Litteratur

Journalistik A, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-20
Beslutad av: Ämnesr√•det f√∂r journalistik

Journalistik A, 30 hp

Observera att senaste upplaga av litteraturen alltid ska användas.

Under hela kursen förväntas studenten aktivt använda sig av följande litteratur:

Spelregler för press, TV, radio (https://www.sjf.se/yrkesfragor/etik/spelregler-for-press-radio-och-tv)

Svenska skrivregler. 3., [utök.] utg. (2008) Stockholm: Liber

TT-språket (http://info.tt.se/tt-spraket)

Gardeström, Elin & Rehnberg, Hanna Sofia (red.). Vad är journalistik. En antologi av journalistiklärare på Södertörns högskola (2020) Stockholm: Södertörns Högskola https://bibl.sh.se/skriftserier/hogskolans_skriftserier/Vad_ar_journalistik/diva2_1421613.aspx


Journalistik och samhälle, 7,5 hp

 Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2019) K√§llkritik! ‚Äď Journalistik i l√∂gnens tid. Lund: Studentlitteratur (valda delar)

Djerf-Pierre, Monika (2003). Journalistikens kön. Fältets struktur och logik under 1900-talet. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2003:2, 29-52

Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2020). Det svenska medielandskapet, upplaga 2. Stockholm: Liber (valda delar)

Häger, Björn (2020). Reporter: en grundbok i journalistik. Tredje upplagan Lund: Studentlitteratur (valda delar)

Picha Edwardsson, Malin & Al-Saqaf, Walid (2020). Journalistiken i framtiden ‚Äď trender och spaningar. Gardestr√∂m, Elin & Rehnberg, Hanna Sofia (red.) (2020). Vad √§r journalistik?: en antologi av journalistikl√§rare p√• S√∂dert√∂rns h√∂gskola. Huddinge: S√∂dert√∂rns h√∂gskola


Fotojournalistik, 1,5 hp

Texter om bildjournalistik enligt undervisande lärares anvisningar (läggs ut på Studiewebben)

Referenslitteratur:

Segeholm, Göran (2019). Bildjournalistik: idéer, begrepp och praktiska råd. 1. uppl. Stockholm: Morfem


Layout och textredigering

Williams, Robin (2014). The non-designer's design book: design and topographic principles for the visual novice. Fourth edition. Berkeley: Peachpit Press


Språkstrimman

Referenslitteratur:

Häger, Björn (2020). Reporter: en grundbok i journalistik, 3. uppl. Lund: Studentlitteratur (valda delar)

Mral, Brigitte och Olinder, Henrik (2011) Bildens retorik i journalistiken. Stockholm: Norstedts


Medierätt och medieetik

Funcke, Nils (senaste upplagan) Att Publicera - Etik och juridik för journalister och publicister, Stockholm: Studentlitt

Ord og bilder er megtige vopen - misbruk dem ikke (norska pressetiska regler)

Hed, Irja (senaste upplagan) Sekretess! handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen, Stockholm: Jure förlag

Obligatoriskt: fgj.se http://www.fgj.se/verktyg/personresearchguiden/

Referenslitteratur:

Andersson, Christoph och Förster, Andreas Nazisten som teg (2017) Stockholm: Norstedts


Nyhetsjournalistik

Nygren, Gunnar & Tenor, Carina (2020) Lokaljournalistik. Nära nyheter i en global värld. Lund: Studentlitteratur.

Häger, Björn (2021) Reporter: en grundbok i journalistik. 3 uppl. Stockholm: Norstedts, kap 4 (fakta) & 7 (online)

Kommunallag (2017). Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725

Referenslitteratur:

Borglund, Tommy & Ahlquist, Martin (2006) Handbok i ekonomijournalistik: hur journalisten bevakar företag, marknad och samhällsekonomi. 1., uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag

Hanson, Nils (2010) Grävande journalistik, Stockholm: Ordfront (valda delar)

Hed, Irja (2010). Sekretess!: handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen. 17., [utvidgade och omarb.] uppl. Stockholm: Jure

Norén Bretzer, Ylva (2014). Sveriges politiska system. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur

Wennberg, Suzanne (2014). Introduktion till straffrätten. 10., rev. uppl. Stockholm: Norstedts juridik


Nyhetsjournalistik i radio

Lindfelt, Erik & Eriksson-Sjöberg, Leif (2014). Nyhetsradio: en bok om aktualitetsjournalistik. 3. rev. uppl. Stockholm: Carlsson

Häger, Björn (2020). Reporter: en grundbok i journalistik. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur (valda delar)

Referenslitteratur:

Dopping, Staffan, Lindgren, Mia & Ohlsson, Mia (2005). Den självkörda radioboken: ett interaktivt läromedel på CD. 1. uppl. Malmö: Liber


Kortpraktik

Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2014). The elements of journalism: what newspeople should know and the public should expect. Rev. updated 3. ed. New York: Three Rivers Press (CA)

Nygren, Gunnar & Tenor, Carina red. (2020) Lokaljournalistik ‚Äď N√§ra nyheter i en global v√§rld. Stockholm: Studentlitteratur

Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela (2019). P√• v√§g mot mediev√§rlden 2030 ‚Äď Journalistikens villkor och utmaningar. Stockholm: Studentlitteratur.

(Kap 6 Bland multireportrar och innehållsleverantörer, Kap 7 Sociala medier och journalistik. Valfria kapitel som du själv anser är relevanta för just dina erfarenheter under praktikperioden.)


Artiklar i urval av kurslärare kan tillkomma.