Litteratur

Filosofi A, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-24
Beslutad av: ÄmnesrĂĄdet i filosofi

Politik 1 (lärare: Fanny Söderbäck och Nicholas Smith)

 

Köpa/låna:

John Locke, Andra avhandlingen om styrelseskicket [1690], övers. Eva Backelin (Göteborg: Daidalos, 1996), kap. 1–5 + 8 [90 s.] 

Frantz Fanon, Jordens fördömda [1961], övers. Per-Olov Zennström (Stockholm: Modernista, 2022), kap. 1 + sammanfattning [55 s.] 

Édouard Glissant [2009], Relationens filosofi. OmfĂĄngets poesi, övers. Johan Sehlberg och Christina Kullberg (Göteborg: Glänta, 2012), kap. I, IV, och VII–XIV [41 s.] 


Studiewebben/Canvas:

Platon, Staten, ur Platons skrifter del 3, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2007), Bok 5 + Bok 7 (514a–525c), ss. 201–249 och 293–309 [64 s.] 

Aristoteles, Politiken, övers. Karin Blomqvist (Göteborg: Daidalos, 2003), Bok 1, ss. 11–29 [18 s.] 

Hannah Arendt, Människans villkor [1958], övers. Joachim Retzlaff (Göteborg: Daidalos, 2017), ss. 51–68 [18 s.] 

John Locke et al., The Fundamental Constitution of Carolina, §§ 107–110, http://avalon.law.yale.edu/17th_century/nc05.asp [15 s.] 

Charles W. Mills, The Racial Contract (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997), “Introduction” + kap. 1, ss. 1–40 [40 s.] 

Immanuel Kant, Om den eviga freden [1795], övers. Alf Johansson (Stockholm: Norstedts, 2005), ss. 56–72 och 122–127 [25 s.] 

Mary Wollstonecraft, Till försvar för kvinnans rättigheter [1792] (Stockholm: Ordfront, 1998) [40 s.] 

Karl Marx och Friedrich Engels, Det kommunistiska manifestet [1848] https://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm [25 s.] 

Angela Davis, “Lectures on Liberation” (Los Angeles: National United Committee to Free Angela Davis, 1971) [24 s.] 

Hannah Arendt, Om vĂĄld [1969], övers. Sven HallĂ©n (Göteborg: Daidalos, 2008), kap. 1 [25 s.] 

John Rawls, “Justice as Fairness: Political not Metaphysical,” i Philosophy and Public Affairs 14:3 (1985), ss. 223–251 [28 s.] 

bell hooks, “Feminism: A Movement to End Sexist Oppression,” i Feminist Theory: From Margin to Center (New York: South End Press, 1985), ss. 17–31 [14 s.] 

Édouard Glissant, “Creolizations in the Caribbean and the Americas,” i Introduction to a Poetics of Diversity, övers. Celia Britton (Liverpool: Liverpool University Press, 2020), ss. 3–15 [13 s.] 

Édouard Glissant, Poetics of Relation [1990], transl. Betsy Wing (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997) ss. 1, 5–9 [6 s.]

  

Logik 1 (lärare: Sven-Olov Wallenstein)

 

Studiewebben/Canvas:

Aristoteles, ur Metafysiken och De Interpretatione, i Filosofin genom tiderna (10 sid)

Leibniz: ”En dialog”, i Valda skrifter (5 sid).

G H von Wright, Logik, filosofi och språk (LFS), ”Leibniz och kalkylens idé” (9 sid)

Kant, Inledning till Transcendentala Logiken, i Kritik av det rena förnuftet (25 sid)

Frege: ”Om mening och betydelse”, i Skrifter i urval (23 sid)

LFS, ”Den filosofiska semantiken” (15 sid)

Wittgenstein, ur Tractatus Logico-Philosophicus (20 sid)

Ur Filosofiska undersökningar, Förord, §§ 1-23 och §§ 89-133 (22 sid)

LFS, kap. ”Den senare Wittgenstein” (15 sid)

Heidegger, Vara och tid § 31-34 (29 sid)

Quine, ”Empirismens två dogmer”, i Filosofin genom tiderna (25 sid)

Robert J. Fogelin, ”The Logic of Deep Disagreements”, i InformaI Logic VoI. 25, No. l (2005) (9 sid)

Andrea Nye, Words of Power: A Feminist Reading of the History of Logic (Routledge 2020 [1. utg. 1990]), kap 8 (ca 15 s.)

  

Etik 1 (lärare: Fanny Söderbäck)


Köpa/låna:

Sofokles, Antigone, övers. Jan Stolpe (Lund: Ellerströms, 2013). 

Immanuel Kant, Grundläggning av sedernas metafysik, övers. Joachim Retzlaff (Göteborg: Daidalos, 1997 [1785]). 


Studiewebben/Canvas:

Fotis Theodoridis, “Sofokles Antigone och det moderna autonomiprojektet,” Divan 1–2 (2009): 63–72. 

Platon, ”Ur Platons dialog Sokrates’ försvarstal,” i Filosofin Genom Tiderna: Antiken, Medeltiden, Renässansen, red. Konrad Marc-Wogau (Stockholm: Thales, 2005), ss. 40–54. 

Platon, Gästabudet, i Skrifter, bok 1, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2000), ss. 164–170 och 181–196. 

Platon, Staten, i Skrifter, bok 3, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2000), ss. 293–304. 

Hadot, Pierre, ur Vad är antikens filosofi?, övers. Jim Jakobsson (Göteborg: Daidalos, 2015), ss. 37–69. 

Aristoteles, Nikomachiska etiken, övers. Charlotta Weigelt (Stockholm: Thales, 2023), bok 1, 2, och 8, ss. 71–122 och 271–297. 

Luce Irigaray, The Way of Love, övers. Heidi Bostic och Stephen Pluháček (London och New York: Continuum, 2002), ss. 1–12 och 85–95. 

bell hooks, “Love as the Practice of Freedom,” 5s. 

Rae Langton, “Maria von Herbert’s Challenge to Kant,” 13s. 

Adriana Cavarero, “Kant and the Newborn,” i Inclinations: A Critique of Rectitude, övers. Amanda Minervini och Adam Sitze (Stanford, CA: Stanford University Press, 2016 [2014]), ss. 25–33. 

John Stuart Mill, Utilitarism, övers. Joachim Retzlaff (Göteborg: Daidalos, 2003 [1863]), ss. 13–38. 

Ursula K. Le Guin, “The Ones Who Walk Away From Omelas,” https://shsdavisapes.pbworks.com/f/Omelas.pdf, 7s. 

Simone de Beauvoir, För en tvetydighetens moral, övers. Mats Rosengren (Göteborg: Daidalos, 2018 [1947]), ss. 35–69 och 182–219. 

Judith Butler, “Precarious Life, Vulnerability, and the Ethics of Cohabitation,” Journal of Speculative Philosophy vol. 26, nr. 2 (2012): 134–151.

 

Metafysik 1 (lärare: Marcia sá Cavalcante Schuback)

 

Studiewebben/Canvas:

Parmenides, Om naturen, Kris 49-50 (1996). 

Platon, ur Staten (Atlantis 2003/2013). 

Aristoteles, ur Metafysiken, Filosofin genom tiderna I (Thales, 1991); ur Metaphysics (Loeb 1980) 

Anselm av Canterbury, ur Proslogion, Filosofin genom tiderna I (Thales, 1991). 

Avicenna. Utdrag av The Metaphysics of the Healing, Brigham Young University Press, Provo, Utah, 2005

Ibn Ṭufayl MIʻA. utdrag av Hayy ibn Yaqzan: den självlärde filosofen. Furulund: Alhambra; 2001.

Descartes, RenĂ©, ur ”Betraktelser över den första filosofin”, Valda skrifter (Natur och Kultur 1998). 

Leibniz, Gottfried Wilhelm, Monadologin, ur Valda skrifter (Natur och Kultur 1990). 

Hume, David, ur En undersökning av det mänskliga förstĂĄndet, Filosofin genom tiderna (Thales 1991). 

Kant, Immanuel, ur Kritik av det rena förnuftet, övers. Jeanette Emt (Thales, 2004), Förord A + B; vidare urval i Filosofin gnom tiderna (Thales 1991). 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Förord i Andens fenomenologi (Thales, 2008) 

Heidegger, Martin, ”Vad är metafysiken?” ur Filosofi genom tiderna, (Thales, 1991) 

Butler, Judith, ur Genustrubbel (Daidalos 2007), kap. 1. 

Deleuze, Gilles, och Guattari, FĂ©lix, Introduktion i What is Philosophy? Övers. Hugh Tomlinson och Graham Burchell (New York: Columbia University Press, 1994), s. 1-34. 

Eduardo Viveiros de Castro, ”A remarkable reversal” and ”Perspectivism” ur Cannibal Metaphysics 

https://hamtramckfreeschool.files.wordpress.com/2014/11/eduardo-viveiros-de-castro-cannibal-metaphysics-for-a-poststructural-anthropology.pdf