Litteratur

Projektledning på kulturfältet, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2023-11-30
Beslutad av: Programrådet för masterprogrammen i estetik och konstvetenskap

Litteratur tillgänglig på Studiewebben

Curatorial Toolkit, A Practical Guide for Curators, Vancover: 2010 Legacies Now, 2020 (pdf)

Esanu, Octavian, “What was contemporary art”, ArtMargins, vol 1, Issue 1, February 2012.

Boris Groys, ”Projektets ensamhet”, Avantgardet och samlingens logik, Stockholm: Site Editions/Propexus, 2012, 211-222.

Ylva Hasselberg, ”Wennell och projektideologin”, Ord&Bild 3, 2008, 81-83

Dan Karlholm, ”Konstverksamhet i den offentliga tiden: en studie av Skogen kallar, Ställbergs gruva och Evig anställning” i Omförhandlingar. Den offentliga konstens roll efter millennieskiftet, Stockholm: Södertörn Academic Studies, 2021. (Diva).

Managing Art Projects with Societal Impact. Study Book for Students, Stakeholders and Researchers, Helsingfors: Sibelius Academy Research Report Publications 17, 2016. (pdf)

Lars Vilks & Martin Schibli, Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar. Handbok med teori, Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 2008. (i urval).

+ Culture in the Implementation of the 2030 Agenda. A Report of the Culture 2030 Goal Campagne,

+ Vetenskapsrådet, God forskningssed, 2017 (uppdateras ev med nya, kommer vår 2024)


Referenslitteratur (handböcker)

Antvik, Sven & Sjöholm, Håkan, Projektledning och metoder. Bromma: Antvik & Sjöholm, 2014.

Blomberg, Jesper, Myter om projekt, Lund: Studentlitteratur, 2013.

Cristensen, S & Kreiner, K. Projektledning : att leda och lära i en ofullkomlig värld,: Bjärred : Academia adacta, 1997

Lööw, Monica, Att leda och arbeta i projekt – en praktisk handbok om att lyckas I projekt, Stockholm: Liber, 2009

Skyttermoen, Torgei & Vaagaasar, Anne Live, Värdeskapande projektledning, Lund: Studentlitteratur, 2017

Tonnquist, Bo, Projektledning, 2018


Ytterligare texter kan tillkomma.