Litteratur

Självständigt vetenskapligt arbete I, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2023-11-22
Beslutad av: Ämnesråd Pedagogik

Litteratur  

Boréus, K. & Bergström, G. (2018). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. (4:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

 

Hartman, S. G. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. 1. utg. Stockholm: Natur och kultur (eller senare nytryck 2008 eller 2011) 

 

Nyberg & Tidstrom (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar – valda delar 

 

Åsberg, R. (2001). ”Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen. Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik” i Pedagogisk Forskning i Sverige 2001 årg. 6 nr 4 s 270–292 issn 1401-6788, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet (pdf på kursplattformen) 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (finns på webben). 

 

Egen vald litteratur tillkommer i samråd med läraren (ca: 800 s.). 

 

Referenslitteratur: 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2022). Handbok i kvalitativa metoder, 3:dje upplagan, ISBN 9789147140077 


Erikson, M. G. (2009). Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 


Harvardsystemet (finns på kurswebben) 


Hyldgaard, K. (2008). Vetenskapsteori: en grundbok till de pedagogiska ämnena. Stockholm: Liber. (Valda delar.) 


Kaijser, L. och Öhlander, M. (2011) Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur. (126 s.) 


 Karlsson, O. (red.) (2017). Svenska skrivregler. Fjärde upplagan Stockholm: Liber 


 Kristensson Uggla, B. (2019). En strävan efter sanning - Vetenskapens teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. (valda delar ca: 300 s.). 

 

Leth, G. och Thurén, T. (2000). Källkritik för Internet, rapport 177 från Styrelsen för psykologiskt försvar. Hämtas gratis från nätet. Sök på titeln; finns via flera länkar. 


 Strömqvist, S. (2019). Uppsatshandboken, 7e upplagan. Lund: Studentlitteratur.