Litteratur

Svenska A, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-20
Beslutad av: Program- och ÀmnesrÄd för svenska

Svenska idag

Ett urval aktuella sprĂ„kspalter (frĂ„n exempelvis Svenska Dagbladet, Uppsala Nya Tidning, SprĂ„ktidningen m.fl.) samt ett urval radio- eller teveinslag som tar upp aktuella sprĂ„kfrĂ„gor (frĂ„n exempelvis UR och SR). VĂ€ljs ut av undervisande lĂ€rare. (Sidantal: cirka 10 s. text och cirka 1 timme radio- eller teveprogram). 

Skriva, teori och praktik

Dysthe, Olga, Hertzberg, FrĂžydis & Hoel, Torlaug LĂžkensgard (2011). Skriva för att lĂ€ra: skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur, kapitel 1–8, 9, 10 (ca 190 s.) 

Forsberg, Jenny (2017). 4 uppl. Tydliga texter.  Stockholm: Norstedts. (144 s.) 

Hoel, Torlaug LĂžkensgard (2003). Ord pĂ„ vandring: Elever i samtal om texter. I: Dysthe, Olga (red.) Dialog, samspel och lĂ€rande. Lund: Studentlitteratur, ss. 273–293 (20 s.) (TillgĂ€nglig via Studiewebben) 

Hoel, Torlaug LĂžkensgard (2008). Skriva pĂ„ universitet och högskolor. Lund: Studentlitteratur (246 s.) 

Holmberg, Per (2010). Text, sprĂ„k och lĂ€rande. Introduktion till genrepedagogik. I: Olofsson, Mikael (red.) Symposium 2009. Genrer och funktionellt sprĂ„k i teori och praktik. Stockholm: Stockholms universitets förlag, ss. 13–27 (14 s.) 

Ivanić, Roz (2004). Discourses of writing and learning to write. Language and Education 18:3, ss. 220–245 (26 s.). 

Kjeldsen, Jens E. (2006). Tilbakemelding pĂ„ tekst. I: Dysthe & Samara (red.), Forskiningveiledning pĂ„ master- og doktorgradsnivĂ„. Oslo: Abstrakt forlag, ss. 162–182 (20 s.) (TillgĂ€nglig via Studiewebben) 

Lillis, Theresa (2010). New Voices in Academia? The regulative Nature of academic writing conventions. Language and education, 11(3) (ca 15 s.) (TillgĂ€nglig via lĂ€roplattformen) 

Linton, Magnus (2019). Text & stil: om konsten att berĂ€tta med vetenskap. Stockholm: Natur & Kultur 

Nikolaidou, Zoe (2014). Dominant Workplace Literacies in Vernacular Disguise: Disputable Discourses on the Production Floor. I: Edlund Ann-Catrine, Edlund, Lars-Erik & Haugen, Susanne (red.), Vernacular literacies - past, present and future. UmeĂ„: UmeĂ„ University and Royal Scyttean Society, ss. 39–51 (12 s.) 

Schött, Kristina, HĂ„llsten, Stina, Moberg, Bodil & Strand, Hans (2015). Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber. (185 s.) 

SprĂ„kriktighetsboken. 2. uppl. (2011). Stockholm: Norstedts (LĂ€ses enligt lĂ€rarens anvisning) (ca 35 s.) 

TextvĂ„rd: att lĂ€sa, skriva och bedöma texter. 3. uppl. (2016). Malmö: NE Nationalencyklopedin 

SprĂ„krĂ„dgivningsmaterial enligt undervisande lĂ€rares anvisningar. 

Referenslitteratur

Svenskt sprĂ„kbruk: ordbok Ă¶ver konstruktioner och fraser. Första upplagan (2015). Stockholm: SprĂ„krĂ„det. 

Strömquist, Siv (2007). Skrivprocessen. Lund: Studentlitteratur 

Svenska Akademiens ordlista Ă¶ver svenska sprĂ„ket. Fjortonde upplagan (2015). Stockholm: Svenska Akademien. (Elektronisk resurs) 

Karlsson, Ola (red.) (2017). Svenska skrivregler. 4 uppl. Stockholm: Liber 

Teleman, Ulf, Hellberg, Staffan & Andersson, Erik (2010[1999]). Svenska Akademiens grammatik. 1. uppl. Stockholm: Svenska Akademien, (Elektronisk resurs) 

Antal sidor: ca 910 + referensmaterial

SprĂ„k och samhĂ€lle

Antonsson, Anna (2013). MinoritetssprĂ„k i sociala medier. Stockholm: SprĂ„krĂ„det. (21 s.) (Elektronisk resurs) 

Bijvoet, Ellen & Senter, Karin (2021). - Förortsförankrat tal â€“ ett inifrĂ„n- och ett utifrĂ„nperspektiv  -  SprĂ„k och stil. - 1101-1165. ; NF 31:1, 166-200 (Elektronisk resurs) 

Boyd, Sally & Ericsson, Stina (2015). Sociolingvistik i praktiken. Lund: Studentlitteratur, kapitel 1–3. (63 s.). 

Kahlin, Linda & Tykesson, Ingela (2012). Att fĂ„ grepp om samtalskontexten. I: Karlsson, Anna-Malin, Landqvist, Mats & Rehnberg, Hanna Sofia (red.) Med sprĂ„ket som arbetsredskap: Sju studier av kommunikation i vĂ„rden. Huddinge: Södertörns högskola, ss. 91–104 (13 s.) (Elektronisk resurs) 

Karlsson, Susanna (2017). SprĂ„kpolitik vid svenska universitet och högskolor. Stockholm: SprĂ„krĂ„det, (50 s.) (Elektronisk resurs) 

Nilsson, Jenny & Norrby, Catrin (2017). Hej hej, hemskt mycket hej 2.0. [Elektronisk resurs]. Svenskans beskrivning 35. 1 229–242. (13 s.) (Elektronisk resurs) 

Nordberg, Bengt (2016). Talackommodation, sprĂ„kstruktur och sprĂ„kförĂ€ndring. SprĂ„k & Stil, 26, ss. 5–37. (32 s.) (Elektronisk resurs) 

Norrby, Catrin & HĂ„kansson, Gisela (2015). Introduktion till sociolingvistik. Lund: Studentlitteratur. (340 s.) 

Ohlsson, Maria (2013). SprĂ„k och genus. I Sundgren, Eva (red.), Sociolingvistik. Stockholm: Liber (40 s.) 

SkĂ€rlund, Sanna (2016). Blir en det nya hen? Om den ny(gamla) anvĂ€ndningen av en som generiskt pronomen. Svenskans beskrivning 34. Lund: Lunds universitet, ss. 413–425. (12 s.) (Elektronisk resurs) 

Stroh-Wollin, Ulla (2010). Fula ord - eller? En enkĂ€t om attityder till svordomar och andra fula ord. SoLiD nr 20 (FUMS Rapport nr 230). Uppsala: Uppsala universitet. (26 s.) (Elektronisk resurs) 

Svenska akademiens ordlista Ă¶ver svenska sprĂ„ket. Fjortonde upplagan (2015). Stockholm: Svenska Akademien, (s. V-XXXVI) (32 s.) (Elektronisk resurs) 

Karlsson, Ola (red.) (2017). Svenska skrivregler. 4 uppl. Stockholm: Liber (308 s.) 

Tandefelt, Marika. (red.) (2015) GruppsprĂ„k, samsprĂ„k, tvĂ„ sprĂ„k. Svenskan i Finland â€“ i dag och i gĂ„r 1:2. Helsingfors: Svenska litteratursĂ€llskapet i Finland. (LĂ€ses enligt lĂ€rarens anvisningar, ca 40 s.) (Elektronisk resurs) 

TvĂ„ vetenskapliga artiklar utifrĂ„n lĂ€rarnas urval. 

Antal sidor: ca 1000 + referensmaterial 

Referenslitteratur

MalmgĂ„rd, Sofia & Schmidt, Morena Azbel (2019). Sveriges sprĂ„kflora: handbok för flersprĂ„kigt samhĂ€lle. Första upplagan [Stockholm]: Morfem. 

SprĂ„kets form, funktion och betydelse

Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin (2006). Grammatik med betydelse. Lund: Studentlitteratur, kap. 2–4, 7. (114 s.)  

Hultman, Tor G. (2010). Svenska Akademiens sprĂ„klĂ€ra. Stockholm: Norstedts. (kap. 11, s. 204–221; kap. 18, s. 259–261; kap. 20, s. 278–282 (26 s.) 

Josefsson, Gunlög (2009). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur. (252 s.) 

Josefsson, Gunlög (2009). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar med facit och kommentarer. Lund: Studentlitteratur. (ca 150 s. lĂ€ses utifrĂ„n studentens egna behov) 

Josefsson, Gunlög & Lundin, Katarina (2018). Nycklar till grammatik. Lund: Studentlitteratur. (ca 100 s. lĂ€ses enligt lĂ€rarens anvisningar). 

Karlsson, Anna-Malin (2009). Grammatiska metaforer â€“ sprĂ„kets sĂ€tt att hjĂ€lpa oss att utveckla kunskap. I: Olofsson, Mikael (red.) Genrer och funktionellt sprĂ„k i teori och praktik. Stockholm: Stockholms universitets förlag, ss. 143–154, (11 s.) (TillgĂ€nglig via Studiewebben) 

Lövestam, Sara (2014). Grejen med verb. Stockholm: Piratförlaget. (ca 100 s. lĂ€ses) 

Teleman, Ulf, Hellberg, Staffan & Andersson, Erik (2010[1999]). Svenska Akademiens grammatik. 1. uppl. Stockholm: Svenska akademien, Volym 1, ss. 20–25 (6 s.) (Elektronisk resurs) 

En sprĂ„kvetenskaplig artikel lĂ€ses (vilken bestĂ€ms av lĂ€raren) (ca 15 s.) 

Referenslitteratur

Hultman, Tor (2010). Svenska Akademiens sprĂ„klĂ€ra. Stockholm: Norstedts. 

Karlsson, Ola (red.) (2017). Svenska skrivregler. 4 uppl. Stockholm: Liber. 

Svenska Akademiens ordlista Ă¶ver svenska sprĂ„ket. Fjortonde upplagan (2015). Stockholm: Svenska Akademien. (Elektronisk resurs) 

Antal sidor: ca 700 + referensmaterial 

Texter och samtal

Samtalsdelen

AdelswĂ€rd, Viveka (1995): Institutionella samtal â€“ struktur, moral och rationalitet. I: FolkmĂ„lsstudier, 36. Helsingfors: Institutionen för nordiska sprĂ„k och nordisk litteratur. s. 109–137. (TillgĂ€nglig online: https://www.fnf.fi/Site/Data/822/Files/Adelsward_fms36.pdf ) 

Jakobsen, L., Nahnfeldt, C., Nyroos, L., Olin-Scheller, C. & E. Sandlund (2010). Medarbetarsamtal som arena för att befĂ€sta normer kring medarbetarskap. Arbetsmarknad & Arbetsliv 16 (3), 39–54. TillgĂ€nglig online: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:435610/FULLTEXT01.pdf 

Milles, Karin (2015). Interaktion. I: Boyd, Sally & Ericsson, Stina (red.) Sociolingvistik i praktiken. Lund: Studentlitteratur. s. 177–193. 

Norrby, Catrin (2014): Samtalsanalys. Lund: Studentlitteratur. LĂ€ses enligt lĂ€rarens anvisning.

Textdelen

Englund, Boel & Ledin, Per (red.) Teoretiska perspektiv pĂ„ sakprosa. Malmö: Studentlitteratur, s. 35–59, 61–89, 91–122, vilka utgörs av följande kapitel: 

Englund, Boel, Ledin, Per & Svensson, Jan (2003): Sakprosa â€“ vad Ă€r det? I: Englund, Boel & Ledin, Per (red.), Teoretiska perspektiv pĂ„ sakprosa. Malmö: Studentlitteratur. s. 35–59. 

Englund, Boel & Svensson, Jan (2003): Sakprosa och samhĂ€lle. I: Englund, Boel & Ledin, Per (red.) Teoretiska perspektiv pĂ„ sakprosa. Malmö: Studentlitteratur. s. 61–89. 

Ledin, Per & Selander, Staffan (2003): Institution, text och genre. I: Englund, Boel & Ledin, Per (red.), Teoretiska perspektiv pĂ„ sakprosa. Malmö: Studentlitteratur. s. 91–122. 

Ledin, Per & Hellspong, Lennart (1997): VĂ€gar genom texten. Handbok I brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur (ca 50 sidor lĂ€ses enligt lĂ€rarens anvisningar) 

Helgesson, Karin (2011): Textbindning. Vad Ă€r det och hur fungerar det? Göteborg: Institutionen för svenska sprĂ„ket. (Finns tillgĂ€nglig pĂ„ Studiewebben) 

Helgesson, Karin (2017): Sortera smart? Legitimering i kommunala informationsmaterial om sopsortering. I: Helgesson, Karin & Landqvist, Hans & Lyngfelt, Anna & Nord, Andreas & Wengelin, Åsa (red.) Text och kontext: Perspektiv pĂ„ textanalys. Malmö: Gleerups Utbildning. s. 111–126. 

Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin (2006/2019). Grammatik med betydelse. Lund: Studentlitteratur. (LĂ€ses enligt lĂ€rarens anvisningar) 

Lind Palicki, Lena (2015): Diskursanalys. I: Boyd, Sally & Ericsson, Stina (red.) Sociolingvistik i praktiken. Lund: Studentlitteratur. s. 195–113. 

Nord, Andreas (2013) SvĂ„rförklarlig likhet? Om kontextförstĂ„else och journalistiska textdrag i reklamtexter. I: HĂ„llsten, Stina & Rehnberg, Hanna Sofia & Wojahn, Daniel (red.) Text, kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik. Huddinge: Södertörns högskola. s. 33–51.