Litteratur

UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former, 10.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-11
Beslutad av: Programr√•d, Ämnesl√§rarprogrammet och KPU

Obligatorisk litteratur:

Aspelin, Jonas & Persson, Sven. 2008. Lärares professionella/personliga utveckling. I: Educare 1. (24 sidor).

Bergendal, Gunnar. (2003). Lärarens kallelse. I: Ansvarig handling. Santéus förlag. s. 129-139. (10 sidor).

Bergh, Andreas & Arneback, Emma. (2016). Hur villkorar juridifieringen lärarprofessionens arbete med skolans kunskaper och värden? I: Utbildning & Demokrati, Tema: Juridifieringen av skolan, vol 25, nr 1, 11-31. (Valda delar, ca. 20 sidor)

Bohlin, Henrik (2018). Medborglig bildning: om varför man studerar på högskola. Lund: Studentlitteratur. (Valda delar)

Clarke, David & Hollingworth, Hillary.(2002). Elaborating a model of teacher professional growth. I: Teaching and Teacher Education, 18(8), s. 947-967. (20 sidor).

Dahlstedt, Magnus & Olson, Maria. (2013). Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups. (140 sidor)

Englund, Tomas. (2018). Är demokratin hotad? Om privata intressen och skolans omvandling. I: Utbildning och Demokrati, vol. 27(1). s. 115-135. (20 sidor).

Gustavsson, Bernt. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Skolverket. (125 sidor). Elektronisk resurs.

Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes. (2011). Utbildningshistoria: en introduktion, 1. uppl. : Lund: Studentlitteratur. (kap 3-8, 20-22 och 28, ca 200 sidor)

Lorentz, Hans (2013). Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola. Lund: Studentlitteratur, s. 43-178 (135 sidor)

Nihlfors, Elisabet. (2012). Lärarens dubbla uppdrag: enligt den nya skollagen. Stockholm: Natur & Kultur. (Inledning, kap. 1 - 4 och 8, ca 85 sidor).

Player-Koro, Cathrine, Bergviken Rensfeldt, Annika & Selwyn, Neil. (2018) Selling tech to teachers: education trade shows as policy events, Journal of Education Policy, 33:5,682-703. (21 sidor).

Sj√∂d√©n, Bj√∂rn. (2018). Fr√•n l√§rob√∂cker till digitala l√§romedel. Ur: Digitalt, Svenskl√§rarf√∂reningens √•rstidskrift 2018. (12 sidor)

Skolverket (2017). Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå - Ett kommentarmaterial för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt komvux och särvux på gymnasial nivå. (17 s)

Wahlström, Ninni (2016). Läroplansteori och didaktik. 2a upplagan. Malmö: Gleerups. s. 11-98 (87 sidor)

Öberg, Lisa. (2011). "Det bildande seminariet" i red. Anders Burman, V√•ga veta! Om bildningens m√∂jligheter i massutbildningens tidevarv, S√∂dert√∂rns Studies in Higher Education (24 sidor). Elektronisk resurs.

Övrigt:

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. (Valda delar) Elektronisk resurs.

Lärarutbildningens interkulturella profil: http://www.sh.se/p3/ext/res.nsf/vRes/livsvetenskaper_1310036141375_interkulturell_profil_170331_pdf/$File/Interkulturell_profil_170331.pdf

Lärarutbildningens bildningsprofil: http://www.sh.se/p3/ext/res.nsf/vRes/livsvetenskaper_1310036141375_fribildning_pdf/$File/fribildning.pdf

Film: Från lydnad till ansvar (2011)

Filmer: UR Skola L√§rlabbet: S√§song 2, avsnitt 6 ‚ÄĚDigitalisering och demokrati‚ÄĚ och avsnitt 10 ‚ÄĚDigital didaktik‚ÄĚ

Selwyn, Neil. (2017). Digital Technologi and Education. Ten Things to Talk About. Inspelad föreläsning. Elektronisk resurs.

Westover, Tara. (2020). Allt jag fått lära mig. Stockholm: Natur & Kultur förlag. (395 sidor).

Öhrn, Elisabeth. (2018). Utbildning i storstaden och p√• landsbygden. Inspelad f√∂rel√§sning. Elektronisk resurs.U Utbildning p√• landsbygden och i storstaden √• landsbygden och i storstaden

Totalt ca 1450 sidor

Övrig litteratur kan tillkomma (ca 100 sidor)

Referenslitteratur:

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (202 sidor).

Eriksson, Martin G. (2017). Referera reflekterande. Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. (Valda delar, ca 100 sidor)

Lärarens handbok - läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention (2014 el. senare). Lund: Studentlitteratur. (340 sidor)

Svenska skrivregler (2017). 4e upplagan. Stockholm: Liber. (264 sidor)