Litteratur

Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-18
Beslutad av: ÄmnesrĂĄdet för Historia , Dnr 1524-2.1.1-2021

Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv, 30 hp (1154HI)

Delkurs 1: Genus och interkulturella perspektiv i historievetenskapen, 4,5 hp

Amft, Andrea, "Att skapa en "autentisk" minoritet - om maktrelationen mellan svenskar och samer frĂĄn slutet av 1800-talet till 1970-talet", Historisk tidskrift, 1998:4, s. 585-615 (31s)

Borgström, Eva, "Drottning Kristina och hermafroditens tankefigur" lambda nordica 1998:4, nr 1, (s. 6-24) (19 s) (Tillgänglig på lambda nordicas hemsida)

Ekenstam, Claes, "Rädd att falla: gråtens och mansbildens sammanflätade historia", Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, red. Anne Marie Berggren, Stockholm: Forskningsnämnden, 1999. (s. 157-173) (17s)

Fur, Gunlög, "Gränsöverskridande kvinnor och svenska män. Kön och sexualitet på gränsen mellan samiskt och svenskt i tidigmodern tid", Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1998:1, s. 49-64 (16s)

Jansson, Karin Hassan, "Genus", Perspektiv pĂĄ historia. En introduktion till historiestudier, red. Henrik Ågren, Lund: Studentlitteratur, 2015. (s.55-74) (20s).

Larsson, Olle & Marklund, Andreas, Svensk historia, Lund: Historiska media, 2015. (361s)

Laula, Elsa, "Inför lif och död? Sanningsord i de lappska förhållandena" [elektronisk resurs], Stockholm, 1904, 30s (ny)

Antal sidor: 464s

Ytterligare artiklar och källtexter kan tillkomma. (ca 100s)

……………………………………………………………….

Delkurs 2: Ekonomiska maktförhållanden: arbetsdelning och naturresurser, 7 hp

Andersson, Gudrun, "Kvinnans underordning: axiom eller öppen fråga?", HT 1997:3, 10 s. Tillgänglig digitalt via www.historisktidskrift.se.

Duboeuf, Françoise, Ekonomisk teori. En introduktion, Göteborg 2004, 123 s

Franzén, Bo, Emancipation och urbanisering i medeltidens Sverige. Trender mot ett mer fritt och rörligt feodalt samhälle cirka 1200—1527, Stockholm Studies in Economic History 57, Stockholm 2009, 96 s. [Tillgänglig on-line via DiVA - http://diva-portal.org/smash/get/diva2:278537/FULLTEXT01.pdf]

Joshel, Sandra R., Slavery in the roman world, Cambridge 2010, 214 s.

Kvarnström, Lars, "Sociala grupper", Perspektiv pĂĄ historia: en introduktion till historiestudier, red. Henrik Ågren, Lund 2015, s. 75-87, (13s)

Pettersson, Ronny, "Ekonomi", Perspektiv pĂĄ historia: en introduktion till historiestudier, red. Henrik Ågren, Lund 2015, s. 113-138, (26s)

Piketty, Thomas, Kapitalet i tjugoförsta århundradet, Stockholm 2017, urval ca 200 s

Sjöberg, Maria, "Hade jorden ett kön? Något om genuskonstruktion i det tidigmoderna Sverige", HT 1996, 33 s. Tillgänglig digitalt via www.historisktidskrift.se.

Sjöberg, Maria, "Varför blundar äldrehistoriker för maktrelationen mellan könen?", Häften för kritiska studier 1998:1, 9 s.

Trolle Larsen, Mogens, Ancient Kanesh: A merchant colony in Bronze Age Anatolia, Cambridge 2015, 280 s.

Wikander, Ulla, "Kvinnorna i den tidiga industrialiseringen", i Kvinnohistoria: om kvinnors villkor frĂĄn antiken till vĂĄra dagar, Stockholm 1995, 12 s.

Åmark, Klas, Varför historia? En ämnesintroduktion för nya studenter, Lund 2011, kap. 1, 17 s.

SUMMA: c:a 1035 s.

Källtexter och kortare seminarietexter kan tillkomma. (ca 150s)

……………………………………………………………….

Delkurs 3: Familj, hushĂĄll och sociala maktrelationer, 7 hp

Brauner, S. Fearless Wives and Frightened Shrews. The construction of the Witch in Early Modern Germany. (University of Massachusetts Press 1995), urval ca 100 s.

Davidoff, Leonore, "Class and Gender in Victorian England: The Diaries of Arthur J. Munby and Hannah Cullwick", Feminist Studies, vol. 5 No. 1, 1979, (56s) (Elektroniskt tillgänglig)


Francis, Martin, "The domestication of the male? Recent research on nineteenth and twentieth-century British masculinity", The Historical Journal 45:3 (2002) 15s.

Gaunt, David, "LevnadsförhĂĄllanden", Perspektiv pĂĄ historia. En introduktion till historiestudier, red. Henrik Ågren, Lund: Studentlitteratur, 2015. (s. 35-53) (19s)

Holmlund, Sofia & Sandén, Annika (red.): Usla, elända och arma. Samhällets utsatta under 700 år, Stockholm 2013 s. 7-165, s.233-253, s. 359-371 (183 s.)

Lennartsson, Malin, "Hävdande och hustrubröst: sexualitet, kropp och identitet i det tidigmoderna Sverige", Historisk tidskrift, 2009:3 (20s) (Elektroniskt tillgänglig)

Lindner, Ulrike & Lerp, Dörte (eds.): New Perspectives on the History of Gender and Empire: Comparative and Global Approaches, Lund: Bloomsbury Academic, 2018. (s. 1-30, 59-178, 209-240)

Milne-Smith, Amy, "Work and Madness: Overworked Men and Fears of Degeneration, 1860s-1910s", Journal of Victorian Culture 24:2 (2019) 19 s.

Stadin, Kekke, StĂĄnd och genus i stormaktstidens Sverige, Lund, 2004 (ca 100 sidor i urval)

Tosh, John, A man’s place: masculinity and the middle-class home in Victorian England, New Haven, Conn: Yale University Press, 2007, (ca 100 s i urval)

Werner, Yvonne Maria, "Religion och ideologi", Perspektiv pĂĄ historia. En introduktion till historiestudier, red. Henrik Ågren, Lund: Studentlitteratur, 2015. (s. 161-187) (27s)

Sammananlagt: c:a 820 s

Ytterligare artiklar och källtexter kan tillkomma. (ca 150 s)

……………………………………………………………………..

Delkurs 4: Genus, klass, etnicitet och politisk makt, 7 hp

Armour, Ian D., A history of Eastern Europe 1740-1918: empires, nations and modernization, 2nd ed., 2012, London: Bloomsbury Academic, (296s) (Finns som häftad och e-bok.)

Bagerius, Henric & Ekholst, Christine, " Den politiska kärleken. Homosocialt begär och heteronormativa praktiker under svensk medeltid", Historisk tidskrift, 2011:2, (175-196), (22s) (Tillgänglig på nätet.)

Blomqvist, Håkan, Potatisrevolutionen och kvinnoupploppet på Södermalm 1917: ett historiskt reportage om hunger och demokrati, Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2017 (133s)

Hägerdal, Hans, "Globalhistoria", Perspektiv pĂĄ historia. En introduktion till historiestudier, red. Henrik Ågren, Lund: Studentlitteratur, 2015. (205-221) (17s)

Lindkvist, Thomas, "Politik och organisering", Perspektiv pĂĄ historia. En introduktion till historiestudier, red. Henrik Ågren, Lund: Studentlitteratur, 2015. (139-160) (22s)

Politik och passion: svenska kungliga äktenskap under 600 år, red. Bagerius, Henric och Berglund, Louise, 2015, Stockholm: Natur & Kultur. (331s) (Finns både som inbunden och e-bok.)

Stockdale, Melissa K., ""My Death for the Motherland is Happiness": Women, Patriotism, and Soldering in Russia"s Great War, 1914-1917", The American Historical Review, Vol. 109, No. 1, 2004, (41s) (Tillgänglig via SH"s bibliotek.)

World histories from below: disruption and dissent, 1750 to the present, ed. Burton, Antoinette och Ballantyne, Tony, 2016, London: Bloomsbury Academic, (urval, ca 150s). (Finns som häftad och e-bok)

Antal sidor: 1012s

Kortare artiklar och källtexter tillkommer. (ca 150s)

…………………………………….

Delkurs 5: Historievetenskaplig metod, 4,5 hp

Blomberg, Eva, "Sätt att se", Historik Tidskrift 125:2 (2005) (10 s.)

Eggeby, Eva & Söderberg, Johan, Kvantitativa metoder. (Studentlitteratur, Lund 1999) urval ca 50 s.

Jarrick, Arne, "Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva", HT 2005, 12 s.

Nilsson, Göran B., "Historia som vetskap", HT 2005, 17 s.

Nilsson, Roddy, "Postmodernism, källkritik och historieskrivning", HT 2005, 15s.

Rydén, Reine, "Hur skall vi använda bilder? Ett bidrag till diskussionen om bilder som historiskt källmaterial", Historisk Tidskrift 126:3 (2006) (9 s.)

Thor Tureby, Malin, "Kontextualisering och (åter)användning", i M. Thor Tureby & L. Hansson (red.), Muntlig historia i teori och praktik, Lund 2015, 16 s.

Ulvros, Eva Helen, Genusrelationer i familjebrev, i Perlestam, Magnus (red.), Genusperspektiv i historia (Studentlitteratur, Lund, 2009) (11 s.)

Ågren, Maria, "Synlighet, vikt, trovärdighet - och självkritik. NĂĄgra synpunkter pĂĄ källkritikens roll i dagens historieforskning", HT 2005, 12 s.

Alla artiklar ur Historisk tidskrift (HT) fritt tillgängliga i fulltext på www.historisktidskrift.se

S:a c:a 150 s.

Källtexter och metodövningar kan tillkomma.