Litteratur

Verksamhetsförlagd utbildning I, för Kompletterande pedagogisk utbildning i gymnasieskolan, 4.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-11
Beslutad av: Programråd, Ämneslärarprogrammet och KPU

Obligatorisk litteratur:

Insulander, Eva & Selander, Staffan (2018). Att bli lärare. Stockholm: Liber (342 sidor)

Häri:

  • Kapitel 1: Geijer, Lena, "På väg in i yrket", s. 24-27.
  • Kapitel 2: Samuelsson, Marcus, "Att bli och uppfattas som ledare i klassrummet", s. 28-31.
  • Insulander, Eva & Staffan Selander, "Om att bli professionell - och att ingå i en profession", s. 192-193.
  • Kapitel 29: Wahlström, Ninni, "Läroplaner", s. 195-199.


Totalt 15 sidor.

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 (281 s.)

Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, Lgy11 (204 s.)

Södertörns högskolas professionsutvecklingsmatris