Litteratur

Utbildningsvetenskap 2, fritidshem, erfarenhetsbaserad, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-20
Beslutad av: Programrådet för Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem

Obligatorisk kurslitteratur:

 

Biesta, Gert (2011). God utbildning i mätningens tidevarv. Stockholm: Liber. (prologen och kapitel 1) (24 sidor)

Burman, Anders (2019). Pedagogikens idéhistoria: uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur. (urval c:a 150 sidor)

Imsen, Gunn (2006). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. 4., rev. uppl. Lund: Studentlitteratur (urval ca 300 sidor)

Kroksmark, Tomas (red.) (2011). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur (urval c:a 150 sidor)

√Ėvrig litteratur kan tillkomma (ca 150 sidor)

√Ėvrigt:

Film: Mellan väggarna (2008) av Laurent Cantet och François Bégaudeau.

Film: UR:skola När barnet blir barn https://urskola.se/Produkter/169449-Nar-barnet-blev-barn-Det-kompetenta-barnet#Om-serien

FN:s konvention om barnets r√§ttigheter (Barnkonventionen). New York den 20 november 1989. Sveriges √∂verenskommelser med fr√§mmande makter (S√Ė 1990:20).

Liedman, Sven-Eric, Utbildningspolitiken går i otakt med dynamisk arbetsmarknad. I KRUT (Kritisk utbildningstidskrift) nr 132, 4/2008, s. 48-54.

Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019. Stockholm: Skolverket.

https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019

Antal sidor (delkurs): ca 800 s