Litteratur

Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-21
Beslutad av: Biträdande akademisk ledare vid Lärarutbildningen, dnr: 4196-2.1.1-2023

Obligatorisk kurslitteratur:


Bj√∂rklund, Lars-Erik (2008). Fr√•n Novis till Expert; F√∂rtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning. Link√∂pings universitet, Institutionen f√∂r samh√§lls- och v√§lf√§rdsstudier, Norrk√∂ping (finns som pdf): www.synvillan.net/Lasse/_AVH_LEB080417_TOTAL_A5.pdf (s.23‚Äď42, s.45‚Äď58, s.95‚Äď129).


Dreyfus, Hubert & Dreyfus Stuart (2015). Fem steg fr√•n nyb√∂rjare till expert. I: Hjertstr√∂m Lappalainen, Jonna (red) Klassiska texter om praktisk kunskap. S√∂dert√∂rn studies in practical knowledge 7. Huddinge (s. 303‚Äď333).


Emsheimer, Peter & Göhl, Inger (2014). Handledning i lärarutbildning, Studentlitteratur, Lund (181s.).


Granath, Charlotta, Hahn, Emelie (2021) V√§rlden i klassrummet ‚Äď fr√•n det lokala till det globala Sanoma Utbildning (120 s)

 

Hill, Helena. (2020). Perspektiv på interkulturalitet (Södertörn Studies in Education). (finns som pdf)

 

Irisdotter Aldemyr, Sara (2017). Läraren och yrkesetiken. Principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag. Studentlitteratur (193s.).


Sveaneus, Fredrik (2009). Vad är praktisk kunskap? En inledning till ämnet och boken. I: Bornemark, Jonna & Sveaneus, Fredrik Vad är praktisk kunskap? Södertörnstudies in practical knowledge 1. Huddinge (34s.).

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:409606/FULLTEXT01.pdf

 

Selander, Ulla-Britt, & Selander, Staffan. (senaste upplagan.). Professionell handledning. Lund: Studentlitteratur, (82 s).

 

Övriga texter kan tillkomma.

 Övrigt obligatoriskt material:

 

Sahlén, Patric. (2013). Södertörns högskolas föreläsningar om professionsutvecklingsmatrisen. (Går att se på under nedanstående internetadresser:

 

Övergripande presentation och bakgrund, 15 min:

http://bibl.sh.se/distans/patric_sahlen_att_bli_larare/patric_sahlen_att_bli_larare.mp4

 

Didaktik, ca 7 min:

https://bibl.sh.se/distans/patric_sahlen_didaktik/patric_sahlen_didaktik.mp4Ledarskap, ca 7 min:

http://bibl.sh.se/distans/patric_sahlen_ledarskap/patric_sahlen_ledarskap.mp4Analys och reflektionsförmåga, ca 7 min:

http://bibl.sh.se/distans/patric_sahlen_analys_och_reflektion/patric_sahlen_analys_och_reflektion.mp4Södertörns högskolas interkulturella profil:

https://www.sh.se/institutioner--amnen/lararutbildningen/profiler-och-undervisningsformer/interkulturella-profilen?query=interkulturalitet


Södertörns högskolas matris för professionsutveckling

https://www.sh.se/institutioner--amnen/lararutbildningen/vfu/professionsutvecklingsmatrisen?query=Professionsutvecklingsmatrisen


VFU-information för Södertörns högskola - www.sh.se/VFU
Referenslitteratur:


Bakhtiari, M. (2005). Kalla det vad fan du vill. Stockholm: Ordfront. (298s.).


Bergman, Susanne & Blomqvist, Camilla (2004). Uppskattande samtalskonst. Lund: Studentlitteratur (130s.).


Henriksen, Jan Olaf & Vetlesen, Arne Johan (2013). Etik i arbete med människor, Lund: Studentlitteratur (106 s.).


Mollberg Hedquist, Gun (2006). Samtal för förståelse. Stockholm: Högskoleförlaget vid lärarhögskolan. (Finns som pdf) (198s.).