Litteratur

Utbildningsvetenskap 1, grundskolans årskurs 4-6, 10.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-12
Beslutad av: Programrådet för grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6

Litteraturlista HT21

(Obs! Två delkursmoment i kursen, läses under separata perioder)

Period 1 + 3

Startdatum: (35) 2021-08-30

Slutdatum: (v.48) 2021-12-02

Antal studenter: ca 60

Ansvarig utbildningsadministratör: Felicia Fernelius        

Totalt antal sidor: 965-1 255 s. (1 927-2 217 s. inkl.referenslitteratur)

 

Delkurs Moment 1, 1001, Lärandeuppdraget och kunskapens former A, 7,5 hp

Period 1, vecka 35–39


Startdatum: (v.35) 2021-08-30                           MARKERA: Förändrad / Oförändrad

Slutdatum: (v.39) 2021-09-29

Delkursansvarig lärare: David Gunnarsson

 

Delkurs Moment 2, 1002, Lärandeuppdraget och kunskapens former B, 3,0 hp

Period 3, vecka 48

 

Startdatum:(v.48) 2020-11-29                            MARKERA: Förändrad / Oförändrad

Slutdatum: (v.48) 2020-12-02

Delkursansvarig lärare: David Gunnarsson

 

Obligatorisk kurslitteratur:

Ahrne, G. & Roman, C. & Franzén, M. (2013). Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. 4e upplagan. Göteborg: Korpen, s. 49-110 (61 s.)

Arvastson, G. & Ehn, B. (2007). Kulturnavigering i skolan. Malmö: Gleerups, s. 7-100 (93 s.)

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: UNICEF Sverige. [Elektronisk resurs] (65 s.)

Blomström, V. & Wennerberg, J. (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. (202 s.)

Blum-Ross, A. & Livingstone, S. (2016). From Youth Voice to Young Entrepreneurs: The Individualization of Digital Media and Learning. Journal of digital and media literacy (JoDML), 5:1 [Elektronisk resurs] s. 1-14 (14 s.)

Boberg, K. & Högberg, A. (2014). Estetiska lärprocesser i skola och lärarutbildning i Anders Burman (red ) Konst och lärande - Essäer om estetiska lärprocesser. Flemingsberg: Södertörns högskola, s. 75-92 (17 s.) [Elektronisk resurs]

Bohlin, H. (2018). Medborgerlig bildning: om varför man studerar på högskola. Lund: Studentlitteratur, s. 11-26, 59-124 (81 s.)

Breiter, A. (2014). Schools as Mediatized Worlds from a Cross-cultural Perspective. I: Hepp, A. & Krotz, F.. Mediatized worlds : culture and society in a media age, Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 288-303 (15 s). [Elektronisk resurs]

Dahlstedt, M. & Olson, M. (2019). Utbildning, demokrati, medborgarskap. Andra upplagan Malmö: Gleerups (160 s)

Forsman, M. / Statens medieråd (2014). MIK i Sverige. En kartläggning av aktörer

Hill, H. (red.) (2020). Perspektiv på interkulturalitet. Huddinge: Södertörns högskola (154 s.) [Elektronisk resurs]

Lärares yrkesetiska principer (2015). Lärarnas riksförbund. [Elektronisk resurs]

SFS nr: 2010:800 Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. [Elektronisk resurs]

Skolinspektionen (2012). Skolornas arbete med demokrati och värdegrund, Rapport 2012:9. Stockholm: Skolinspektionen. [Elektronisk resurs]

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017. (4. uppl.) Stockholm: Skolverket. [Elektronisk resurs]

Wahlström, N. (2016). Läroplansteori och didaktik. 2a upplagan. Malmö: Gleerups, s. 11-98 + 131-156 (112 s.)


Plus en skönlitterär bok. Välj en av följande:

Erba, A. (2016). Blodsbunden. Stockholm: Bonnier pocket. (537 s.)

Fogelström, P. A. (1972). Upptäckarna. Stockholm: Bonnier (Eller annan utgåva.) (314 s.)

Gardell, J. (2000). En komikers uppväxt. Stockholm: Pan (Eller annan utgåva.) (247 s.)

Linderborg, Å. (2007). Mig äger ingen. Stockholm: Atlas. (293 s.)


Referenslitteratur:

Lärarens handbok - läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention (2014 el. senare). Lund: Studentlitteratur. (340 s.)

Svenska skrivregler. (2017). 4e upplagan. Stockholm: Liber. (264 s.)