Litteratur

Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2020
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2019-11-28
Beslutad av: Ordförandebeslut Fristående kurser

Obligatorisk litteratur:

Björklund, Lars-Erik (2008). Från Novis till Expert; Förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Norrköping (finns som pdf) :www.synvillan.net/Lasse/_AVH_LEB080417_TOTAL_A5.pdf

Dreyfus, Hubert & Dreyfus Stuart (2015). Fem steg från nybörjare till expert. I: Hjertström Lappalainen, Jonna (red) Klassiska texter om praktisk kunskap. Södertörn studies in practical knowledge 7. Huddinge (s. 303-333).

Emsheimer, Peter & Göhl, Inger (2014). Handledning i lärarutbildning, Studentlitteratur, Lund (181s.).

Granath, Charlotta (2017). Demokratiuppdraget i skolan. Metodhandbok med undervisningsexempel. Sanoma utbildning.

Irisdotter Aldemyr, Sara (2017). Läraren och yrkesetiken. Principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag. Studentlitteratur.

Lorentz, Hans & Bergstedt, Bosse (2016). Interkulturella perspektiv; Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer, Studentlitteratur, Lund (95 s.) Ny helt omarbetat version

Sahlén, Patric. (2013). Södertörns högskolas föreläsningar om professionsutvecklingsmatrisen. (Går att se på under nedanstående internetadresser:

√Ėvergripande presentation och bakgrund, 15 min:
http://bibl.sh.se/distans/patric_sahlen_att_bli_larare/patric_sahlen_att_bli_larare.mp4

Didaktik, ca 7 min:
http://bibl.sh.se/distans/patric_sahlen_didaktik/patric_sahlen_didaktik.mp4

Ledarskap, ca 7 min:
http://bibl.sh.se/distans/patric_sahlen_ledarskap/patric_sahlen_ledarskap.mp4

Analys och reflektionsförmåga, ca 7 min:
http://bibl.sh.se/distans/patric_sahlen_analys_och_reflektion/patric_sahlen_analys_och_reflektion

Sveaneus, Fredrik (2009). Vad är praktisk kunskap? En inledning till ämnet och boken. I: Bornemark, Jonna & Sveaneus, Fredrik Vad är praktisk kunskap? Södertörnstudies in practical knowledge 1. Huddinge.

Södertörns högskolas interkulturalitetsprofil: http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_amnet_1302006153073#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=vara_profiler_1301567991047

VFU-broschyrerna för Södertörns högskola


Det kan tillkomma någon kortare artikel om bedömning samt samtalsmetod.

Referenslitteratur:

Bakhtiari, Marjaneh (2005). Kalla det vad fan du vill, Acedo (298s.).

Bergman, Susanne & Blomqvist, Camilla (2004). Uppskattande samtalskonst. Studentlitteratur.

Henriksen, Jan Olaf & Vetlesen, Arne Johan (2013). Etik i arbete med människor, Studentlitteratur, Lund (106 s.).

Mollberg Hedquist, Gun (2006). Samtal för förståelse. Stockholm: Högskoleförlaget vid lärarhögskolan. (Finns som pdf).