Litteratur

Utbildningsvetenskap 1, fritidshem, arbetsintegrerad, 9 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-12
Beslutad av: ProgramrÄd för fritidshemslÀrarutbildningarna

Obligatorisk kurslitteratur:

Ackesjö, Helena; NordÀnger Ulla-Karin; Lindqvist Per (2016). "Att jag kallar mig sjÀlv för lÀrare i fritidshem uppfattar jag skapar en viss provokation" Om de nya grundlÀrarna med inriktning mot arbete i fritidshem, Educare, (1) ss. 86-109

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt lÀsande och skrivande 1 uppl. Lund: Studentlitteratur.

FNs barnkonvention (kort och lÄng version)

TillgÀnglig: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full

Forsman; Michael (2014). MIK it. I Carlsson Ulla (red.) Medie- och informationskunnighet i Norden. En nyckel till demokrati och yttrandefrihet, (ss. 107-116). Finns att hÀmta pÄ Studiewebben.

Gustavsson, Bernt (2002). Vad Àr kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Skolverket, (125 s).

TillgÀnglig: www.skolverket.se

Haglund, B., Gustafsson Nyckel, J., Lager. K. (red). (2020). Fritidshemmets pedagogik i ny tid. Malmö: Gleerups Förlag (224 s.).

Hansson Stenhammar, Marie-Louise (2020). Fritidshemmets pedagogiska uppdrag: undersökande, estetiska och Àmnesövergripande arbetssÀtt. Stockholm: Natur & Kultur

(ss. 7-61)

Hill, Helena (red.) (2020). Perspektiv pÄ interkulturalitet. Södertörn Studies in Education. Huddinge: Södertörns Högskola (156 s.) Finns att hÀmta pÄ Studiewebben

Jonsson, K. (2018). Socialt lÀrande: arbetet i fritidshemmet. Lic.-avh. VÀsterÄs: MÀlardalens högskola. TillgÀnglig: http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1231356/FULLTEXT03

Lager, Karin (2018). Att undervisa i fritidshem: omsorg, lÀrande och utveckling i en helhet, Educare (2) ss. 51-68. Finns att hÀmta pÄ Studiewebben

LahdenperÀ, Pirjo (2018). Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling. Stockholm: Skolverket (12 s.) Finns att hÀmta pÄ Studiewebben

Levin, Amat (2020). Slumpens barn. Stockholm: Natur och kultur (s. 264)

LĂ€rarutbildningen interkulturella profil

http://www.sh.se/p3/ext/res.nsf/vRes/livsvetenskaper_1310036141375_interkulturell_profil_170331_pdf/$File/Interkulturell_profil_170331.pdf

LĂ€rarutbildningens bildningsprofil

http://www.sh.se/p3/ext/res.nsf/vRes/livsvetenskaper_1310036141375_fribildning_pdf/$File/fribildning.pdf

Noah, Trevor (2019). Frukten av ett brott. Stockholm: Mondial (333 s)

Skolinspektionen (2018). Undervisning i Fritidshemmet. Inom omrÄdena sprÄk och kommunikation samt natur och samhÀlle. (36 s.) Stockholm: Skolinspektionen.

TillgÀnglig:

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2018/fritidshem/fritidshem_rapport_2018.pdf

Finns att hÀmta pÄ Studiewebben

Skolverket (2016). Fritidshemmet - ett kommentarmaterial till lÀroplanens fjÀrde del. (28 s)

TillgÀnglig:

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3720

Skolverket (2011 rev 2019). LÀroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

TillgÀnglig:

https://www.skolverket.se/getFile?file=4206

Skolverket (2014). AllmÀnna rÄd för fritidshem. (65 s)

TillgÀnglig:

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3301

Skolverket (2017). FÄ syn pÄ digitaliseringen pÄ grundskolenivÄ - Ett kommentarmaterial till lÀroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning. Stockholm: Skolverket. Finns att hÀmta pÄ Studiewebben.

Timbuktu Diakité, Jason (2016). En droppe midnatt. Stockholm: Albert Bonnier (309 s.)

Wahlström, Ninni (2016). LÀroplansteori och didaktik. 2:a upplagan. Malmö: Gleerups. s. 11-98 (87 s.)

Referenslitteratur:

LÀrarens handbok - lÀroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention (2014 eller senare). Lund: Studentlitteratur

Svenska skrivregler (2017) 4e upplagan. Stockholm: Liber

Övrigt:

Övrig litteratur kan tillkomma ca 100 sidor

Antal sidor (delkurs): ca 1100