Litteratur

Utbildningsvetenskap 1 för förskoleklass och årskurs 1-3, 10.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-17
Beslutad av: Programrådet för Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot förskoleklass och årskurs 1-3

Obligatorisk kurslitteratur:

Ahrne, G. & Roman, C. & Franzén, M. (2008 el senare). Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. 4e upplagan. Göteborg: Korpen, s. 49-110 (61 s.)

Arvastson, G. & Ehn, B. (2007). Kulturnavigering i skolan. Malmö: Gleerups, s. 7-100 (93 s.)

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: UNICEF Sverige Elektronisk resurs: http://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/barnkonventionen-i-sin-helhet.pdf (65 s.)

Blum-Ross, A. & Livingstone, S. (2016). From Youth Voice to Young Entrepreneurs: The Individualization of Digital Media and Learning. Journal of digital and media literacy (JoDML), 5:1. s. 1-14 (14 s.)

Blomström, V. & Wennerberg, J. (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur. Kap 1-5 exkl övningsuppgifterna (112 s.)

Boberg, K. & Högberg, A. (2014). Estetiska lärprocesser i skola och lärarutbildning i Anders Burman (red ) Konst och lärande - Essäer om estetiska lärprocesser. Flemingsberg: Södertörns högskola, s. 75-92 (17 s.)

Bohlin, H. (2018), Medborgerlig bildning. Om varför man studerar på högskola. Lund: Studentlitteratur. Kap. 1, 3 och 4. (ca 75 s.)

Breiter, A. (2014). Schools as Mediatized Worlds from a Cross-cultural Perspective. I Hepp, A. & Krotz, F. Mediatized worlds: culture and society in a media age, Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 288-303 (15 s).

Dahlstedt, M. & Olsson, M. (2019) Utbildning, demokrati och medborgarskap. Malmö: Gleerups. (160 s.)

Forsman, M./Statens medieråd (2014). MIK i Sverige. En kartläggning av aktörer. Elektronisk resurs: http://statensmedierad.se/download/18.6e2654261506810579b2ec6a/1452243731603/MIK-kartlaggning-Sverige-2014.pdf, s- 1-13 (13 s.)

Hill, H. (2020) Perspektiv på interkulturalitet. Södertörn studies in education 3. Huddinge: Södertörns högskola. Elektronisk resurs: http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1390699/FULLTEXT02.pdf. (154 s.)

Lärares yrkesetiska principer (2015). Lärarnas riksförbund. Elektronisk resurs: http://www.lr.se/utvecklasiyrket/yrkesetik/lararesyrkesetiskaprinciper.4.3cb716391262c05111b8000100.html (3 s.)

SFS nr: 2010:800 Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Elektronisk resurs: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800 (ca 100 s)

Skolinspektionen (2012) Skolornas arbete med demokrati och värdegrund, Rapport 2012:9. Stockholm: Skolinspektionen. Elektronisk resurs: https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2012/demokrati/kvalgr-demokrati-slutrapport.pdf (48 s)

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Senast reviderad upplaga. Stockholm: Skolverket.

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet S. 5-21 (16 s.)

Wahlström, N. (2016). Läroplansteori och didaktik. 2a upplagan. Malmö: Gleerups. S. 11-98 + 131-156 (112 s.)

 

Plus en skönlitterär bok. Välj en av följande:

Erba, A. (2016) Blodsbunden. Stockholm: Bonnier pocket. (537 s.)

Fogelström, P. A. (1972) Upptäckarna. Stockholm: Bonniers. (314 s.)

Gardell J. (2012) En komikers uppväxt. Stockholm: Norstedts pocket. (240 s)

Linderborg, Å. (2008) Mig äger ingen. Stockholm: Atlas förlag. (293 s.)

 

Totalt antal sidor: 857 s., exkl styrdokument (185 s.) och skönlitteratur (ca 300 s.)

 

Ytterligare cirka 100 sidor kan tillkomma.

 

Referenslitteratur:

Goldstein-Kyaga, K., Borgström, M. & Hübinette, T. (2012), Den interkulturella blicken i pedagogik: inte bara goda föresatser. Huddinge: Södertörns högskola, (182 s.)

Lärarens handbok - läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention (2014 el. senare). Lund: Studentlitteratur. (340 s.)

Svenska skrivregler (2017). 4e upplagan. Stockholm: Liber. (264 s.)