Litteratur

Fritidspedagogiskt område 1, fritidshem, erfarenhetsbaserad, 6 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-20
Beslutad av: Programrådet för Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem

Obligatorisk kurslitteratur:


Aronsson, Karin (2017 andra upplagan). Datorspel och informellt lärande. I: Pihlgren, Ann S. (red). Fritidshemmet. Lund: Studentlitteratur (s.285-302)

Dahl, Roald. (1989). Matilda. Stockholm: Tiden (s.243)

Elliot, Ninni (2009). Röstboken: tal-, röst- och sångövningar. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (135 s.)  

Hill, Helena (red.) (2020). Perspektiv på interkulturalitet. Huddinge: Södertörns högskola (s.55 kapitel 1, 3 och 4)

Kane, Eva (2017 andra upplagan). Den livsviktiga leken. I: Pihlgren, Ann S, (red). Fritidshemmet. Lund: Studentlitteratur (s.221-241)

Kane, Eva (2017 andra utgåvan). Att ge leken utrymme I: Pihlgren, Ann S, (red.) Fritidshemmets didaktik. Lund: Studentlitteratur (s.167-187)

Larsson, Anna, Norlin, Björn & Rönnlund, Maria (2017). Den svenska skolgårdens historia: skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum. Lund: Nordic Academic Press (urval ca. 100 s.).

Lester, Stuart (2017 andra upplagan). Pedagogy, play and space. I: Pihlgren, Ann S (red). Fritidshemmet. Lund: Studentlitteratur (s.245-280)

Schultz Nybacka, Pamela (2019). Värdet av skolbiblioteket: en verksamhet för hållbar utbildning och bildning. Stockholm: Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi (s. 30 kapitel 1 och 10) 

Sigmundsson, Hermundur & Pedersen, Arve Vorland (2005). Motorisk utveckling: nyare perspektiv på barns motorik. Lund: Studentlitteratur, (s.97) 

Sjöstedt Edelholm, Elisabeth & Wigert, Anne (2005). Att känna rörelse - en danspedagogisk metod. Stockholm: Carlsson bokförlag. (s.7-32 läggs på studiewebb)

Öksnes, Maria & Sundsdal, Einar (2020). Lek i fritidshem. I: Haglund, B mfl (red) Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. Malmö: Gleerups. S. (s.187-205)

Korta artiklar som läggs på studiewebben:

Huizinga, Johan. ur Den lekande människan – Homo Ludens. (29 s.)

Schiller, Friedrich. ur Brev om människans estetiska fostran.(11 s.)

Vygotskij, Lev Semenovič (1995). "Fantasin hos barnet och tonåringen", kap 4, ur Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos (8 s.)

Andra artiklar inom ämnet kan komma att läggas till (50 s.)

Antal sidor ca s.672