Litteratur

Utbildningsvetenskap 3 för Kompletterande pedagogisk utbildning, gymnasieskolan: Undervisningens teori och praktik, 9 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-11
Beslutad av: Programr√•d, Ämnesl√§rarprogrammet och KPU

Obligatorisk litteratur:

Bron√§s, Agneta & Runebou, Niclas. (2016). Ämnesdidaktik: en undervisningskonst, 2. uppl. : Lund : Studentlitteratur. (156 s.)

Dimenäs, Jörgen (red.). (2016 ). Lära till lärare. Vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber. (Valda delar: kap 1-3, samt 8-9 55 s.)

Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselott (red.). (2017). Allmändidaktik - vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. (Valda delar: kap 1,2, 4, 5, 9, 13, 14 och 17, 133 s.)

Håkansson, Jan; Sundberg, Daniel. (2012). Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. 1. utg. Stockholm: Natur & Kultur. (Valda delar: Inledning, kap 2,3 och 5, 116 s.)

Lindstr√∂m, Gunnar & Pennlert, Lars-Åke. (2012). Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik. 5. Uppl. Ume√•: Fundo. (71 s).

von Oettingen (2018). Allmän didaktik - mellan normativitet och evidens. Lund: Studentlitteratur. (148 s.)

Wahlström, Ninni (2016). Läroplansteori och didaktik. 2a upplagan. Malmö: Gleerups. s. 131-192 + 203-210 (ca 70 s.)

Wallberg, Helena (2019). Lektionsdesign en handbok. Gothia kompetens. (ca 150s.)


Artiklar:

Biesta, Gert J. J. (2012). Giving Teaching Back to Education: Responding to the Disappearance of the Teacher. Phenomenology & Practice, 6(2): 35-49. (14 s.)

Claesson, S. (2014), Om varför begreppet undervisning behöver återerövras. Utbildning & Demokrati 23(3), 95-107. (12 s.)

Rytzler, Johannes. En plats för uppmärksamhet. Pedagogisk forskning i Sverige, 22 (3-4): 215-232. (17 s.)

Shira Eve Epstein & Celia Oyler (2008) ‚ÄúAn inescapable network of mutuality‚ÄĚ: Building Relationships of Solidarity in a First Grade Classroom, Equity & Excellence in Education,41:4, 405-416


Övrigt:

Sk√∂nlitteratur: McCourt, F. (2005). Magistern. (T. Preis, Trans.). Sweden: Albert Bonniers FoŐąrlag.

SFS 2010:800 Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800  

Skolverket (2011). LaŐąroplan, examensm√•l och gymnasiegemensamma aŐąmnen foŐąr gymnasieskola 2011. www.skolverket.se (Valda delar)

Skolinspektionen (Dnr 2010:1284). Framgång i undervisningen. En sammanstallning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Skolinspektionen. https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/08-om-oss/sammanfattning-forskningsoversikten.pdf (19 s.)

Skolinspektionen (2010). Observationer i granskning av undervisning. https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/04-rad-och-vagledning/vanliga-brister/observationsschema-v-08.pdf (8 s.)

Skolverket (2015 ) Delaktighet f√∂r l√§rande https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev/sok publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3531.pdf?k=3531 alt. artikeln fr√•n l√§rportalen: Elevernas delaktighet i och inflytande √∂ver undervisningen. Eva Alerby och Ulrika Bergmark, Lule√• tekniska universitet [Elektronisk resurs]

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs] (17 s.)

 

Totalt ca 1380 sidor

Övrig litteratur kan tillkomma (ca 100 sidor)

C:a 200 sidors text tillkommer till webbinarierna


Film:

UR. Jakten p√• det demokratiska klassrummet: Manhattan New School https://urskola.se/Produkter/164727-Jakten-pa-det-demokratiska-klassrummet-Manhattan-New-School 

https://www.ur.se/nyalarare/ledarskap-i-klassrummet/

https://www.ur.se/nyalarare/hur-skapar-man-goda-relationer-med-sina-elever/

https://www.ur.se/nyalarare/planera-din-undervisning/

https://www.ur.se/nyalarare/sa-planerar-du-intressanta-lektioner-som-passar-alla/

https://www.ur.se/nyalarare/planering-och-stresshantering-for-larare/