Litteratur

Historikerprogrammets introduktionskurs, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-04
Beslutad av: Historikerprogrammets programråd , Dnr 1632-2.1.1-2021

Delkurs 1: Akademisk introduktion, 3hp

Josephson, Peter, "Hotet från autodidakten", i Universitetets gränser, red, Peter Josephson & Thomas Karlsohn, Göteborg: Arche Press, 2019, s. 61-93. (33 s)

Karlsohn, Thomas, "Akademisk nostalgi", ", i Universitetets gränser, red, Peter Josephson & Thomas Karlsohn, Göteborg: Arche Press, 2019, s. 225-249. (25 s)

Larsson Heidenblad, David, "Avtäckningsmodellen: En undervisningsform med framtiden för sig?", Scandia 83:2, 2017, s. 101-110. (10 s) Fritt tillgänglig via tidskriftens hemsida.

Nyström, Daniel, "Om populärhistoriska tidskrifter", Tidskrift gör genusvetenskap 40:2, 2019, s.120-137. (18 s) Fritt tillgänglig via tidskriftens hemsida.

Widmalm, Sven, "Är universitetet historia?", ", i Universitetets gr√§nser, red, Peter Josephson & Thomas Karlsohn, G√∂teborg: Arche Press, 2019, s. 13-37. (25 s)

Öberg, Lisa, "Det bildande seminariet", V√•ga veta!: Om bildningens m√∂jligheter i massutbildningens tidevarv, red. Anders Burman, Huddinge: S√∂dert√∂rns h√∂gskola, 2011, s. 51-73, (23 s) Fritt tillg√§nglig via DIVA.

Antal sidor: 144. Kortare texter/källtexter kan tillkomma.

----------------------------------------------------

Delkurs: Kronologisk världshistorisk översikt, 7 hp

Anderson, Clare, "Global Mobilities", i Antoinette Burton & Tony Ballantyne (red.), World Histories from Below: Disruption and Dissent, 1750 to the Present, London: Bloomsbury Academic, 2016, s 169-195 (26 s).

Bano, Shadab, "Women Performers and Prostitutes in Medieval India", Studies in History, 27:1, 2011, s 41-53 (13 s). Tillgänglig via SöderScholar (högskolebibliotekets sökmotor)

Bokenkamp, Stephen R., "A Medieval Feminist Critique of the Chinese World Order: The Case of Wu Zhao (r. 690-705), Religion, 28:4, 1998, s 383-392 (10 s). Tillgänglig via SöderScholar (högskolebibliotekets sökmotor)

Bovenkerk, Frank & Ruland, Loes, "Artisan Entrepreneurs: Two Centuries of Italian Immigration to the Netherlands", The International Migration Review, 26:3, 1992, 927-939 (12 s). Tillgänglig via SöderScholar (högskolebibliotekets sökmotor)

Corbally, John C., The Twentieth-Century World. 1914 to the Present: State of Modernity, London: Bloomsbury Academic, 2019, 320 s.

Getz, Trevor R., The Long Nineteenth Century 1750-1914. Crucible of Modernity, London: Bloomsbury Academic, 2018, 253 s.

Högnäs, Sten, Ideernas historia. En översikt, Lund: Historiska media, 2003, s 14-62; 76-174 (148 s). Finns som E-bok.

Marks, Robert B, Den moderna världens ursprung, Lund: Arkiv, 2004, s 9-156 (147 s). Den engelska originalversionen går lika bra: The Origins of the Modern World.

Packer, Diana, "Refugee or Alien? The Long-Term Influence of Eastern European Jewish Immigrants on the Reception of German Jews into Great Britain in the 1930s", European Judaism, 50:2, 2017, s 15-23 (9 s). Tillgänglig via SöderScholar (högskolebibliotekets sökmotor)

Pandey, Rajyashree, "Poetry, Sex and Salvation: The "Courtesan" and the Noblewoman in Medieval Japanese Narratives", Japanese Studies, 24:1, 2004, s 61-79 (19 s). Tillgänglig via SöderScholar (högskolebibliotekets sökmotor)

Antal sidor: 945.

Kortare texter eller arbetsmaterial kan tillkomma.

----------------------------------

Delkurs: Modernitet i öst och väst, 5hp


Björk, Nina, Sireners sång: tankar kring modernitet och kön, [Ny utg.], (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2000. (Urval, cirka 180 s.) Finns som E-bok.

Caryl, Christian, Strange rebels. 1979 and the birth of the 21st century, New York: Basic Books, 2013. (Urval cirka 100 s.)

Fazlhashemi, Mohammad, Occidentalism: idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare, Lund: Studentlitteratur, 2005, 154 s. E-bok.

Hozar, Nazanine, Aria, Great Britain: Penguin/Viking, 2020, (438 s)

Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria, Stockholm: Bonnier, 2012. (Urval, cirka 200 s) Finns som bok och som e-bok,

Liedman, Sven-Eric, "Frankrike: Dreyfusaffären, nationalismen och internationalismen", i Sten Dahlstedt & Sven-Eric Liedman, red., Nationalismens logik: Nationella identiteter i England, Frankrike och Tyskland decennierna kring sekelskiftet 1900, Stockholm. Natur och kultur, 1996, 81-104. (23 s.)

Marinetti, F. T., "Futurismens grundläggning och manifest" (1909) i Edwards, Folke, Den barbariska modernismen: Futurismen och 1900-talet, Malmö: Liber, 1987, s. 11-15, (5 s)

Najmabadi, Afsaneh, "The Gender of Modernity: Reflections from Iranian Historiography,", Histories of the Modern Middle East: New Directions, red. Israel Gershoni, Hakan Erdem och Ursula Woköck, Boulder (CO) & London: Lynne Reinner Publishers, 2002, s. 75-91 (17 s).

Antal sidor: 957 varav skönlitteratur är 438 s. Kortare texter/källtexter kan tillkomma.

--------------------------------

Delkurs: Ideologi och motstånd, 5hp

Amft, Andrea, "Att skapa en"autentisk" minoritet - om maktrelationen mellan svenskar

och samer från slutet av 1800-talet till 1970-talet", Historisk tidskrift, 1998:4, s. 585-615 (31s)

Bhaba, Homi K. "Foreword: Framing Fanon" in Fanon, Frantz, The Wretched of the Earth. Finns tillgänglig online. f 2004 (1961) (35s)

Burton, Antoinette & Ballantine Tony (Eds). World Histories from Below. Disruption and Dissent, 1750 to the Present, Bloomsbury, 2016. Finns även att köpa som E-bok (urval 46 sidor)

Crick, Bernhard, Democracy: A Very Short Introduction, Oxford, 2002. Finns som E-bok på SH (130s.)

Demokrati100.se, (urval av texter liktydigt med cirka 30 s) Fritt tillgänglig online, http://demokrati100.se/

Elenius, Lars, "Stiftsledningen och minoritetspolitiken" i Daniel Lindmark och Olle Sundström (red), De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi, Bd 1, Artos och Norma förlag, Skellefteå, 2016. s.469-509. Fritt tillgänglig online: https://www.svenskakyrkan.se/filer/770f2627-57e5-4e06-b880-4ca6c4f94799.pdf (40s)

Fanon, Frantz, " Violence" in Fanon, Frantz, The Wretched of the Earth, 2004 (1961), Finns tillgänglig online (61s)

Fredricksson, George M., Rasism. En historisk överblick, Lund, Historiska Media, 2002. Finns även att köpa som E-bok. (181 s)

Holgersson, Ulrika & Wängnerud, Lena (red.), Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige, Makadam förlag i samarbete med Riksbankens jubileumsfond, Göteborg, 2018. Fritt tillgänglig online. (urval ca. 50 sidor)

Laula, Elsa, Inför lif eller död?: Sanningsord i de lappska förhållandena, Stockholm, 1904, (30 s) Fritt tillgänglig online.

Norlin, Björn & Sjögren, David, "Kyrkan, utbildningspolitiken och den samiska skolundervisningen vid sekelskiftet 1900. Inflytande, vägval och konsekvenser?" i

Daniel Lindmark och Olle Sundström, De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi, Bd 1, Artos och Norma förlag, Skellefteå, 2016. (30s)

Petri, Rolf, A Short History of Western Ideology. A Critical Account. 2018. Finns som E-bok på SH. (Utdrag: 150 s)

Popkin, Jeremy D, "Introduction: From St. Domingue to Haiti: Eyewitness Narratives of the Haitian Revolution" in Facing Racial Revolution, Eyewitness Account of the Haitian Revolution, 2005, The University of Chicago Press, Chicago and London. Finns som E-bok på SH. (36 s)

Sartre, Jean Paul, "Preface", in Fanon, Frantz, The Wretched of the Earth, 2004 (1961) (18 s)

Young, Robert J. C., Postcolonialism: a very short introduction, Oxford University Press, Oxford, 2003. Fritt tillgänglig online. Finns även att köpa som talbok. (urval ca. 50 sidor).

Antal sidor: 918.

Kortare texter/källtexter kan tillkomma.

------------------------------------------------------

Delkurs: Demokrati, medier och offentlighet, 5hp

Texter med asterisk i förteckningen nedan finns tillgängliga i form av läsexemplar i samband med kursstart. För länkar till texter on-line samt sidanvisningar vid urval, se läsinstruktionerna till seminarierna ovan.

*Anderson, Benedict: Den föreställda gemenskapen: Reflektioner kring nationalismens ursprung och spridning (Göteborg: Daidalos, 1992). Urval.

Bharati Larsson, Åsa: "Iscens√§ttningar av koloniala erfarenheter p√• cirkus och i m√§nskliga zoon. Svenska affischer i mediesystemet kring 1900", i Marie Cronqvist, Patrik Lundell och Pelle Snickars (red.): Återkopplingar (Lund: Mediehistoriskt arkiv, 2014), s. 237-262. Fritt tillg√§nglig online.

*Butsch, Richard: The Citizen Audience: Crowds, Publics and Individuals (London/New York: Routledge, 2008), urval.

Darnton, Robert: Pornografi och revolution: Förbjudna bästsäljare i det förrevolutionära Frankrike (Stockholm: Ordfront, 1996), 17-33 och 34-87.

*Dewey, John: The Public and its Problems: An Essay in Political Inquiry (Swallow Press: Athens, 2016), kap. 3 och 4.

*Ekström, Anders: "Damen med velicopeden", i dens. Viljan att synas, viljan att se: Medieumgänge och publik kultur kring 1900 (Stockholmia förlag: Stockholm, 2010), 27-133.

Fleischer, Rasmus: "Kampen mot musikmekaniseringen och makten √∂ver h√∂gtalarna", i Solveig J√ľlich, Patrik Lundell och Pelle Snickars (red.): Mediernas kulturhistoria (Mediehistoriskt arkiv: Lund, 2008), 207-224. Fritt tillg√§nglig online.

*Habermas, J√ľrgen: Borgerlig offentlighet: Kategorierna "privat" och "offentligt" i det moderna samh√§llet (Arkiv f√∂rlag: Lund, 2003), urval.

J√ľlich, Solveig: "Medier som modern magi: Tidiga r√∂ntgenbilder och film", i Anders Ekstr√∂m, Solveig J√ľlich och Pelle Snickars (red.): 1897: Mediehistorier kring Stockholmsutst√§llningen (Mediehistoriskt arkiv: Lund, 2006), 229-271. (42 sid.) Fritt tillg√§nglig online.

*Kant, Immanuel: "Svar på frågan: Vad är upplysning?", i Vad är upplysning? Kant, Foucault, Habermas, Mendelsohn, Heidegren (Symposion: Stockholm/Stehag, 1992), 25-36.

Lundgren, Frans: "Social Samling: Att st√§lla ut samh√§llet kring 1900", i Anders Ekstr√∂m, Solveig J√ľlich och Pelle Snickars (red.): 1897: Mediehistorier kring Stockholmsutst√§llningen (Mediehistoriskt arkiv: Lund, 2005), 309-338. Fritt tillg√§nglig online.

*Runefelt, Leif: Den magiska spegeln: Kvinnan och varan i pressens annonser 1870-1914, (Nordic Academic Press: Lund, 2019), 35-74.

Thompson, John B.: Medierna och moderniteten (Göteborg: Daidalos, 2002), 344s.

*Tistedt, Petter: "Reklam för demokrati: Reklamens politik i mellankrigstidens Sverige", Scandia, vol. 85, nr. 1 (2019), 65-91.

Vesterlund, Per: "Tabl√•h√§ndelser: mediehistoriska aspekter p√• l√•ngfilm i svensk television", Solveig J√ľlich, Patrik Lundell och Pelle Snickars (red.): Mediernas kulturhistoria (Mediehistoriskt arkiv: Lund, 2008), 97-117. Fritt tillg√§nglig online.

Woodmansee, Martha, "The Genius and the Copyright: Economic and Legal Conditions of the Emergence of the "Author"", Eighteenth-Century Studies, 17:4 (1984), 425-448. (Tillgänglig via SöderScholar, högskolebibliotekets sökmotor)

-------------------------------------------

Delkurs: Minnes- och rättighetspolitik, 5hp

Assman, Aleida, "Transnational Memories", European Review", 22:4, 2014 (11 s)

Barkan, Elazar, "Introduction: Historians and historical reconciliation", American historical review 114:4, 2009 (14 s)

Ds 2014:8 Den mörka och okända historien. Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet, https://www.regeringen.se/49baf8/contentassets/eaae9da200174a5faab2c8cd797936f1/den-morka-och-okanda-historien

¬∑ -vitbok-om-overgrepp-och-krankningar-av-romer-under-1900-talet-ds-20148 (140 s)

Ericsson, Martin & Sjögren, David, "Problematiska utgångspunkter. Om en svensk vitbok för utredande av övergrepp mot romer" i Historisk tidskrift, 2011:2 (8 s)

Fur, Gunlög, "Att sona det förflutna" i Daniel Lindmark och Olle Sundström (red) De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi, Bd 1, Artos och Norma förlag, Skellefteå, 2016, (38 s) Fritt tillgänglig online https://www.svenskakyrkan.se/filer/770f2627-57e5-4e06-b880-4ca6c4f94799.pdf

Hunt, Lynn, Historien och varför den angår oss, Lund: Studentlitteratur, 2019, (100 s).

Leib, Jonathan I., "Separate times, shared spaces: Arthur Ashe, Monument Avenue and the politics of Richmond, Virginia"s symbolic landscape" i Cultural Geographies, 2002:9, (27 s)

Lindmark, Daniel & Olle Sundström "Svenska kyrkan och samerna - ett vitboksprojekt Presentation av projektet och antologin" i Daniel Lindmark och Olle Sundström (red) De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi, Bd 1, Skellefteå: Artos och Norma förlag, 2016, (19 s)

Nordbäck, Carola ""En försoningens väg i Jesu namn". Perspektiv på Svenska kyrkans försoningsarbete" i Daniel Lindmark och Olle Sundström (red) De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi, Bd 1, Skellefteå: Artos och Norma förlag, 2016. (44 s)

SOU: 2010:55 Romers rätt. En strategi för romer i Sverige https://www.regeringen.se/49bb00/contentassets/985b128c40934e16b56481fdd2a27272/romers-ratt

¬∑ -en-strategi-for-romer-i-sverige-sou-201055-del-2-av-2 (33 s)

Sjögren, David, "Att göra upp med det förflutna. Sanningskommissioner, officiella ursäkter och vitböcker i ett svenskt och internationellt perspektiv" i Daniel Lindmark och Olle Sundström (red) De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi, Bd 1, Skellefteå: Artos och Norma förlag, 2016, (30 s)

Sköld, Johanna & Sandin, Bengt, "Att delta eller att stå bredvid: Upprättelseprocesser och historikerns risker och möjligheter" i Historisk tidskrift, 2016:3, (28 s)

Sturken, Marita, "The Wall, the Screen, and the Image: The Vietnam Veterans Memorial", i Representations, 1991:35, (25 s)

Thydén, Mattias, "Historikern som utredare" i Historisk tidskrift, 2016:3, (12 s)

Tyrberg, Karl-Johan "Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna. Initiativ och insatser 1990-2012" i Daniel Lindmark och Olle Sundström (red) De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi, Bd 1, Skellefteå: Artos och Norma förlag, 2016. (36 s)

Antal sidor: 565.

Ytterligare texter/källtexter kan tillkomma.