Litteratur

Verksamhetsförlagd utbildning 1 för grundskolans årskurs 4-6, 4.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-12
Beslutad av: Programrådet för Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 4–6

Obligatorisk kurslitteratur:

Erdis, Mare (2012). Juridik för pedagoger. 5. uppl. [sic] Lund: Studentlitteratur (176 s.)

Insulander, Eva & Selander, Staffan (red.) (2018). Att bli lärare. Första upplagan Stockholm: Liber. (s. 20-22, 24-26, 28-30, 130-131, 192-193, 194-198, 205-207, 209-211, 220-223).

Södertörns högskola. (2015). Från nybörjare till professionell. VFU för lärarstudenter på Södertörns högskola. Flemingsberg: Södertörns högskola. (Går att hämta som PDF från Lärarutbildningens hemsida.) Elektronisk resurs. (3 s.)

Totalt antal sidor: 200 sidor


Referenslitteratur:

Lundgren, Ulf P. (red.). (2011). Lärarens handbok. Lund: Studentlitteratur. (240 s.)

Sahlén, P. (2013). Södertörns högskolas föreläsning: Från nybörjare till professionell - En presentation av Södertörns högskolas professionsutvecklingsmatris för lärare. Går att se på under nedanstående internetadresser:

Övergripande presentation och bakgrund, 15 min: http://bibl.sh.se/distans/patric_sahlen_att_bli_larare/patric_sahlen_att_bli_larare.mp4

Didaktik, ca 7 min: http://bibl.sh.se/distans/patric_sahlen_didaktik/patric_sahlen_didaktik.mp4

Ledarskap, ca 7 min: http://bibl.sh.se/distans/patric_sahlen_ledarskap/patric_sahlen_ledarskap.mp4

Analys och reflektionsförmåga, ca 7 min: http://bibl.sh.se/distans/patric_sahlen_analys_och_reflektion/patric_sahlen_analys_och_reflektion.mp4


Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017. (4. uppl.) Stockholm: Skolverket. [Elektronisk resurs]