Litteratur

Religionsvetenskap C, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-04
Beslutad av: Ämnesr√•det i Religionsvetenskap, D.nr. 1796-2.1.1-2021

Delkurs C1: Tillämpad religionsvetenskap, 7,5 hp

Fitzgerald, Timothy. 1997. ‚ÄôA Critique of ‚ÄĚReligion‚ÄĚ as a Cross-Cultural Category.‚Äô Method & Theory in the Study of Religion 9:2, 91‚Äď110 [e-resurs]. 19 s.

Irigaray, Luce. 1993. ‚ÄôDivine Women.‚Äô I Luce Irigaray, Sexes and Genealogies, 55‚Äď72. New York: Columbia University Press, 1993. 17 s. [kompendium]

King, Richard. 1999. Orientalism and Religion. New York: Routledge. 283 s.

King, Ursula. ‚ÄôGender and Religion: An Overview.‚Äô In Encyclopedia of Religion, edited by Lindsay Jones, 3296‚Äď3310. Detroit: Macmillan Reference, 2005. 14 s. [kompendium].

Luhrmann, Tanya M. ‚ÄėThe Ugly Goddess: Reflections on the Role of Violent Images in Religious Experience.‚Äô History of Religions 41:2 (2001), 114‚Äď141 [e-resurs]. 27 s.

McGuire, Meredith. 2008. Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life. New York: Oxford University Press. 290 s.

Stausberg, Michael. 2009. Contemporary Theories of Religion: A Critical Companion. Abingdon: Routledge [i urval, ca 200 s.]

Wadud, A., 2006. ‚ÄėMuslim Women‚Äôs Collectives, Organizations, and Islamic Reform.‚Äô In Inside the gender Jihad: women's reform in Islam, 87-119. Oxford: Oneworld. 32 s. (e-resurs)

Delkurs C2: Metoder inom religionsvetenskap, 7,5 hp

Bernard, H., 2006. Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches, [I urval, ca. 100 s.]

Lincoln, Bruce. 2005. ‚ÄôTheses on Method. Method & Theory in the Study of Religion 17:1, 8‚Äď10. [e-resurs]

Stausberg, Michael & Steven Engler (red). 2012. The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion. Routledge [i urval ca 200 s.]

+ Relevant litteratur som väljs individuellt i samråd med handledaren


Delkurs C3: Självständigt arbete, 15 hp

Denscombe, Martyn (2009) - Forskningshandboken Lund: Studentlitteratur. (urval, 150 s.)

Thurén, Torsten (2005) Källkritik Stockholm: Liber. (208 s.)

Vikström, Björn (2005) Den skapande läsaren Lund: Studentlitteratur. (144 s.)


Referenslitteratur:

Codex - Regler och riktlinjer för forskning[online], http://www.codex.vr.se

Etikprövning av forskning som avser människor. Centrala etikprövningsnämnden [online], http://www.epn.se/start/startsida.aspx

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet [online], https://ssd04.web.sh.se/C1257688004A65FF/0/C8CCE0FCA71B8351C12576C8007B69AA/$file/etikreglerhs.pdf

God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 [online] https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/

Övrigt:

Litteratur utifrån ämnesvalet för uppsatsen väljs i samråd med handledare.

Antal sidor (delkurs): ca 500 (exklusive litteratur vald i samr√•d med handledaren)