Litteratur

Biblioteks- och informationsvetenskap A, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-25
Beslutad av: ÄmnesrĂ„d för biblioteks- och informationsvetenskap, dnr 1908-2.1.1-2021

Delkurs 1: Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap, 7,5 hp


Bawden, David & Robinson, Lyn (2012). Introduction to information science. London: Facet. (Ca 170 sidor).

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt lÀsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur. (84 sidor).

Buckland, Michael (2012). What kind of science can information science be? Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63 (1), s. 1-7. (7 sidor).

Hansson, Joacim, Hedemark, Åse, Kjellman, Ulrika, Lindberg, Jenny, Nolin, Jan, Sundin, Olof & Wisselgren, Per (2018). Profession, utbildning, forskning: biblioteks- och informationsvetenskap för en stĂ€rkt bibliotekarieprofession. Stockholm: Kungliga Biblioteket. (72 sidor). https://www.kb.se/biblioteksstrategi

Hansson, Joacim & Wisselgren, Per (red.) (2018). Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv pÄ en unik profession. Lund: BTJ förlag. (Ca 150 sidor).

Höglund, Lars (2000). Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och forskningsomrÄde. BorÄs: Högskolan i BorÄs, Bibliotekshögskolan. (18 sidor). http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:883759/FULLTEXT01.pdf

Lankes, David R. (2015). The new librarianship field guide. Cambridge, MA: The MIT Press. (155 sidor).

Rivano Eckerdal, Johanna & Sundin, Olof (red.) (2014). Medie- och informationskunnighet: en forskningsantologi. Stockholm: Svensk biblioteksförening. (110 sidor). https://www.biblioteksforeningen.se/rapporter/medie-och-informationskunnighet-en-forskningsantologi/

Smith, Ali (2017). Bibliotek. Stockholm: Atlas förlag. (207 sidor).

Svensk biblioteksförening (2015). För det demokratiska samhÀllets utveckling: bibliotekslagen enligt lagstiftaren. Stockholm: Svensk biblioteksförening. (45 sidor). https://www.biblioteksforeningen.se/rapporter/for-det-demokratiska-samhallets-utveckling/

Svensk biblioteksförening (2016). Riksrapport 2016 aktuell utveckling inom det svenska biblioteksvÀsendet. Stockholm: Svensk biblioteksförening. (56 sidor). https://www.biblioteksforeningen.se/rapporter/riksrapport-2016-aktuell-utveckling-inom-det-svenska-biblioteksvasendet/

Södertörns högskolebibliotek (2019). Referenser enligt Harvardsystemet: en introduktion. Huddinge: Södertörns högskolebibliotek. (12 sidor). https://www.sh.se/bibliotek/skriva/referensguider


Summa: 1084 sidor

Ytterligare litteratur kan tillkomma, max 100 sidor. Litteraturen presenteras senast vid delkursens start alternativt söks fram individuellt eller i grupp.


Referenslitteratur

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt lÀsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Fleischer, HĂ„kan (2015). Studieteknik: sĂ„ lyckas du med dina studier. Stockholm: Natur & kultur.

Karolinska Institutet (u.Ă„.). Frasbanken med metatext. https://tools.kib.ki.se/referensguide/frasbank/


Delkurs 2: Medborgerlig bildning och bibliotek, 7,5 hp

Bohlin, Henrik (2018). Medborgerlig bildning: om varför man studerar pÄ högskola. Lund: Studentlitteratur. (169 sidor).

Burman, Anders & Sundgren, Per (red.) (2010). Bildning: texter frÄn Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman. Göteborg: Daidalos. (Ca 60 sidor).

Graff, Gerald & Birkenstein, Cathy (2017). "They say / I say": the moves that matter in academic writing. Uppl. 3. New York: W.W. Norton & Company. (15 sidor i urval).

Grönvall, Karin & Hjalmarsson, Jan (2014). Bildning för vÄr tids bibliotek. I: Burman, Anders (red.), Att vÀxa som mÀnniska: om bildningens traditioner och praktiker. Huddinge: Södertörns högskola, s. 301-319. (18 sidor). http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:718036/FULLTEXT01.pdf

Hansson, Joacim (2012). Folkets bibliotek: texter i urval 1994-2012. Lund: BTJ Förlag. (135 sidor).

Klinenberg, Eric (2018). Palaces for the people: how social infrastructure can help fight inequality, polarization, and the decline of civic life. New York: Crown. (Ca 85 sidor).

Lerner, Frederick Andrew (2009). The story of libraries: from the invention of writing to the computer age. Uppl. 2. London: Continuum. (249 sidor).

Stakston, Brit (2017). FrÄn sagor till cyberpunk: mediers utveckling och medborgarnas utbildningsbehov. I: Fichtelius, Erik, Enarson, Eva, Hansson, Krister, Klein, Jesper & Persson, Christina (red.), Den femte statsmakten. Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgÀnglighet och digitalisering. Stockholm: Kungliga biblioteket & Nationella biblioteksstrategin. S. 19-65. (46 sidor). https://www.kb.se/biblioteksstrategi

Sundin, Olof (2020). Skolan och biblioteken som aktörer för demokratiska samtal. I: Nationell satsning pÄ medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet, Det demokratiska samtalet i en digital tid: en antologi om desinformation, propaganda och nÀthat. Stockholm: Elanders. S. 153-165. (12 sidor). https://demokratiskasamtalet.se/media/uploads/det_demokratiska_samtalet_i_en_digital_tid.pdf

Westover, Tara (2019). Allt jag fÄtt lÀra mig. Stockholm: Natur & Kultur. (395 sidor).

Öberg, Lisa. (2011). Det bildande seminariet. I: Burman Anders (red.), VĂ„ga veta!: om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv. Huddinge: Södertörns högskola, s. 51-73. (24 sidor). http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:444170/FULLTEXT01.pdf.


Summa: 1208 sidor

Ytterligare litteratur kan tillkomma, max 100 sidor. Litteraturen presenteras senast vid delkursens start alternativt söks fram individuellt eller i grupp.


Referenslitteratur:

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt lÀsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Fleischer, HĂ„kan (2015). Studieteknik: sĂ„ lyckas du med dina studier. Stockholm: Natur & kultur.

Södertörns högskolebibliotek (2019). Referenser enligt Harvardsystemet: en introduktion. Huddinge: Södertörns högskolebibliotek. https://www.sh.se/bibliotek/skriva/referensguider

 

Delkurs 3: Biblioteken i politik och samhÀlle, 7,5 hp

Bengtsson, Hans & Melke, Anna (2019). VÄr offentliga förvaltning: samverkan i vÀlfÀrdspolitiken. Uppl 2. Malmö: Gleerup. (Ca 260 sidor).

Brisander, Cecilia (2017). Bibliotek i samspel med lokalsamhÀllet. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. (159 sidor). http://regionbiblioteket.se/publicerat/bibliotek-i-samspel-med-lokalsamhallet/

Fichtelius, Erik, Persson, Christina & Enarson, Eva (2019). Demokratins skattkammare: förslag till en nationell biblioteksstrategi. Stockholm: Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi. (32 sidor). https://www.kb.se/biblioteksstrategi

Fichtelius, Erik & Widmark, Martin (2018). Förstörda bevis. Stockholm: Bonnier Carlsen. (101 sidor).

Frenander, Anders & Lindberg, Jenny (red.) (2012). Styra eller stödja?: svensk folkbibliotekspolitik under hundra Är. BorÄs: Högskolan i BorÄs. (92 sidor). https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:877031/FULLTEXT01.pdf

Haider, Jutta (2014). How library and information science can save the world and why to care. LIBREAS. Library Ideas, 25, s. 80-91. (12 sidor). https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/9717/9.pdf?sequence=1

Hysing, Erik & Olsson, Jan (2012). TjÀnstemÀn i politiken. Lund: Studentlitteratur. (156 sidor).

Olsson Dahlquist, Lisa (2019). Folkbildning för delaktighet: en studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid. Lund: Lunds universitet. (Ca 90 sidor) http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/64019345/Lisa_Olsson_Dahlquist_HELA.pdf

Schultz Nybacka, Pamela (2017). SamhĂ€lle och litteratur pĂ„ regional nivĂ„: om den utökade satsningen pĂ„ litteratur i Uppsala lĂ€n. Uppsala: LĂ€nsbibliotek Uppsala. (156 sidor). https://regionuppsala.se/globalassets/kulturutveckling/biblioteksutveckling/samhalle-och-litteratur-pa-regional-niva.pdf 

Schultz Nybacka, Pamela (2019). VÀrdet av skolbiblioteket: en verksamhet för hÄllbar utbildning och bildning. Stockholm: Kungliga biblioteket. (Ca 100 sidor). https://www.kb.se/biblioteksstrategi


Summa: 1158 sidor

Ytterligare litteratur kan tillkomma, max 100 sidor. Litteraturen presenteras senast vid delkursens start alternativt söks fram individuellt eller i grupp.


Referenslitteratur:

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt lÀsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Fichtelius, Erik, Enarson, Eva, Hansson, Krister, Klein, Jesper & Persson, Christina (red.) (2017). Den femte statsmakten: bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgÀnglighet och digitalisering. Stockholm: Kungliga biblioteket & Nationella biblioteksstrategin. https://www.kb.se/biblioteksstrategi

Fleischer, HĂ„kan (2015). Studieteknik: sĂ„ lyckas du med dina studier. Stockholm: Natur & kultur.

Södertörns högskolebibliotek (2019). Referenser enligt Harvardsystemet: en introduktion. Huddinge: Södertörns högskolebibliotek. https://www.sh.se/bibliotek/skriva/referensguider

Öberg, Lisa. (2011). Det bildande seminariet. I: Burman Anders (red.), VĂ„ga veta!: om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv. Huddinge: Södertörns högskola, s. 51-73. http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:444170/FULLTEXT01.pdf.


Delkurs 4: Biblioteken och anvÀndarna, 7,5 hp

Case, Donald O. & Given, Lisa M. (2016). Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior. 4 uppl. Bingley: Emerald. (256 sidor).

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & WÀngnerud, Lena (2017). Metodpraktikan: konsten att studera samhÀlle, individ och marknad. 5 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer. (Ca 120 sidor).

Hampson Lundh, Anna (2017). AnvÀndningen av tillgÀngliga medier: en forskningsöversikt. Johanneshov: MTM. (30 sidor). http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:1147536/FULLTEXT01.pdf

Hedemark, Åse (2012). A study of Swedish children's attitudes to reading and public library activities. New Review of Children's Literature and Librarianship, 18(2), 116-127. (11 sidor).

Klein, Jesper (2017). Biblioteken och de tillgÀngliga medierna. I: Fichtelius, Erik, Enarson, Eva, Hansson, Krister, Klein, Jesper & Persson, Christina (red.), Den femte statsmakten. Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgÀnglighet och digitalisering. Stockholm: Kungliga biblioteket & Nationella biblioteksstrategin. S. 221-241. (20 sidor). https://www.kb.se/biblioteksstrategi

Kungliga biblioteket (2018). Biblioteken och de nationella minoritetssprÄken: en lÀgesbeskrivning. Stockholm: Kungliga biblioteket. (88 sidor). https://www.kb.se/biblioteksstrategi

Lloyd, Annemaree, Pilerot Ola & Hultgren, Frances (2017) The remaking of fractured landscapes: supporting refugees in transition (SpiRiT). Information Research, 22(3). (Ca. 13 sidor).

McKenzie, Pamela J. (2003). A model of information practices in accounts of everyday life information seeking. Journal of Documentation, 59(1), 19-40. (21 sidor).

McPherson, Marisa Alicia (2015). Library anxiety among university students: a survey. IFLA Journal, 41(4), s. 317-325. (9 sidor).

Pilerot, Ola & Lindberg Jenny (2018). “Sen gĂ„r jag hem nĂ€r det stĂ€nger”: en studie av nyanlĂ€ndas biblioteksanvĂ€ndning. Uppsala: Regionbibliotek Uppsala. (93 sidor). http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1270468&dswid=-8641

Rienecker, Lotte & Stray JĂžrgensen, Peter (2018). Att skriva en bra uppsats. 4 uppl. Stockholm: Liber. (Ca 20 sidor).

Sundin, Olof & Francke, Helena (2016). KĂ€llkritik och nya publiceringsformer. Stockholm: Skolverket. (13 sidor). https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/16773005/D3_1_gy_04A_02_kallkritikinya.pdf

ThurĂ©n, Torsten & Werner, Jack (2019). KĂ€llkritik. Stockholm: Liber. (Ca 160 sidor i urval).


Summa: ca 854 sidor.

Ytterligare litteratur kan tillkomma, max 100 sidor. Litteraturen presenteras senast vid delkursens start alternativt söks fram individuellt eller i grupp.


Referenslitteratur

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt lÀsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Fleischer, HĂ„kan (2015). Studieteknik: sĂ„ lyckas du med dina studier. Stockholm: Natur & kultur.

Södertörns högskolebibliotek (2019). Referenser enligt Harvardsystemet: en introduktion. Huddinge: Södertörns högskolebibliotek. https://www.sh.se/bibliotek/skriva/referensguider

Södertörns högskolebibliotek (2020). Sökguide. https://www.sh.se/bibliotek/soka/sokguide

Södertörns högskolebibliotek (2021). Vad Àr en vetenskaplig artikel? https://www.sh.se/bibliotek/soka/vad-ar-en-vetenskaplig-artikel