan (1977). "The typology of detective fiction." The poetics of prose. Ithaca: Cornell U.P, s 42-52 (10 s). 

Wodak, Ruth (2001). “What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its developments”, i Wodak, Ruth & Michael Meyer (red.) Methods of Critical Discourse Analysis (Elektronisk resurs). London: Sage, s 1-13. 

 

Referenslitteratur  

Gillespie, Marie & Jason Toynbee (eds.) (2006). Analysing Media Texts. Maidenhead: Open University Press.  

Gripsrud, Jostein (2011). Mediekultur, mediesamhĂ€lle. Göteborg: Daidalos, kapitlet om hermeneutik (21 sidor) 

Hellspong, Lennart & Per Ledin (1997). VĂ€gar genom texten. Handbok i brukstextsanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Modleski, Tania (1979). The Search for Tomorrow in Today's Soap Operas: Notes on a Feminine Narrative Form. Film Quarterly, vol. 33(1), s 12-21. 

Østbye, Helge, Karl Knapskog, Knut Helland & Leif Ove Larsen (2004). Metodbok för medievetenskap. Malmö, Liber, kapitel 4 (s 62-89). 201126