Litteratur

Examensarbete i miljövetenskap, 15 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-22
Beslutad av: Programrådet för Miljö och utveckling

Agnafors M. och Levinsson M., Att tänka uppsats - Det vetenskapliga arbetets grundstruktur. 2019. Gleerups. ISBN:

9789151102269


Uppsatsmanual

 

 

Webbsidor och nedladdningsbara eller utdelade artiklar/rapporter tillkommer.