Litteratur

Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 25.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-11
Beslutad av: Programråd, Ämneslärarprogrammet

Delkurs: Läraruppdraget och kunskapens former 10,5 hp

Obligatorisk kurslitteratur: 

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (202 sidor).

Bohlin, Henrik (2018). Medborglig bildning: om varför man studerar på högskola. Lund: Studentlitteratur. (Valda delar)

Dahstedt, Magnus & Olson, Maria. (2013). Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups. (140 sidor)

Edvardsson, Jenny; Godhe, Anna-Lena; Magnusson, Petra (2018) Digitalisering, literacy och multimodalitet. Lund: Studentlitteratur (kap. 2, 15 sidor, på kurswebb)

Groth, Erik. (2015). Perspektiv på skolans utveckling: en tankebok för lärare, skolledare och skolpolitiker, Lund: Studentlitteratur (ca. 90 sidor)

Gustavsson, Bernt. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Skolverket. (125 sidor). (Finns på nätet).

Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes. (2011). Utbildningshistoria: en introduktion, 1. uppl. : Lund: Studentlitteratur. (kap 3-8, 20-22 och 28, ca 200 sidor)

Hill, H., (2020). ’Inledning – Interkulturalitet och undervisning’ i Perspektiv på interkulturalitet, (red.) Helena Hill. Huddinge: Södertörns högskola, s. 11-20.

Langmann, E., (2020). ’Läraryrkets interkulturella dimensioner’ i Perspektiv på interkulturalitet, (red. Helena Hill. Huddinge: Södertörns högskola, s. 21-35.

Microsoft Word - Perspektiv_interkult_DiVA.doc (diva-portal.org)

Svensson, Lennart. (2018). ’Pedagogik på idéhistorisk grund’ i Pedagogik som vetenskap: en inbjudan, Mattias Nilsson Sjöberg (red.). Malmö: Gleerups. (15 sidor, kommer på kurswebb).

Wahlström, Ninni (2016). Läroplansteori och didaktik. 2a upplagan. Malmö: Gleerups. s. 11-98 (87 sidor)

Westover, Tara. (2019). Allt jag fått lära mig. Stockholm: Natur & Kultur.

Wikforss, Åsa, 2017. Alternativa fakta : om kunskapen och dess fiender, Lidingö]: Fri tanke.

Övrigt:

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. (Valda delar) https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2011/laroplan-examensmal-och-gymnasiegemensamma-amnen-for-gymnasieskola-2011

Skolverket (2017). Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå- Ett kommentarmaterial för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt komvux och särvux på gymnasial nivå. Stockholm:

Skolverket (20 sidor).https://www.skolverket.se/getFile?file=3784Barnkonventionen UNICEF Sverigehttps://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#kort-version

Lärarutbildningens interkulturella profil: http://www.sh.se/p3/ext/res.nsf/vRes/livsvetenskaper_1310036141375_interkulturell_profil_170331_pdf/$File/Interkulturell_profil_170331.pdf

Lärarutbildningens bildningsprofil: http://www.sh.se/p3/ext/res.nsf/vRes/livsvetenskaper_1310036141375_fribildning_pdf/$File/fribildning.pdf

Totalt ca 1300 sidor

Övrig litteratur kan tillkomma (ca 100 sidor)

Referenslitteratur:

Lärarens handbok - läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention (2014 el. senare). Lund: Studentlitteratur. (340 sidor)

Svenska skrivregler (2017). 4e upplagan. Stockholm: Liber. (264 sidor)


_____________________________________________________________________


Delkurs: Eleven och lärandet 6 hp

Obligatorisk kurslitteratur: 

Biesta, Gert (2011). God utbildning i mätningens tidevarv. Stockholm: Liber. (Prolog och kapitel 1) (24 s.)

Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders (2009). Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande. 2. [utökade] utg. Stockholm: Natur & kultur (kapitel 4) (28 s.)

Burman, Anders. (2014). Pedagogikens Idéhistoria. Lund: Studentlitteratur. (urval c:a 100 sidor)

Hwang, Philip, Frisén, Ann & Nilsson, Björn (2018). Ungdomar och unga vuxna: utveckling och livsvillkor. Första utgåvan Stockholm: Natur & Kultur (Inledning, Del I och Del II, totalt ca. 180s)

Kroksmark, Tomas (red.) (2011). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur (urval c:a 100 sidor)

Hjertström Lappalainen, Jonna (red.), Klassiska texter om praktisk kunskap, Södertörns högskola, Huddinge, 2015 (urval, ca.100 s.)

Willingham, D.T. (2018). Varför gillar inte elever skolan? (Första upplagan). Stockholm: Natur & Kultur. (250 s.)

 

Övrig litteratur kan tillkomma (ca 100 sidor)

Totalt c:a 750 s.

Övrigt:

Film: "Mellan väggarna" (2009) av François Bégaudeau

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). New York den 20 november 1989. Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1990:20).

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. www.skolverket.se


_____________________________________________________________________


Delkurs: Undervisningens teori och undervisningspraktik 9 hp

Obligatorisk kurslitteratur: 

Burman, Anders (red.) (2014) Konst och lärande. Essäer om estetiska lärprocesser. Stockholm: Elanders. (2 kapitel: A. Burmans inledning och Teater och drama som estetisk lärprocess) ca 30 s. finns digitalt.

Dimenäs, Jörgen (red.). (2016 ). Lära till lärare. Vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber. (Valda delar: kap 1-3, samt 8 och 9, 55s)

Frelin, Anneli (2012). Lyhörda lärare: professionellt relationsbyggande i förskola och skol. Stockholm: Liber. (160 s.)

Hansén, Sven -Eric & Sjöberg, Jan (2017) Att förstå och använda läroplanen  I Sven-Erik Hansén och Liselott Forsman (red.) Allmändidaktik - vetenskap för lärare (s.269-289) Lund: Studentlitteratur.

Herz, Marcus & Johansson, Thomas (2015). Det professionella mötet. Lund: Studentlitteratur. (127 s)

Håkansson, Jan; Sundberg, Daniel. (2012). Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. 1. utg. Stockholm: Natur & Kultur. (Valda delar: Inledning, kap 2,3 och 5, 116 s.)

Knubb-Mannien Gunnel, Wikman, Tom & Hansén Sven-Eric (2017) Utvärdering och bedömning som en del av lärares arbete I Sven-Erik Hansén och Liselott Forsman (red.) Allmändidaktik - vetenskap för lärare (s. 293-300) Lund: Studentlitteratur.

Lappalainen Hjertström, Jonna & Schwarz, Eva (2014). Konsten att lära av erfarenheten. I Anders Burman (red.) Den reflekterade erfarenheten: John Dewey om demokrati, utbildning och tänkande. (s. 99-113). Huddinge: Södertörn Studies in Higher Education. (15 s). Tillgänglig: HYP://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:745733/FULLTEXT01.pdf

Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars-Åke. (2012). Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik. 5. Uppl. Umeå: Fundo. (71 s).

Lahdenperä, Pirjo & Sandström, Margareta (2017). Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning. I Sven-Erik Hansén och Liselott Forsman (red.) Allmändidaktik - vetenskap för lärare, s. 91-111. Lund: Studentlitteratur. (21 s.)

von Oettingen (2018). Allmän didaktik - mellan normativitet och evidens. Lund: Studentlitteratur. (148 s.)

Wahlström, Ninni (2016). Läroplansteori och didaktik. 2a upplagan. Malmö: Gleerups. s. 131-192 + 203-210 (ca 70 s.)

Artiklar:

Claesson, S. (2014), Om varför begreppet undervisning behöver återerövras. Utbildning & Demokrati 23(3), 95-107. (12 s.)

Friesen, Norm & Osguthorpe, Richard (2017). Tact and the pedagogical triangle: The authenticity of teachers in relation. Teaching and Teacher education, vol. 70, s. 255- 264. (10 s.)

Arbetsmaterial:

SFS 2010:800 Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800  

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a659807/1553964056811/pdf2705.pdf (valda delar)

Skolinspektionen (Dnr 2010:1284). Framgång i undervisningen. En sammanstallning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Skolinspektionen. https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/08-om-oss/sammanfattning-forskningsoversikten.pdf (19 s.)

Skolinspektionen (2010). Observationer i granskning av undervisning. https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/04-rad-och-vagledning/vanliga-brister/observationsschema-v-08.pdf (8 s.)

Film: UR. Jakten på det demokratiska klassrummet: Manhattan New School https://urskola.se/Produkter/164727-Jakten-pa-det-demokratiska-klassrummet-Manhattan-New-School

Shira Eve Epstein & Celia Oyler (2008). An inescapable network of mutuality. Building Relationships of Solidarity in a First Grade Classroom, Equity & Excellence in Education,41:4, 405-416

Totalt ca 1143 sidor

Övrig litteratur kan tillkomma (ca 100 sidor)