Litteratur

Utbildningsvetenskap 2 för Kompletterande pedagogisk utbildning, gymnasieskolan: Eleven och lärandet, 6 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-11
Beslutad av: Programråd, Ämneslärarprogrammet och KPU

Obligatorisk litteratur:

Anderberg, Tomas (1993). Konsten att argumentera. Nora: Nya Doxa (90 sidor)

Burman, Anders. (2014). Pedagogikens Idéhistoria. Lund: Studentlitteratur. (urval c:a 100 sidor)

Hwang, Philip m.fl. (2018). Ungdomar och unga vuxna: utveckling och livsvillkor. Stockholm: Natur & Kultur. (urval c:a. 150 sidor)

Kroksmark, Tomas (red.) (2011). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur (urval c:a 80 sidor)

Lehtinen, Tuija & Jakobson Lundin, Jenny. (2016). Psykologi för klassrummet. Stockholm: Lärarförlaget. (urval c:a 200 sidor)

Ryan, Richard & Deci, Ed. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development and Well-Being. I: American Psychologist, Vol. 55 N.o 1, s. 68-78. (10 sidor). Elektronisk resurs

Sergis, Sampson & Pelliccione. (2018). Investigating the impact of Flipped Classroom on student learning experiences: A Self-Determination Theory approach. I: Computers in Human Behavior. 78. s. 368-378. (10 sidor). Elektronisk resurs.


Övrig litteratur kan tillkomma (ca 100 sidor)

Övrigt:

Film: "Gosskören" (2004) av Christophe Barratier.

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). New York den 20 november 1989. Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1990:20).

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. www.skolverket.se

C:a 200 sidors text tillkommer till webbinarierna