Litteratur

Verksamhetsförlagd utbildning I, för blivande ämneslärare i gymnasieskolan, 4.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-11
Beslutad av: Programråd, Ämneslärarprogrammet

Obligatorisk kurslitteratur:

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 (281 s.), läses kursivt

Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, Lgy11 (204 s.), läses kursivt

Södertörns högskolas professionsutvecklingsmatris

Insulander, Eva & Selander, Staffan (2018). Att bli lärare. Stockholm: Liber (342 sidor)

Häri:

  • Kapitel 1: Geijer, Lena, "På väg in i yrket", s. 24-27.
  • Kapitel 2: Samuelsson, Marcus, "Att bli och uppfattas som ledare i klassrummet", s. 28-31.
  • Insulander, Eva & Staffan Selander, "Om att bli professionell - och att ingå i en profession", s. 192-193.
  • Kapitel 29: Wahlström, Ninni, "Läroplaner", s. 195-199.


Totalt 15 sidor.