Litteratur

Examensarbete i miljövetenskap, 15 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-19
Beslutad av: Programrådet för Miljö och utveckling

Agnafors M. och Levinsson M., Att tänka uppsats - Det vetenskapliga arbetets grundstruktur. 2019. Gleerups. ISBN: 9789151102269

Uppsatsmanual


Artiklar i samband med seminarier och egna uppgifter tillkommerReferenslitteratur:


Börjesson M. 2003. Diskurs och konstruktioner: En sorts metodbok. Studentlitteratur, Lund. ISBN: 9789144027739. e-bok: ISBN 9789144064000.


Ennos R., och Johnson M. 2018. Statistical and Data Handling Skills in Biology. 4th ed. Pearson, Harlow UK. ISBN 9781292086033

 

Fejes A. och Thornberg R. 2014. Handbok i kvalitativ analys. Liber, Stockholm. ISBN 9789147111657.

 

Olsson L. (red.) 2005. Geografiska informationssystem ‚Äď Till√§mpningsexempel, Formas, ISBN 9154059038. N√§tbokhandeln www.formas.se


Repstad P. 2007. Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4:e uppl. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9789144048253.


Thurén T. 2013. Källkritik. Liber, Stockholm. ISBN 9789147106189.