Litteratur

Filosofi A, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-07
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i filosofi

De tre sista delkurserna samlÀses med kursen Filosofi A inom PPE-programmet.


Delkurs: Politisk filosofi (lÀrare: Sven-Olov Wallenstein, Ulrika Björk)

Köpa/lÄna:

Machiavelli, Fursten, valfri utgÄva, ca 140 sid.

Rousseau, ur Om samhÀllsfördraget, ca 50 s.

Marx & Engels, ”Teser om Feuerbach”, ur Den tyska ideologin, ur Kommunistiska manifestet, i Marx & Engels, MĂ€nniskans frigörelse, 80 s.

Mill, Om friheten, valfri utgÄva, ca 120 s.

Chantal Mouffe, Om det politiska, 135 s.

Burman, Anders, Dissensus: Drömmar och mardrömmar i demokratins idĂ©historia, Stockholm: Natur & kultur, 219 s.

 

Studiewebben:

Platon, Staten bok 1, 43 s.

Hobbes, ur Leviathan, 10 s.

Rousseau, ur Om ojÀmlikhens ursprung, ca 30 s.

Mary Wollstonecraft, ur Till försvar för kvinnans rÀttigheter, ca 50 s.

Fanon, ur Svart hud – vita masker (kap. 5), ca 30 s.

Beauvoir, Inledning och ur Myter, Det andra könet, övers. Adam InczĂšdy-Gombos & Åsa Moberg (Norstedts, 2002), ca 50 s.  


Delkurs: Logik (lÀrare: Sven-Olov Wallenstein, Johan Sehlberg)

Studiewebben:

Aristoteles, ur Metafysiken och De Interpretatione, i Filosofin genom tiderna, 10 sid.

Artikel om Aristoteles logik i Stanford Encyclopedia of Philosophy eller Internet Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-logic/ 

eller http://www.iep.utm.edu/aris-log/ (SEPh Ă€r lite snĂ„rigare, IEPh mer tillgĂ€nglig, och jag följer mer IEPh i förelĂ€sningen). 

Leibniz, ”En dialog”, i Valda skrifter, 5 sid.

G H von Wright, Logik, filosofi och sprĂ„k (LFS), ”Leibniz och kalkylens idĂ©â€, 9 sid.

Kant, Inledning till Transcendentala Logiken, i Kritik av det rena förnuftet, 25 sid.

Frege: ”Om mening och betydelse”, i Skrifter i urval, 23 sid.

LFS, ”Den filosofiska semantiken”, 15 sid.

Wittgenstein, ur Tractatus Logico-Philosophicus, 20 sid.

Ur Filosofiska undersökningar, Förord, §§ 1-23 och §§ 89-133, 22 sid.

LFS, kap. ”Den senare Wittgenstein”, 15 sid.

Heidegger, Vara och tid § 31-34, 29 sid. 

Quine, ”Empirismens tvĂ„ dogmer”, i Filosofin genom tiderna, 25 sid.

Bra sammanfattning av mĂ„nga idĂ©er: https://www.the-tls.co.uk/articles/public/van-quine-science-philsoophy/ 

Robert J. Fogelin, ”The Logic of Deep Disagreements”, i InformaI Logic VoI. 25, No.l (2005), 9 sid. 

Andrea Nye, Words of Power: A Feminist Reading of the History of Logic (Routledge 2020 [1. utg. 1990]), kap 8, ca 15 s.

 

Delkurs: Etik (lĂ€rare: Ulrika Björk, Carl Cederberg)

Köpa/lÄna:

Beauvoir, Simone, För en tvetydighetens moral, övers. Mats Rosengren (Göteborg: Daidalos, 2018), 219 s.

Platon, utdrag ur Sokrates försvarstal, GÀstabudet och Faidon, i Skrifter, bok 1, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2000), s. 17-21, 31-45, 273-282 och 181-196 (alt. motsvarande utdrag ur Filosofin genom tiderna, 1. Antiken, medeltiden, renÀssansen).

Sofokles, Antigone, övers. Jan Stolpe (Lund: Ellerströms, 2003, 2013), 56 s. alt. Björn Collianders översÀttning i De grekiska tragedierna (Stockholm: Vertigo, 2005), s. 123-139.

 

Studiewebben:

Arendt, Hannah, ”TĂ€nkande och moraliska övervĂ€ganden: en förelĂ€sning”, i Tanke, kĂ€nsla, identitet, red. Ulla M. Holm, Eva Mark & Annika Persson (Göteborg: Anamma, 1997), s. 41-76, 41 s.

Aristoteles, Nikomachiska etiken, övers. Charlotta Weigelt (Stockholm: Thales, manuskript), bok 1, 2, 6 och 8, ca 50 s.

Kant, Immanuel, ”Svar pĂ„ frĂ„gan: Vad Ă€r upplysning?”, i Vad Ă€r upplysning? Kant, Foucault, Habermas, Mendehlsson, Heidegren, övers. Ulf Peter Hallgren (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings förlag Symposion, 1992), 10 s.

Kant, Immanuel, ur GrundlÀggning av sedernas metafysik, övers. Joachim Retzlaff, i Filosofin genom tiderna. 1600-talet och 1700-talet, utg. Konrad Marc-Wogau (Stockholm: Thales, 1996), 15 s.

Mill, John Stuart, utdrag ur Utilitarism, övers. Joachim Retzlaff (Göteborg, Daidalos, 2003), 15 s.

 

Ytterligare litteratur pÄ omkring 60 sidor tillkommer.

 

Delkurs: Metafysik (lÀrare: Charlotta Weigelt, Marcia Sà Cavalcante Schuback)

Studiewebben:  

Adamson, Peter, Filosofi i den islamiska vĂ€rlden: en filosofihistoria utan luckor, övers. Jim Jakobsson (Stockholm: Thales, 2019), urval, ca 15 sidor.  

Anselm, ur Proslogion, övers. Konrad Marc-Wogau, Filosofin genom tiderna I (Stockholm: Thales, 1991), s. 343-346.

Aristoteles, Metafysiken, övers. Charlotta Weigelt (manuskript), bok VI.1-2, bok VII.1-3, 7-8, 17, bok IX.1, 6, 8-9.

Butler, Judith, Genustrubbel (Göteborg: Daidalos 2007), s. 49-63.

Conway, Anne, The Principles of the most Ancient and Modern Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), kap. II-II, VII, s.153-164, 191-219.

Descartes, RenĂ©, ”Betraktelser över den första filosofin”, Valda skrifter, övers. Konrad Marc-Wogau (Stockholm: Natur och Kultur, 1998), s. 91-117.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Andens fenomenologi (Stockholm: Thales, 2008), s. 57-63, 102-112 (Förord, Inledning).

Heidegger, Martin, Vara och tid, övers. Jim Jakobsson (Göteborg: Daidalos, 2013), s. 17-35 (§§1-5).

Husserl, Edmund, övers. Jim Jakobsson, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi (Stockholm: Thales, 2004), s. 107-138 (ur Fundamentalbetraktelsen).

Kant, Immanuel, ur Kritik av det rena förnuftet, övers. Jeanette Emt (Stockholm: Thales, 2004), s. 51-108 (Förord A + B, Inledning A + B).

Leibniz, Gottfried Wilhelm, ur Valda skrifter (Natur och Kultur 1990), s. 73-89. 

Nietzsche, ”Om sanning och lögn i utommoralisk mening”, Samlade skrifter band 2 (Eslöv: Symposion, 2005), s. 503-514.

Outlaw, Lucius, ”Toward a Critical Theory of ‘Race’”, D. T. Goldberg (red.), Anatomy of Racism (Minneapolis & London: University of Minnesota Press, 1990), s. 58-82.

Parmenides, ”Om naturen”, övers. Jim Jakobsson, Kris 49-50 (1996): 45-55.

Platon, Staten, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2003/2013), s. 293-298, 409-420 (bok VII.514a-518c, bok X.595a-602c).

Quine, Willard van Orman, ”On what there is”, From a Logical Point of View (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1953), s. 1-19.

Tufail, Ibn, Hayy ibn Yaqzan: den sjĂ€lvlĂ€rde filosofen, övers. Ö. LĂ„ng (Furulund: Alhambra, 2001), s. 7-14, 36-88.

Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, övers. Anders Wedberg (Stockholm: Thales, 1992), s. 37-46, 118-122.